Процедура : 2014/2072(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0073/2014

Внесени текстове :

A8-0073/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0091

ДОКЛАД     
PDF 252kWORD 103k
15.12.2014
PE 539.615v03-00 A8-0073/2014

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в съответствие с точка 11 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (наводнения в Италия, земетресение в Гърция, лед в Словения и лед и наводнения в Хърватия)

(COM(2014)0565 – C8‑0137/2014 – 2014/2072(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Патриция Шулин

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ – ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в съответствие с точка 11 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (наводнения в Италия, земетресение в Гърция, лед в Словения и лед и наводнения в Хърватия)

(COM(2014)0565 – C8‑0137/2014 – 2014/2072(BUD))

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0565 – C8-0137/2014),

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

–       като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 10 от него,

–       като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

–       като взе предвид съвместните заключения, одобрени от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г.,

–       като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0073/2014),

1.      одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.      възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ C 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

(2)

OВ C 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 11 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)         Европейският съюз създаде фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (наричан по-нататък „фондът“) в израз на солидарност с населението на регионите, засегнати от бедствия.

(2)         В член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013(3) на Съвета е предвидена възможността за мобилизиране на средства от фонда в рамките на годишен таван от 500 млн. евро (по цени от 2011 г.).

(3)         Разпоредбите, съгласно които могат да бъдат мобилизирани средства от фонда, се съдържат в Регламент (ЕО) № 2012/2002.

(4)         Италия подаде заявление за мобилизиране на средства от фонда във връзка с наводнения.

(5)         Гърция подаде заявление за мобилизиране на средства от фонда във връзка със земетресение.

(6)         Словения подаде заявление за мобилизиране на средства от фонда във връзка с ледени бури.

(7)         Хърватия подаде заявление за мобилизиране на средства от фонда във връзка с ледени бури, последвани от наводнение.

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизира за осигуряване на сумата от 46 998 528 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения.

За общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизира за осигуряване на сумата от 46 998 528 EUR под формата на бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                               Председател

(1)

              OВ C 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

(2)

              ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

             Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Комисията предлага да се мобилизират средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз във връзка с наводнения в Италия (Сардиния) през ноември 2013 г., земетресение в Гърция (Кефалония), ледени бури в Словения и същите ледени бури, последвани от наводнения в Хърватия, в края на януари/началото на февруари 2014 г. във основа на точка 11 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г.

Различни видове природни бедствия (наводнения, земетресения и ледени бури) причиниха значителни щети на подалите заявления държави ‒ членки на ЕС, докато Италия и Гърция бяха засегнати от различни видове бедствия, без връзка помежду им, една от най-тежките зимни ледени бури в Европа, нанесла щети в няколко държави, с особено тежки последствия за Словения и Хърватия.

Въпреки че Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз влезе в сила на 28 юни 2014 г., неговите съществени разпоредби не могат да се прилагат ретроактивно. Ето защо Комисията извърши щателен преглед на заявленията в съответствие с първоначалните разпоредби на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, и по-специално с членове 2, 3 и 4 от него.

Сардиния (Италия) бе засегната от изключително обилни валежи на 18 и 19 ноември 2013 г., в резултат на които много реки преляха от своите корита и причиниха мащабни наводнения. Кефалония (Гърция) бе засегната от тежко земетресение с магнитуд от 5,8 по скалата на Рихтер, последвано от дузина сериозни трусове на североизток от острова, между 26 януари 2014 г. и 3 февруари 2014 г., които оставиха 3000 души без подслон и раниха няколко човека.

Италианските органи изчисляват общите преки щети на 652 418 691 EUR, което е под прага за голямо бедствие в размер на 3,8 милиарда евро, приложим за Италия през 2014 г. (т.е. 3 милиарда евро по цени от 2002 г.); гръцките органи изчисляват общите преки щети на 147 332 790 EUR, което е под прага за голямо бедствие в размер на 1,2 милиарда евро, приложим за Гърция през 2014 г. (т.е. 0,6% от БНД по цени от 2012 г.). Следователно нито едно от тези бедствия не отговаря на условията за „голямо природно бедствие“ по смисъла на Регламента за ФСЕС.

Тъй като общият пряк размер на щетите остава под прага за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“, заявлението беше разгледано въз основа на критериите за „изключителни регионални бедствия“, залегнали в член 2, параграф 2, последна алинея от Регламент (ЕО) № 2012/2002, в който се определят условията за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ „при изключителни обстоятелства“. Съгласно тези критерии отделен регион може по изключение да ползва помощ от фонда, ако този регион е претърпял изключително бедствие, предимно природно, засягащо значителна част от неговото население и със сериозни и продължителни последици за условията на живот и икономическата стабилност на региона. Европейската комисия счита, че са изпълнени условията двете предишни бедствия да бъдат характеризирани като „изключителни регионални бедствия“.

Словения бе засегната от едни от най-тежките зимни ледени бури от десетилетия, поразили части от Европа, засягайки няколко държави. Словения бе засегната най-вече между 30 януари и 27 февруари 2014 г., като почти половината от горите в страната бяха увредени от леда, докато едно от всеки четири домакинства остана без електричество, поради тежките снеговалежи, повалили електрически стълбове и кабели. Хърватия бе засегната от същите метеорологични явления, накарали Словения да подаде заявление за подкрепа от фонда „Солидарност“ на ЕС. В частност бяха засегнати северозападните региони и северната част на Адриатическото крайбрежие. В допълнение, след 12 февруари, топенето на леда и снега предизвика наводнения, причинили допълнителни щети на важни публични основни инфраструктури, както и на частна и обществена собственост.

Словенските органи оцениха общите преки щети на 428 733 722 EUR. Тази сума представлява 1,23% от БНД на Словения и надхвърля прага за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ от 209,6 милиона евро, приложим за Словения през 2014 г. (т.е. 0,6% от БНД въз основа на данни от 2012 г.); хърватските органи оцениха общите преки щети на 291 904 630 EUR. Тази сума представлява 0,69% от БНД на Хърватия и надхвърля прага за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ от 254,2 милиона евро, приложим за Хърватия през 2014 г. (т.е. 0,6% от БНД въз основа на данни от 2012 г.). Тъй като и в двата случая приблизителната оценка на общите преки щети надхвърля съответния праг, бедствието отговаря на условията за „голямо природно бедствие“. Общите преки щети са основата за изчисляването на размера на финансовата помощ. Финансовата помощ може да бъде използвана само за основни неотложни действия съгласно определеното в член 3 от регламента.

След проверка за съответствие на това заявление с критериите за допустимост, посочени в Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета, Комисията предложи мобилизиране на обща сума от 46 998 528 EUR от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.

Методологията за изчисляване на помощта по фонд „Солидарност“ беше изложена в Годишния доклад за фонд „Солидарност“ за 2002–2003 г. и приета от Съвета и Европейския парламент.

Предлага се да се приложат същите проценти и да се отпусне помощ в следните размери:

Бедствие

Преки щети

(EUR)

Праг(млн. EUR)

 

Сума на база 2,5 %

(EUR)

Сума на база 6 %

(EUR)

Общ размер на предложената помощ

(EUR)

Наводнение в Италия

652 418 691

3 752,330

16 310 467

~

16 310 467

Земетресение в Гърция

147 332 790

1 168,231

3 683 320

~

3 683 320

Лед/буря в Словения

428 733 722

209,587

5 239 675

13 148 803

18 388 478

Лед/наводнение в Хърватия

291 904 630

254,229

6 355 725

2 260 538

8 616 263

ОБЩО

46 998 528

Тъй като това е първото решение за мобилизиране на средства за 2014 г., общият размер на предложената помощ е съобразен с разпоредбите на регламента за Многогодишната финансова рамка (МФВ) за таван от 530,6 евро (500 милиона евро по цени от 2011 г.) и също така се гарантира, че поисканата една четвърт от тази сума ще бъде предоставена на 1 октомври 2014 г. с цел да покрие нуждите, които възникнат до края на годината.

Успоредно с предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“, Комисията представи проект на коригиращ бюджет (ПКБ № 5/2014 от 8 септември 2014 г.), с цел вписване в бюджета за 2014 г. на съответните бюджетни кредити за поети задължения, съгласно предвиденото в точка 26 от МИС, и пренасяне на съответните бюджетни кредити за плащания към бюджета за 2015 г. Позицията на Съвета относно ПКБ № 5/2014 по финансирането на настоящото решение изменя първоначалното предложение на Комисията. Позицията на Парламента ще бъде изложена при приемането на неговата позиция по ПКБ № 5/2014.

Съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., с представянето на настоящото предложение за мобилизиране на фонда, Комисията започва опростената тристранна процедура, за да се гарантира съгласието на двете направления на бюджетния орган относно необходимостта да се използва фондът и относно размера на необходимите средства.

В съответствие с вътрешно споразумение с комисията по регионално развитие (REGI), тази комисия следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и принос за изпълнението на фонд „Солидарност“ на ЕС. След оценката на исканията комисията по регионално развитие на Европейския парламент даде становището си относно мобилизирането на средства от фонда, както е посочено в писмото, приложено към настоящия доклад.

Докладчикът препоръчва одобрение на предложението на Комисията за решение, което е приложено към настоящия доклад.


ПРИЛОЖЕНИЕ – ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Г-н Жан АРТЮИ

Председател

Комисия по бюджети

Европейски парламент

ASP 09G205

1047 Brussels

Уважаеми г-н Артюи,

Относно:       Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в полза на Италия, Гърция, Словения и Хърватия

Европейската комисия предаде на Европейския парламент своето предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС (COM(2014)0565) въз основа на заявления за мобилизиране на средства от фонда, подадени от Италия, Гърция, Словения и Хърватия. Подадените заявления се отнасят за наводнения, случили се в Сардиния (Италия) през ноември 2013 г., земетресение в Кефалония (Гърция) през януари 2014 г. и за ледените бури през януари и февруари 2014 г. в Словения и Хърватия, последвани от наводнения в Хърватия.

Комисията предлага мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС, като оценява щетите, причинени от всяко бедствие и по страни, както следва:

Бедствие

Преки щети

(EUR)

Праг(млн. EUR)

 

Сума на база 2,5 %

(EUR)

Сума на база 6 %

(EUR)

Общ размер на предложената помощ

(EUR)

Наводнение в Италия

652 418 691

3 752,330

16 310 467

~

16 310 467

Земетресение в Гърция

147 332 790

1 168,231

3 683 320

~

3 683 320

Лед/буря в Словения

428 733 722

209,587

5 239 675

13 148 803

18 388 478

Лед/наводнение в Хърватия

291 904 630

254,229

6 355 725

2 260 538

8 616 263

ОБЩО

46 998 528

В допълнение Комисията предлага проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 5 за финансовата 2014 г. (COM(2014)0564) с цел да покрие горепосоченото мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в размер на 46 998 528 EUR, вписвайки съответните бюджетни кредити в бюджета за 2014 г. в бюджетна позиция 13 06 01 както под формата на бюджетни кредити за поети задължения, така и под формата на бюджетни кредити за плащания.

Координаторите на комисията по регионално развитие обсъдиха предложенията по време на тяхното заседание на 22 септември 2014 г. Те ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че комисията по регионално развитие няма възражения срещу мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС и подкрепя съответния проект на коригиращ бюджет № 5 съобразно предложеното от Комисията.

С уважение,

Искра МИХАЙЛОВА


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.12.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Правна информация - Политика за поверителност