Διαδικασία : 2014/2072(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0073/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0073/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0091

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 248kWORD 101k
15.12.2014
PE 539.615v03-00 A8-0073/2014

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 11 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (πλημμύρες στην Ιταλία, σεισμός στην Ελλάδα, χιονοθύελλα στη Σλοβενία, πάγος και πλημμύρες στην Κροατία)

(COM(2014)0565 – C8-0137/2014 – 2014/2072(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Patricija Šulin

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 11 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (πλημμύρες στην Ιταλία, σεισμός στην Ελλάδα, χιονοθύελλα στη Σλοβενία, πάγος και πλημμύρες στην Κροατία)

(COM(2014)0565 – C8-0137/2014 – 2014/2072(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0565 – C8-0137/2014),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 10,

–       έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 11,

–       έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα που συμφώνησαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0073/2014),

1.      εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 311, 14.11.2002, σ. 3. 3.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 11,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)         Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέστησε το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής το «Ταμείο») για να εκφράσει την αλληλεγγύη της προς τον πληθυσμό των περιοχών που πλήττονται από καταστροφές.

(2)         Το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου(3) επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου εντός του ετήσιου ανώτατου ορίου των 500 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011).

(3)         Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 περιλαμβάνει τις διατάξεις που διέπουν την κινητοποίηση του Ταμείου.

(4)         Η Ιταλία έχει υποβάλει αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, όσον αφορά πλημμύρες.

(5)         Η Ελλάδα έχει υποβάλει αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, όσον αφορά σεισμό.

(6)         Η Σλοβενία έχει υποβάλει αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, όσον αφορά χιονοθύελλες.

(7)         Η Κροατία έχει υποβάλει αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, όσον αφορά χιονοθύελλες που συνοδεύτηκαν από πλημμύρες.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, κινητοποιείται το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη χορήγηση ποσού 46 998 528 EUR σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων.

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, κινητοποιείται το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη χορήγηση ποσού 46 998 528 EUR σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έγινε ...

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

(1)

              ΕΕ L 311, 14.11.2002, σ. 3.

(2)

              ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(3)

            Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884).


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Επιτροπή προτείνει να κινητοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ανακούφιση από πλημμύρες στην Ιταλία (Σαρδηνία) στη διάρκεια του Νοεμβρίου 2013, σεισμό στην Ελλάδα (Κεφαλληνία), χιονοθύελλες στη Σλοβενία και τις ίδιες χιονοθύελλες με επακόλουθες πλημμύρες στην Κροατία, στα τέλη Ιανουαρίου / αρχές Φεβρουαρίου 2014 βάσει του σημείου 11 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013.

Διαφόρων τύπων φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, σεισμοί και χιονοθύελλες) έχουν προκαλέσει τεράστιες ζημίες στα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν υποβάλει αίτηση, η Ιταλία και η Ελλάδα επλήγησαν από μη σχετιζόμενες, διαφορετικού τύπου καταστροφές, μία από τις χειρότερες χιονοθύελλες στην Ευρώπη προκάλεσε ζημίες σε πλείονες χώρες με ιδιαίτερα καταστροφικές συνέπειες στη Σλοβενία και την Κροατία.

Στις 28 Ιουνίου 2014 τέθηκε μεν σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 661/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως ουσιαστικοί κανόνες δεν μπορεί να εφαρμοσθούν αναδρομικά. Η Επιτροπή έχει συνεπώς εξετάσει διεξοδικά τις αιτήσεις σύμφωνα με τις αρχικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3 και 4.

Η Σαρδηνία (Ιταλία) επλήγη από ακραίας εντάσεως βροχόπτωση στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2013 που προκάλεσε την υπερχείλιση πολλών ποταμών με αποτέλεσμα ευρείας εκτάσεως πλημμύρες. Η Κεφαλληνία (Ελλάδα) επλήγη από ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,8 της κλίμακας Ρίχτερ, τον οποίον ακολούθησαν πλείστες ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις βορειοανατολικά της νήσου, μεταξύ 26ης Ιανουαρίου 2014 και 3ης Φεβρουαρίου 2014, σεισμό που άφησε 3 000 άστεγους και πολλούς τραυματίες.

Οι ιταλικές αρχές εκτίμησαν τις συνολικές άμεσες ζημίες σε 652 418 691 EUR, ποσό μικρότερο από το κατώφλι μείζονος καταστροφής 3,8 δισεκατομμυρίων EUR που ισχύει για την Ιταλία το 2014 (ήτοι 3 δισεκατομμύρια EUR σε τιμές 2002)· Οι ελληνικές αρχές εκτίμησαν τις συνολικές άμεσες ζημίες σε 147 332 790 EUR, ποσό μικρότερο από το κατώφλι μείζονος καταστροφής 1,2 δισεκατομμυρίων EUR που ισχύει για την Ελλάδα το 2014 (ήτοι 0,6 % του ΑΕΕ βάσει δεδομένων 2012). Συνεπώς ουδεμία από τις εν λόγω καταστροφές μπορεί να χαρακτηρισθεί «μείζων φυσική καταστροφή» σύμφωνα με τον κανονισμό του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ.

Δεδομένου ότι οι συνολικές άμεσες ζημίες παραμένουν κάτω από το κατώφλι μείζονος καταστροφής για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης, η αίτηση εξετάστηκε με βάση το κριτήριο για «τεράστια καταστροφή μιας περιοχής» το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 που ορίζει τις προϋποθέσεις κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης «υπό εξαιρετικές περιστάσεις». Βάσει του κριτηρίου αυτού, μια περιοχή μπορεί κατ' εξαίρεση να τύχει ενίσχυσης από το Ταμείο, εφόσον η εν λόγω περιοχή επλήγη από τεράστια καταστροφή, ιδίως φυσική, που έπληξε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της και είχε σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώσεις για τις συνθήκες διαβίωσης και για την οικονομική σταθερότητα της περιοχής. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί εκάστη από τις ως άνω δύο καταστροφές «τεράστια καταστροφή μιας περιοχής».

Η Σλοβενία επλήγη από μερικές από τις χειρότερες χειμερινές χιονοθύελλες για δεκαετίες σε μέρη της Ευρώπης, οι οποίες έπληξαν πλείονες χώρες. Η Σλοβενία επλήγη κυρίως μεταξύ 30 Ιανουαρίου και 27 Φεβρουαρίου 2014, με σχεδόν το ήμισυ των δασών να υφίσταται ζημίες από τον πάγο, ενώ ένα στα τέσσερα σπίτια έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα καθόσον το πολύ χιόνι έριξε στύλους και γραμμές ηλεκτροδότησης. Η Κροατία επλήγη από τα ίδια καιρικά φαινόμενα που οδήγησαν τη Σλοβενία να υποβάλει αίτηση για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ. Ειδικότερα επλήγησαν οι βορειοδυτικές περιφέρειες της χώρας και μέρος της βορείου Αδριατικής. Πέραν τούτων μετά τις 12 Φεβρουαρίου η τήξη πάγου και χιονιού είχε ως αποτέλεσμα πλημμύρες που προκάλεσαν πρόσθετη ζημία σε σημαντικές δημόσιες βασικές υποδομές και σε ιδιοκτησίες δημοσίου και ιδιωτών.

Οι σλοβενικές αρχές εκτίμησαν τις συνολικές άμεσες ζημίες σε 428 733 722 EUR. Αυτό το ποσό αντιστοιχεί στο 1,23 % του ΑΕΕ της Σλοβενίας και υπερβαίνει το κατώφλι των 209,6 εκατ. EUR (ήτοι 0,6 % του ΑΕΕ βάσει των δεδομένων 2012) που ισχύει για τη Σλοβενία το 2014 για κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης· οι κροατικές αρχές εκτίμησαν τις συνολικές άμεσες ζημίες σε 291 904 630 EUR. Αυτό το ποσό αντιστοιχεί στο 0,69 % του ΑΕΕ της Κροατίας και υπερβαίνει το κατώφλι των 254,2 εκατ. EUR (ήτοι 0,6 % του ΑΕΕ βάσει των δεδομένων 2012) που ισχύει για τη Σλοβενία το 2014 για κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης. Δεδομένου ότι οι συνολικές άμεσες ζημίες υπερβαίνουν και στις δύο περιπτώσεις το κατώφλι, η καταστροφή χαρακτηρίζεται «μείζων φυσική καταστροφή». Οι συνολικές άμεσες ζημίες αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης. Αυτή η οικονομική ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τις επείγουσες ενέργειες πρώτης ανάγκης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού.

Αφού επαλήθευσε ότι η συγκεκριμένη αίτηση συμμορφώνεται προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, η Επιτροπή πρότεινε την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για συνολικό ποσό 46 998 528 EUR.

Η μέθοδος υπολογισμού για τη βοήθεια από το Ταμείο Αλληλεγγύης ορίσθηκε στην Ετήσια Έκθεση 2002-2003 σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Προτείνεται να εφαρμοσθεί το αυτό ποσοστό και να χορηγηθούν τα εξής ποσά βοηθείας:

Καταστροφή

Άμεση ζημία

(EUR)

Κατώφλι (εκατ. EUR)

 

Ποσό βάσει του 2,5 %

(EUR)

Ποσό βάσει του 6 %

(EUR)

Συνολικό ποσό προτεινόμενης ενίσχυσης

(EUR)

Ιταλία - πλημμύρες

652 418 691

3 752,330

16 310 467

~

16 310 467

Ελλάδα - σεισμός

147 332 790

1 168,231

3 683 320

~

3 683 320

Σλοβενία - χιονοθύελλα

428 733 722

209,587

5 239 675

13 148 803

18 388 478

Κροατία - χιονοθύελλα, πλημμύρες

291 904 630

254,229

6 355 725

2 260 538

8 616 263

ΣΥΝΟΛΟ

46 998 528

Δεδομένου ότι είναι η πρώτη απόφαση κινητοποίησης του 2014,το συνολικό ποσό προτεινόμενης βοήθειας ως ανωτέρω συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του κανονισμού για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για ανώτατο όριο 530,6 εκατομμυρίων EUR (500 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2011) και επίσης εξασφαλίζεται ότι το απαιτούμενο ένα τέταρτο αυτού του ποσού θα είναι διαθέσιμο την 1η Οκτωβρίου 2014 για να καλύπτει ανάγκες που προκύπτουν έως τα τέλη του έτους.

Παράλληλα με την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης η Επιτροπή έχει υποβάλει σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ αριθ. 5/2014 της 8ης Σεπτεμβρίου 2014) για να εγγράψει στον προϋπολογισμό 2014 τις αντίστοιχες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, όπως προβλέπεται στο σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας και οι αντίστοιχες πιστώσεις πληρωμών μετατίθενται στον προϋπολογισμό του 2015. Η θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΔΠ αριθ. 5/2014, όσον αφορά την χρηματοδότηση αυτής της απόφασης, τροποποιεί την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα καθοριστεί όταν αυτό θα εγκρίνει τη θέση του σχετικά με το ΣΔΠ αριθ. 5/2014.

Σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, κατά την υποβολή της παρούσας πρότασης για κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή κινεί απλουστευμένη διαδικασία τριμερούς διαλόγου για να επιτύχει τη συμφωνία των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σχετικά με την ανάγκη κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης και σχετικά με το απαιτούμενο ποσό.

Σύμφωνα με εσωτερική συμφωνία με την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI), η εν λόγω επιτροπή θα πρέπει να συμμετάσχει στην παρούσα διαδικασία, για να παράσχει εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην εκτέλεση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ. Μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων η Επιτροπή REGI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέφρασε τις απόψεις της για την κινητοποίηση του Ταμείου, όπως διατυπώνονται στη γνωμοδότηση υπό μορφήν επιστολής που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση.

Ο εισηγητής συνιστά να εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση απόφασης η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριον Jean ARTHUIS

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ASP 09G2051047 Βρυξέλλες

Θέμα:    Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Σλοβενίας και της Κροατίας

Αξιότιμε κύριε Arthuis,

Η Επιτροπή έχει διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (COM(2014)0565) βάσει αιτήσεων για κινητοποίηση του Ταμείου από την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία και την Κροατία. Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί παραπέμπουν σε πλημμύρες στη Σαρδηνία (Ιταλία) τον Νοέμβριο 2013, σε σεισμό στην Κεφαλληνία (Ελλάδα) τον Ιανουάριο 2014 και σε χιονοθύελλες τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2014 στη Σλοβενία και την Κροατία που συνοδεύθηκαν από πλημμύρες στην Κροατία.

Η Επιτροπή προτείνει να κινητοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ εκτιμώντας τη ζημία που προκλήθηκε από εκάστη καταστροφή και για εκάστη χώρα ως εξής:

Καταστροφή

Άμεση ζημία

(EUR)

Κατώφλι (εκατ. EUR)

Ποσό βάσει του 2,5 %

(EUR)

Ποσό βάσει του 6 %

(EUR)

Συνολικό ποσό προτεινόμενης ενίσχυσης

(EUR)

Ιταλία - πλημμύρες

652 418 691

3 752,330

16 310 467

~

16 310 467

Ελλάδα - σεισμός

147 332 790

1 168,231

3 683 320

~

3 683 320

Σλοβενία - χιονοθύελλα

428 733 722

209,587

5 239 675

13 148 803

18 388 478

Κροατία - χιονοθύελλα, πλημμύρες

291 904 630

254,229

6 355 725

2 260 538

8 616 263

ΣΥΝΟΛΟ

46 998 528

Η Επιτροπή προτείνει περαιτέρω σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 5 για το έτος 2014 (COM(2014)0564) για να καλυφθεί η ως άνω προτεινόμενη κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΣΣ για το ποσό 46 998 528 EUR εγγράφοντας τις αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό 2014 στο κονδύλι 13 06 01, τόσο σε πιστώσεις υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών.

Οι συντονιστές της επιτροπής REGI συζήτησαν τις προτάσεις αυτές κατά τη συνεδρίασή τους στις 22 Σεπτεμβρίου 2014. Μου έχουν ζητήσει να σας απευθύνω επιστολή δηλώνοντας ότι η επιτροπή δεν αντιτίθεται στην κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ και υποστηρίζει το αντίστοιχο ΣΔΠ αριθ. 5 όπως προτείνεται από την Επιτροπή.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.12.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Nils Torvalds, Сергей Станишев

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου