Procedūra : 2014/2163(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0072/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0072/2014

Debates :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Balsojumi :

PV 17/12/2014 - 10.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0095

ZIŅOJUMS     
PDF 142kWORD 58k
15.12.2014
PE 541.423v03-00 A8-0072/2014

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 7/2014 projektu, III iedaļa – Komisija

(16744/2014 – C8-0292/2014 – 2014/2163(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Gérard Deprez

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 7/2014 projektu, III iedaļa – Komisija

(16744/2014 – C8-0292/2014 – 2014/2163(BUD))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 41. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2013. gada 20. novembrī,(2)

–       ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam,(3)

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4),

–       ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 7/2014 projektu, ko Komisija pieņēma 2014. gada 17. oktobrī (COM(2014)0650),

–       ņemot vērā kopīgos secinājumus, par kuriem Parlaments un Padome vienojās 2014. gada 8. decembrī;

–       ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 7/2014 projektu, ko Padome pieņēma 2014. gada 12. decembrī un tajā pašā dienā nosūtīja Parlamentam (16744/2014 – C8-0292/2014),

–       ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–       ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0072/2014),

A.     tā kā budžeta grozījuma Nr. 7/2014 projekts attiecas uz ES Solidaritātes fonda (ESSF) izmantošanu EUR 79 726 440 apmērā saistību un maksājumu apropriācijās sakarā ar plūdiem, kas 2014. gada maijā notika Serbijā un Horvātijā un 2014. gada jūnijā — Bulgārijā;

B.     tā kā budžeta grozījuma Nr. 7/2014 projekts ir paredzēts, lai šo budžeta korekciju oficiāli iekļautu 2014. gada budžetā,

1.      pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 7/2014 projektu;

2.      uzsver, ka steidzami jāpiešķir finansiāls atbalsts no ESSF šīs dabas katastrofas skartajām valstīm;

3.      uzsver, ka 2014. gadam paredzēto maksājumu apropriāciju deficīts, kura dēļ tika iesniegts budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projekts un attiecīgais Komisijas priekšlikums izmantot neparedzēto izdevumu rezervi, a priori izslēdz iespēju līdzekļus budžeta grozījumam Nr. 7/2014 rast ar pārdalīšanas palīdzību;

4.      atbalsta kopīgos secinājumus, par kuriem Parlaments un Padome vienojās 2014. gada 8. decembrī, lai 2014. gada budžetā apstiprinātu papildu saistību apropriācijas EUR 80 miljonu apmērā un pārceltu tām atbilstīgās nepieciešamās maksājumu apropriācijas uz 2015. gada budžetu;

5.      apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 7/2014 projektu;

6.      uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 6/2014 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

7.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(2)

OV L 51, 20.2.2014., 1. lpp.

(3)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(4)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

15.12.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Juridisks paziņojums - Privātuma politika