Procedura : 2014/2163(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0072/2014

Teksty złożone :

A8-0072/2014

Debaty :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0095

SPRAWOZDANIE     
PDF 140kWORD 59k
15.12.2014
PE 541.423v03-00 A8-0072/2014

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 7/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja

(16744/2014 – C8‑0292/2014 – 2014/0000(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Gérard Deprez

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 7/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja

(16744/2014 – C8‑0292/2014 – 2014/2163(BUD))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–       uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 20 listopada 2013 r.(2),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(3),

–       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4),

–       uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 7/2014 przyjęty przez Komisję dnia 17 października 2014 r. (COM(2014)0650),

–       uwzględniając wspólne wnioski uzgodnione przez Parlament i Radę w dniu 8 grudnia 2014 r.,

–       uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu korygującego nr 7/2014, przyjęte przez Radę w dniu 12 grudnia 2014 r. i przekazane Parlamentowi tego samego dnia (16744/2014 – C8-0292/2014),

–       uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0072/2014),

A.     mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 7/2014 odnosi się do uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na kwotę 79 726 440 EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności w związku z powodziami w Serbii i Chorwacji w maju 2014 r. oraz w Bułgarii w czerwcu 2014 r.;

B.     mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 7/2014 służy oficjalnemu wprowadzeniu tej korekty do budżetu na rok 2014;

1.      przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego (PBK) nr 7/2014 przedstawiony przez Komisję;

2.      podkreśla pilną potrzebę wypłaty pomocy finansowej za pośrednictwem FSUE krajom dotkniętym tą klęską żywiołową;

3.      podkreśla, że z powodu niedoboru środków na płatności w 2014 r., który był główną przyczyną przedstawienia PBK nr 3/2014 i towarzyszącego mu wniosku Komisji o uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki, wykluczona jest a priori możliwość znalezienia środków na PBK nr 7/2014 w drodze przesunięć;

4.      zatwierdza wspólne wnioski uzgodnione przez Parlament i Radę w dniu 8 grudnia 2014 r. z myślą o przyjęciu dodatkowych środków na zobowiązania w wysokości 80 mln EUR w budżecie na 2014 rok oraz przesunięciu do budżetu na 2015 rok odpowiednich potrzeb w zakresie płatności;

5.      zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 7/2014;

6.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 6/2014 został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(2)

Dz.U. L 51 z 20.2.2014, s. 1.

(3)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(4)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

15.12.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności