Procedură : 2014/2163(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0072/2014

Texte depuse :

A8-0072/2014

Dezbateri :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Voturi :

PV 17/12/2014 - 10.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0095

RAPORT     
PDF 136kWORD 61k
15.12.2014
PE 541.423v01-00 A8-0072/2014

referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 7/2014 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III - Comisia

(167442014 – C8‑0292/2014 – 2014/0000(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Gérard Deprez

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 7/2014 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III - Comisia

(16744/2014 – C8‑0292/2014 – 2014/2163(BUD))

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 41,

–       având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, adoptat definitiv la 20 noiembrie 2013(2),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3),

–       având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4),

–       având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 7/2014, adoptat de Comisie la 17 octombrie 2014 (COM(2014)0650),

–       având în vedere concluziile comune convenite de Parlament și de Consiliu la 8 decembrie 2014,

–       având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 7/2014 adoptată de Consiliu la 12 decembrie 2014 și transmisă Parlamentului European la aceeași dată (16744/2014 – C8-0292/2014),

–       având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0072/2014),

A.     întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 7/2014 se referă la mobilizarea din Fondul de solidaritate al UE (FSUE) a sumei de 79 726 440 EUR în credite de angajament și credite de plată în legătură cu inundațiile care au afectat Serbia și Croația în mai 2014 și cu inundațiile din Bulgaria din iunie 2014;

B.     întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 7/2014 este acela de a înscrie oficial această ajustare bugetară în bugetul 2014,

1.      ia act de proiectul de buget rectificativ (PBR) nr. 7/2014 prezentat de Comisie;

2.      subliniază că este urgent să se acorde asistență financiară prin intermediul FSUE țărilor afectate de astfel de dezastre naturale;

3.      subliniază că insuficiența creditelor de plată în 2014, motiv care a stat la baza prezentării PBR nr. 3/2014 și a propunerii conexe a Comisiei de a mobiliza marja pentru situații neprevăzute, exclude a priori posibilitatea de a obține resurse pentru bugetul rectificativ nr. 7/2014 prin redistribuire;

4.      își afirmă sprijinul față de concluziile comune convenite de Parlament și de Consiliu la 8 decembrie 2014 în vederea aprobării creditelor de angajament suplimentare în valoare de 80 de milioane EUR la bugetul 2014 și transferarea necesarului de plăți aferent la bugetul 2015;

5.      aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 7/2014;

6.      încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 6/2014 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

7.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale.

(1)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)

JO L 51, 20.2.2014, p. 1.

(3)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(4)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

15.12.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti

Membri supleanți prezenți la votul final

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Aviz juridic - Politica de confidențialitate