Postup : 2014/2072(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0073/2014

Předložené texty :

A8-0073/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/12/2014 - 10.6
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0091

ZPRÁVA     
PDF 235kWORD 96k
15.12.2014
PE 539.615v03-00 A8-0073/2014

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (záplavy v Itálii, zemětřesení v Řecku, sněhové bouře ve Slovinsku a sněhové bouře a záplavy v Chorvatsku)

(COM(2014)0565 – C8‑0137/2014 – 2014/2072(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Patricija Šulin

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA – Dopis Výboru pro regionální rozvoj
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (záplavy v Itálii, zemětřesení v Řecku, sněhové bouře ve Slovinsku a sněhové bouře a záplavy v Chorvatsku)

(COM(2014)0565 – C8‑0137/2014 – 2014/2072(BUD))

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0565 – C8‑0137/2014),

–       s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1),

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 10 tohoto nařízení,

–       s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na bod 11 této dohody,

–       s ohledem na společné závěry Parlamentu a Rady ze dne 8. prosince 2014,

–       s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–       s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0073/2014),

1.      schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

2.      pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 11 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)         Evropská unie zřídila Fond solidarity Evropské unie (dále jen „fond“), aby prokázala svou solidaritu s obyvateli regionů postižených katastrofami.

(2)         Článek 10 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3) umožňuje uvolnění prostředků z fondu v mezích ročního stropu 500 milionů EUR (v cenách roku 2011).

(3)         Nařízení (ES) č. 2012/2002 obsahuje ustanovení, podle nichž lze uvolnit prostředky z fondu.

(4)         Itálie předložila žádost o uvolnění prostředků z fondu z důvodu záplav.

(5)         Řecko předložilo žádost o uvolnění prostředků z fondu z důvodu zemětřesení.

(6)         Slovinsko předložilo žádost o uvolnění prostředků z fondu z důvodu sněhových bouří.

(7)         Chorvatsko předložilo žádost o uvolnění prostředků z fondu z důvodu sněhových bouří, po nichž následovaly záplavy,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 se z Fondu solidarity Evropské unie uvolní částka ve výši 46 998 528 EUR ve formě prostředků na závazky.

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 se z Fondu solidarity Evropské unie uvolní částka ve výši 46 998 528 EUR ve formě prostředků na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí se vyhlásí v Úředním věstníku Evropské unie.

Dne

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                       předseda

(1)

              Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

              Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

            Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Komise navrhuje uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11 interinstitucionální dohody z dne 2. prosince 2013 v souvislosti se záplavami v Itálii (Sardinie) v listopadu 2013, zemětřesením v Řecku (Kefalonia) a sněhovými bouřemi ve Slovinsku a Chorvatsku na konci ledna a začátku února 2014, po nichž následovaly v Chorvatsku i záplavy.

V těchto členských zemích EU, které podávají žádost o prostředky z fondu, došlo k různým druhům přírodních katastrof (záplavy, zemětřesení a sněhové bouře), které způsobily značné škody, přičemž Itálie a Řecko byly postiženy rozdílnými a nesouvisejícími přírodními katastrofami a Slovinsko a Chorvatsko zasáhly jedny z nejhorších sněhových bouří v Evropě, které způsobily škody v několika zemích, přičemž na uvedené dvě členské země měly nejničivější dopad.

Přestože dne 28. června 2014 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 661/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie, nelze hmotněprávní normy uplatňovat se zpětnou účinností. Komise proto provedla důkladné posouzení žádostí v souladu s původními ustanoveními nařízením Rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie a zejména s články 2, 3 a 4 tohoto nařízení.

Sardinii (Itálie) postihly ve dnech 18. a 19. listopadu 2013 extrémní dešťové srážky, které způsobily, že se mnohé řeky vylily ze svých břehů a tak došlo k rozsáhlým záplavám. Kefalonii (Řecko) postihlo mezi 26. lednem a 3. únorem 2014 silné zemětřesení o síle 5,8 stupňů Richterovy stupnice s následnými slabšími zemětřeseními na jihozápadní části ostrova, v důsledku čehož se 3 000 osob ocitlo bez domova a několik osob bylo zraněno.

Podle italských orgánů dosáhly celkové přímé škody částky 652 418 691 EUR|, což je pod prahovou hodnotou pro závažné přírodní katastrofy stanovenou pro Itálii na rok 2014 na 3,8 miliardy (tj. 3 miliardy EUR v cenách roku 2002); podle odhadů řeckých orgánů dosáhly celkové přímé škody částky 147 332 790 EUR|, což je pod prahovou hodnotou pro závažné přírodní katastrofy stanovenou pro Řecko na rok 2014 na 1,2 miliardy (tj. 0,6 % HND podle údajů z roku 2012). Ani jednu z těchto přírodních katastrof proto nelze podle nařízení o Fondu solidarity označit za „závažnou přírodní katastrofu“.

Jelikož celková výše přímých škod nedosahuje úrovně prahové hodnoty pro uvolnění prostředků z Fondu solidarity, byla tato žádost posouzena na základě kritéria tzv. „mimořádné regionální katastrofy“, které je uvedeno v čl. 2 odst. 2 posledním pododstavci nařízení (ES) č. 2012/2002, v němž jsou stanoveny podmínky pro uvolnění prostředků z Fondu solidarity „za výjimečných okolností“. Podle tohoto kritéria může region výjimečně získat pomoc z fondu, pokud byl postižen mimořádnou katastrofou, zejména přírodní, která zasáhla podstatnou část obyvatelstva a má závažné a trvalé následky pro životní podmínky a hospodářskou stabilitu regionu. Evropská komise uznává, že byly splněny podmínky pro to, aby mohly být dvě předcházející přírodní katastrofy označeny jako „mimořádné regionální katastrofy“.

Slovinsko zasáhly jedny z nejhorších sněhových bouří za poslední desítky let, které postihly části Evropy a způsobily problémy v několika zemích. Slovinsko tyto bouře zasáhly převážně v období mezi 30. lednem a 27. únorem 2014, přičemž poškodily téměř polovinu lesů v celé zemi a bez elektřiny se ocitla každá čtvrtá domácnost, neboť silné sněhové přeháňky zničily elektrické sloupy a vedení. Chorvatsko postihly stejné meteorologické jevy, kvůli nimž podalo Slovinsko žádost o příspěvek z Fondu solidarity EU. Nejvíce byly zasaženy regiony na jihozápadě a část severní oblasti Jaderského moře. Mimoto v období po 12. únoru došlo kvůli tajícímu ledu a sněhu k záplavám, které způsobily další škody na významné základní veřejné infrastruktuře a na soukromém i veřejném majetku.

Slovinské úřady odhadly výši celkových přímých škod na 428 733 722 EUR. Tato částka představuje 1,23 % slovinského HND a přesahuje práh pro uvolnění prostředků z fondu Solidarity ve výši 209,6 milionu EUR stanovený pro Slovinsko v roce 2014 (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2012). Chorvatské úřady odhadly výši celkových přímých škod na 291 904 630 EUR. Tato částka představuje 0,69 % chorvatského HND a přesahuje práh pro uvolnění prostředků z fondu Solidarity ve výši 254,2 milionu EUR stanovený pro Chorvatsko v roce 2014 (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2012). Skutečnost, že odhadované celkové přímé škody v obou případech přesahují prahové hodnoty, znamená, že je lze označit za „závažné přírodní katastrofy “. Výše finanční pomoci se vypočítá na základě celkových přímých škod. Finanční pomoc lze využít pouze na financování základních záchranných opatření vymezených v článku 3 nařízení.

Po ověření toho, zda tato žádost splňuje kritéria způsobilosti podle nařízení Rady (ES) č. 2012/2002, navrhla Komise uvolnit z Fondu solidarity EU částku v celkové výši 46 998 528 EUR.

Metodika pro výpočet příspěvků z Fondu solidarity byla stanovena ve výroční zprávě Fondu solidarity (2002–2003) a schválena Radou a Evropským parlamentem.

Navrhuje se, aby byly použity stejné procentní sazby a byla poskytnuta pomoc v této výši:

Katastrofa

Přímé škody

(v EUR)

Prahová hodnota(v milionech EUR)

 

Částka podle sazby 2,5 %

(v EUR)

Částka podle sazby 6 %

(v EUR)

Celková částka navrhované pomoci

(v EUR)

Itálie – záplavy

652 418 691

3 752,330

16 310 467

~

16 310 467

Řecko –zemětřesení

147 332 790

1 168,231

3 683 320

~

3 683 320

Slovinsko – sněhové bouře

428 733 722

209,587

5 239 675

13 148 803

18 388 478

Chorvatsko – sněhové bouře/záplavy

291 904 630

254,229

6 355 725

2 260 538

8 616 263

CELKEM

46 998 528

Jelikož se jedná o první rozhodnutí o uvolnění prostředků v roce 2014, splňuje celková částka navrhované pomoci ustanovení nařízení víceletého finančního rámce (VFR) týkající se stropu ve výši 530,6 milionu EUR (500 milionů EUR v cenách z roku 2011) a je tudíž zajištěno, že k 1. říjnu 2014 bude k dispozici požadovaná čtvrtina této částky potřebná k pokrytí potřeb, které mohou vzniknout do konce roku.

Současně s tímto návrhem mobilizovat prostředky z Fondu solidarity představila Komise návrh opravného rozpočtu (NOR č. 5/2014 ze dne 8. září 2014) s cílem zapsat do rozpočtu na rok 2014 odpovídající prostředky na závazky, jak je stanoveno v bodě 26 IIA, a odpovídající prostředky na platby jsou přesunuty do rozpočtu na rok 2015. Stanovisko Rady k návrhu NOR č. 5/2014 týkajícího se financování tohoto rozhodnutí mění původní návrh Komise. Stanovisko Parlamentu bude známo, až přijme stanovisko k návrhu NOR č. 5/2014.

Předložením tohoto návrhu na použití prostředků z fondu Komise zahajuje, v souladu s bodem 26 IIA ze dne 17. května 2006, zjednodušené třístranné rozhovory, aby zajistila souhlas obou složek rozpočtového orgánu s použitím prostředků z fondu a s požadovanou částkou.

Podle interní dohody s Výborem pro regionální rozvoj (REGI) by se měl tento výbor zapojit do uvedeného postupu s cílem poskytnout konstruktivní podporu a přispět k využití Fondu solidarity EU. Po posouzení žádostí vyjádřil výbor REGI Evropského parlamentu svůj názor na uvolnění prostředků z fondu, který je obsažen ve stanovisku ve formě dopisu připojeném k této zprávě.

Zpravodaj doporučuje schválení návrhu rozhodnutí Komise, který tvoří přílohu této zprávy.


PŘÍLOHA – Dopis Výboru pro regionální rozvoj

pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

ASP 09G2051047 Brusel

Vážený pane předsedo,

Věc:    Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie ve prospěch Itálie, Řecka, Slovinska a Chorvatska

Evropská komise předložila Evropskému parlamentu svůj návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU (COM(2014)0565) na základě žádostí o uvolnění prostředků z tohoto fondu, které předložily Itálie, Řecko, Slovinsko a Chorvatsko. Předložené žádosti se týkají záplav, k nimž došlo na Sardinii (Itálie) v listopadu 2013, zemětřesení na Kefalonii (Řecko) v lednu 2014 a sněhových bouří, k nimž došlo v lednu a únoru 2014 ve Slovinsku a v Chorvatsku, přičemž v Chorvatsku se následně vyskytly i povodně.

Komise navrhuje uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU, přičemž odhady škod, které vznikly v jednotlivých případech a zemích, jsou následující:

Katastrofa

Přímé škody

(v EUR)

Prahová hodnota(v milionech EUR)

 

Částka podle sazby 2,5 %

(v EUR)

Částka podle sazby 6 %

(v EUR)

Celková částka navrhované pomoci

(v EUR)

Itálie – záplavy

652 418 691

3 752,330

16 310 467

~

16 310 467

Řecko –zemětřesení

147 332 790

1 168,231

3 683 320

~

3 683 320

Slovinsko – sněhové bouře

428 733 722

209,587

5 239 675

13 148 803

18 388 478

Chorvatsko – sněhové bouře/záplavy

291 904 630

254,229

6 355 725

2 260 538

8 616 263

CELKEM

46 998 528

Komise dále předkládá návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 5 k rozpočtu na rok 2014 (COM(2014)0564), s cílem pokrýt výše uvedené uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU v částce 46 998 528 EUR zapsáním odpovídajících prostředků do rozpočtu na rok 2014 v rozpočtové položce 13 06 01, a to jak v prostředcích na závazky, tak prostředích na platby.

Koordinátoři výboru REGI projednali tyto návrhy na schůzi konané dne 22. září 2014. Požádali mě, abych Vás dopisem informovala o tom, že tento výbor nemá žádné námitky k uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU a podporuje související NOR č. 5 v podobě navržené Komisí.

S pozdravem

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

15.12.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

37

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Právní upozornění - Ochrana soukromí