VERSLAG over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie

15.12.2014 - (16744/2014 – C8‑0292/2014 – 2014/2163(BUD))

Begrotingscommissie
Rapporteur: Gérard Deprez

Procedure : 2014/2163(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0072/2014
Ingediende teksten :
A8-0072/2014
Aangenomen teksten :

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie

(16744/2014 – C8‑0292/2014 – 2014/2163(BUD))

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

–       gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002[1], met name artikel 41,

–       gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, definitief vastgesteld op 20 november 2013[2],

–       gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020[3],

–       gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer[4],

–       gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2014, goedgekeurd door de Commissie op 17 oktober 2014 (COM(2014)0650),

–       gezien de door het Parlement en de Raad op 8 december 2014 overeengekomen gezamenlijke conclusies,

–       gezien het standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2014, vastgesteld op 12 december 2014 en op dezelfde dag toegezonden aan het Europees Parlement (16744/2014 – C8-0292/2014),

–       gezien de artikelen 88 en 91 van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0072/2014),

A.     overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2014 betrekking heeft op de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU (SFEU) ter hoogte van 79 726 440 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten in verband met de overstromingen in Servië en Kroatië in mei 2014 en de overstromingen in Bulgarije in juni 2014,

B.     overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2014 tot doel heeft deze budgettaire aanpassing formeel op te nemen in de begroting 2014,

1.      neemt kennis van het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 7/2014, zoals ingediend door de Commissie;

2.      benadrukt dat de financiële steun uit hoofde van het SFEU voor de landen die door deze natuurramp zijn getroffen dringend beschikbaar moet worden gesteld;

3.      onderstreept dat het tekort aan betalingskredieten voor 2014, dat de onderliggende reden vormde voor de presentatie van OGB nr. 3/2014 en het bijgaande voorstel van de Commissie om gebruik te maken van de marge voor onvoorziene uitgaven, a priori de mogelijkheid om de middelen voor OGB nr. 7/2014 te vinden via herschikking uitsluit;

4.      onderschrijft de door het Parlement en de Raad op 8 december 2014 goedgekeurde gezamenlijke conclusies met het oog op de goedkeuring van de opname van een totaalbedrag van 80 miljoen EUR aan aanvullende vastleggingskredieten in de begroting 2014 en de verschuiving van de overeenkomstige betalingskredieten naar de begroting 2015;

5.      keurt het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2014 goed;

6.      verzoekt zijn Voorzitter te constateren dat de gewijzigde begroting nr. 6/2014 definitief is vastgesteld en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

7.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

  • [1]  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
  • [2]  PB L 51 van 20.2.2014, blz. 1.
  • [3]  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
  • [4]  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

15.12.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

33

1

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds