SPRÁVA o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia

15.12.2014 - (16744/2014 – C8‑0292/2014 – 2014/0000(BUD))

Výbor pre rozpočet
Spravodajca: Gérard Deprez

Postup : 2014/2163(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0072/2014
Predkladané texty :
A8-0072/2014
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia

(16744/2014 – C8‑0292/2014 – 2014/2163(BUD))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[1], a najmä na jeho článok 41,

–       so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014 prijatý s konečnou platnosťou 20. novembra 2013[2],

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[3],

–       so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[4],

–       so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 7/2014, ktorý Komisia prijala 17. októbra 2014 (COM(2014)0650),

–       so zreteľom na spoločné závery schválené Parlamentom a Radou 8. decembra 2014,

–       so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2014, ktorú Rada prijala 12. decembra 2014 a ktorú postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (16744/2014 – C8-0292/2014),

–       so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0072/2014),

A.     keďže návrh opravného rozpočtu č. 7/2014 sa týka mobilizácie Fondu solidarity EÚ (FSEÚ) vo výške 79 726 440 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch v súvislosti so záplavami v Srbsku a Chorvátsku v máji 2014 a záplavami v Bulharsku v júni 2014;

B.     keďže účelom návrhu opravného rozpočtu č. 7/2014 je formálne zahrnúť túto rozpočtovú úpravu do rozpočtu na rok 2014;

1.      berie na vedomie návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 7/2014, ako ho predložila Komisia;

2.      zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné uvoľniť finančnú pomoc prostredníctvom FSEÚ krajinám postihnutým touto prírodnou katastrofou;

3.      zdôrazňuje, že nedostatočná úroveň platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2014, ktorá bola dôvodom predloženia NOR č. 3/2014 a sprievodného návrhu Komisie na mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti, a priori vylučuje možnosť získania zdrojov na NOR č. 7/2014 prostredníctvom presunov;

4.      súhlasí so spoločnými závermi schválenými Parlamentom a Radou 8. decembra 2014 s cieľom schváliť ďalšie viazané rozpočtové prostriedky vo výške 80 miliónov EUR v rozpočte na rok 2014 a presunúť zodpovedajúce potreby platieb do rozpočtu na rok 2015;

5.      schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2014;

6.      poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 6/2014 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

  • [1]  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014, s. 1.
  • [3]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [4]  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

15.12.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds