Procedūra : 2014/2163(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0072/2014

Pateikti tekstai :

A8-0072/2014

Debatai :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Balsavimas :

PV 17/12/2014 - 10.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0095

PRANEŠIMAS     
PDF 142kWORD 58k
15.12.2014
PE 541.423v03-00 A8-0072/2014

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projekto, III skirsnis – Komisija

(16744/2014 – C8‑0292/2014 – 2014/0000(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Gérard Deprez

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projekto, III skirsnis – Komisija

(16744/2014 – C8‑0292/2014 – 2014/2163(BUD))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2013 m. lapkričio 20 d.(2),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4),

–       atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projektą, kurį Komisija priėmė 2014 m. spalio 17 d. (COM(2014) 0650),

–       atsižvelgdamas į bendras išvadas, dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba;

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 12 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projekto (16744/2014 – C8-0292/2014),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0072/2014),

A.     kadangi taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projekte numatyta iš Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF) mobilizuoti 79 726 440 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą dėl potvynių, kilusių 2014 m. gegužės mėn. Serbijoje ir Kroatijoje ir 2014 m. birželio mėn. Bulgarijoje,

B.     kadangi pagal taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projektą siekiama oficialiai įtraukti šį biudžeto tikslinimą į 2014 m. biudžetą,

1.      atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projektą;

2.      pabrėžia, kad šalims, nukentėjusioms dėl šios gaivalinės nelaimės, reikia kuo greičiau suteikti finansinę paramą iš ESSF;

3.      pabrėžia, kad dėl mokėjimų asignavimų trūkumo 2014 m. (tai buvo pagrindinė priežastis, dėl kurios pateiktas 2014 m. taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projektas (TB Nr. 3 projektas) ir susijęs Komisijos pasiūlymas mobilizuoti nenumatytų atvejų rezervą) iš anksto aišku, kad išteklių taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projektui negalima gauti perskirstant lėšas;

4.      pritaria bendroms išvadoms, kurios susijusios su papildomų įsipareigojimų asignavimų, siekiančių 80 mln. EUR, patvirtinimu 2014 m. biudžete ir atitinkamų mokėjimų perkėlimu į 2015 m. biudžetą ir dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba;

5.      patvirtina Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projekto;

6.      paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 6/2014 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

7.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(2)

OL L 51, 2014 2 20, p. 1.

(3)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(4)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

15.12.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Teisinė informacija - Privatumo politika