Menetlus : 2014/2072(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0073/2014

Esitatud tekstid :

A8-0073/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/12/2014 - 10.6
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0091

RAPORT     
PDF 212kWORD 84k
15.12.2014
PE 539.615v03-00 A8-0073/2014

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 11 (üleujutused Itaalias, maavärin Kreekas, lumetormid Sloveenias ning lumetormid ja üleujutused Horvaatias)

(COM(2014)0565 – C8‑0137/2014 – 2014/2072(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Patricija Šulin

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 LISA − REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 11 (üleujutused Itaalias, maavärin Kreekas, lumetormid Sloveenias ning lumetormid ja üleujutused Horvaatias)

(COM(2014)0565 – C8‑0137/2014 – 2014/2072(BUD))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0565 – C8‑0137/2014),

–       võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta(1),

–       võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 10,

–       võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 11,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt 8. detsembril 2014. aastal kokku lepitud ühiseid järeldusi,

–       võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–       võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0073/2014),

1.      kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

2.      teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta(1), eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 11,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)         Euroopa Liit on loonud Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (edaspidi „fond”), et näidata üles solidaarsust katastroofide tagajärjel kannatanud piirkondade elanikega.

(2)         Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013(3) artikkel 10 võimaldab võtta fondi vahendid kasutusele 500 miljoni euro suuruse aastase ülemmääraga (2011. aasta hindades).

(3)         Määrus (EÜ) nr 2012/2002 sisaldab sätteid, mille alusel on võimalik fond kasutusele võtta.

(4)         Itaalia on esitanud taotluse fondi vahendite kasutuselevõtmiseks üleujutuste tõttu.

(5)         Kreeka on esitanud taotluse fondi vahendite kasutuselevõtmiseks maavärina tõttu.

(6)         Sloveenia on esitanud taotluse fondi vahendite kasutuselevõtmiseks lumetormide tõttu.

(7)         Horvaatia on esitanud taotluse fondi vahendite kasutuselevõtmiseks lumetormide ja neile järgnenud üleujutuste tõttu,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarves võetakse Euroopa Liidu Solidaarsusfondi raames kasutusele 46 998 528 eurot kulukohustuste assigneeringutena.

Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarves võetakse Euroopa Liidu Solidaarsusfondi raames kasutusele 46 998 528 eurot maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

...

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                       eesistuja

(1)

              EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.

(2)

              ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(3)

             Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).


SELETUSKIRI

Komisjon on teinud ettepaneku võtta 2013. aasta novembris Itaalias (Sardiinias) toimunud üleujutuste ning 2014. aasta jaanuari lõpus ja veebruari alguses Kreekas (Kefalonias) toimunud maaväärina, Sloveenias toimunud lumetormide ning Horvaatias toimunud samade lumetormide ja nendele järgnenud üleujutuste tõttu 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 11 alusel kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfondi vahendid.

Erinevad loodusõnnetused (üleujutused, maavärinad ja lumetormid) on põhjustanud taotluse esitanud ELi liikmesriikidele arvestatavat kahju. Kui Itaalia ja Kreeka said kannatada erinevat liiki ja omavahel mitteseotud loodusõnnetuste tagajärjel, siis Euroopa ühe raskeima talvetormi tagajärjel sai kannatada mitu riiki, eriti aga Sloveenia ja Horvaatia.

Kuigi Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 661/2014, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta, jõustus 28. juunil 2014, ei saa materiaalõiguslikke norme kohaldada tagasiulatuvalt. Seepärast on komisjon taotlused põhjalikult läbi vaadanud kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 2012/2002 (Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta) algsete sätetega, eriti selle artiklitega 2, 3 ja 4.

Sardiinias (Itaalia) toimusid 18. ja 19. novembril 2013 tugevad vihmasajud, mille tagajärjel tõusid paljud jõed üle kallaste, põhjustades ulatuslikke üleujutusi. Kefaloniat (Kreeka) tabanud 26. jaanuaril 2014 tugeva, Richteri skaala järgi 5,8 pallise maavärina ja sellele järgnenud tugevate järeltõugete tagajärjel saare kirdeosas, mis kestsid 3. veebruarini 2014, jäi peavarjuta 3000 inimest ja oli mitmeid hukkunuid.

Itaalia ametiasutused hindasid otsese kahju suuruseks 652 418 691 eurot, mis on vähem kui 2014. aastal Itaalia suhtes kohaldatav katastroofi kahjukünnis 3,8 miljardit eurot (s.o 3 miljardit eurot 2002. aasta hindades). Kreeka ametiasutused hindasid otsese kahju suuruseks 147 332 790 eurot, mis on vähem kui 2014. aastal Kreeka suhtes kohaldatav katastroofi kahjukünnis 1,2 miljardit eurot (s.o 0,6 % kogurahvatulust 2012. aasta andmete põhjal). Seetõttu ei saa neid loodusõnnetusi lugeda Euroopa Liidu Solidaarsusfondi määruse tähenduses katastroofiks.

Kuna otsese kahju kogusumma on madalam solidaarsusfondi kasutuselevõtu künnisest katastroofi korral, käsitletakse taotlust erakorralise piirkondliku suurõnnetuse kriteeriumi alusel, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 2012/2002 artikli 2 lõike 2 viimases lõigus, milles määratakse kindlaks solidaarsusfondi erandlikel asjaoludel kasutuselevõtu tingimused. Nende kriteeriumite alusel võib piirkond erandkorras fondilt abi saada, kui kõnealune piirkond on kannatanud erakorralise katastroofi, eeskätt loodusõnnetuse tõttu, mis on tõsiselt ja püsivalt mõjutanud elanikkonna valdava osa elutingimusi ja piirkonna majanduslikku stabiilsust. Euroopa Komisjon on seisukohal, et kaht nimetatud loodusõnnetust võib pidada erakorraliseks piirkondlikuks suurõnnetuseks.

Sloveeniat tabasid Euroopa viimaste aastakümnete ühed raskeimad lumetormid, mis mõjutasid mitmeid riike. Sloveenias olid tormid peamiselt 30. jaanuari ja 27. veebruari vahel 2014. Nende käigus sai lumekahjustusi peaaegu pool riigi metsadest, iga neljas kodu jäi elektrita, kui lume raskuse all murdusid elektripostid ja -liinid. Horvaatia sai kannatada samas loodusõnnetuses, mis ajendas Sloveeniat pöörduma ELi Solidaarsusfondi poole. Eriti suurt kahju sai riigi loodeosa ja Aadria mere ranniku põhjaosa. Lisaks sellele algasid 12. veebruaril jää ja lume sulamise tõttu üleujutused, mis põhjustasid täiendavat kahju olulistele avalikele taristutele ning era- ja avalikule omandile.

Sloveenia ametiasutused hindasid otsese kahju kogusummaks 428 733 722 eurot. See summa moodustab 1,23 % Sloveenia kogurahvatulust, mis on suurem Sloveenia puhul 2014. aastal kohaldatavast solidaarsusfondi kasutuselevõtu künnisest (209,6 miljonit eurot, s.o 0,6 % kogurahvatulust 2012. aasta andmete alusel). Horvaatia ametiasutused hindasid otsese kahju kogusummaks 291 904 630 eurot. See summa moodustab 0,69 % Horvaatia kogurahvatulust, mis on palju suurem Horvaatia puhul 2014. aastal kohaldatavast tavalisest solidaarsusfondi kasutuselevõtu künnisest (254,2 miljonit eurot, s.o 0,6 % kogurahvatulust 2012. aasta andmete alusel). Kuna hinnanguline otsene kahju ületab mõlema riigi puhul künnise, võib kõnealust loodusõnnetust lugeda katastroofiks. Finantsabi summa arvutamise aluseks on otseste kahjude kogusumma. Finantsabi võib kasutada ainult määruse artiklis 3 määratletud hädaolukorras vajalikeks meetmeteks.

Komisjon kontrollis, kas käesolev taotlus vastab nõukogu määruse (EÜ) nr 2012/2002 abikõlblikkuse kriteeriumidele, ja tegi seejärel ettepaneku võtta Euroopa Liidu Solidaarsusfond kasutusele kogusummas 46 998 528 eurot.

Solidaarsusfondist antava abi arvutamise metoodika esitati solidaarsusfondi aastaaruandes (2002–2003) ning metoodika kiitsid heaks nõukogu ja Euroopa Parlament.

Tehakse ettepanek rakendada samu protsendimäärasid ja määrata järgmised abisummad:

Loodusõnnetus

Otsene kahju

(eurodes)

Künnisväärtus(miljonites eurodes)

 

2,5 % põhinev summa

(eurodes)

6 % põhinev summa

(eurodes)

Kavandatava abi kogusumma

(eurodes)

Itaalia üleujutused

652 418 691

3 752,330

16 310 467

~

16 310 467

Kreeka maavärin

147 332 790

1 168,231

3 683 320

~

3 683 320

Sloveenia lumetorm

428 733 722

209,587

5 239 675

13 148 803

18 388 478

Horvaatia lumetorm/üleujutus

291 904 630

254,229

6 355 725

2 260 538

8 616 263

KOKKU

46 998 528

Kuna tegemist on solidaarsusfondi esmakordse kasutuselevõtmisotsusega 2014. aastal, on eespool väljapakutud abisumma kooskõlas mitmeaastase finantsraamistiku määruse sätetega 530,6 miljoni euro suuruse (500 miljonit eurot 2011. aasta hindades) ülemmäära kohta. Samuti on tagatud, et nõutav veerand sellest summast tehakse kättesaadavaks 1. oktoobriks 2014, et katta aasta lõpuni tekkivad vajadused.

Koos ettepanekuga fondi kasutuselevõtmise kohta on komisjon esitanud paranduseelarve projekti (8. septembri 2014. aasta paranduseelarve projekt nr 5/2014), et kanda vastavad kulukohustuste assigneeringud 2014. aasta eelarvesse, nagu on sätestatud institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 26, ja vastavad maksete assigneeringud lükatakse 2015. aasta eelarvesse. Nõukogu seisukohaga paranduselarve projekti nr 5/2014 kohta, mis puudutab selle otsuse rahastamist, muudetakse komisjoni esialgset ettepanekut. Parlamendi seisukoht võetakse vastu pärast seisukoha võtmist paranduseelarve projekti nr 5/2014 kohta.

17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 26 kohaselt algatab komisjon samaaegselt fondi kasutuselevõtmise ettepaneku tegemisega lihtsustatud kolmepoolse menetluse eesmärgiga saada mõlemalt eelarvepädevalt institutsioonilt nõusolek fondi kasutamise vajaduse ja vajaliku summa suuruse osas.

Vastavalt sisekokkuleppele regionaalarengukomisjoniga tuleks kõnealune komisjon menetlusse kaasata, et pakkuda konstruktiivset toetust ja aidata kaasa Euroopa Liidu Solidaarsusfondi rakendamisele. Pärast taotluste hindamist esitas Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjon fondi kasutuselevõtmise kohta oma seisukoha, mida väljendatakse käesolevale raportile lisatud kirja vormis esitatud arvamuses.

Raportöör soovitab kiita heaks komisjoni ettepaneku võtta vastu käesolevale raportile lisatud otsus.


LISA − REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Jean ARTHUIS

Eelarvekomisjoni

esimees

Euroopa Parlament

ASP 09G2051047 Brüssel

Austatud hr Arthuis

Teema:            Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine Itaalia, Kreeka, Sloveenia ja Horvaatia kasuks

Euroopa Komisjon edastas fondi kasutuselevõtmist puudutavate Itaalia, Kreeka, Sloveenia ja Horvaatia taotluste alusel Euroopa Parlamendile ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta (COM(2014)0565). Esitatud taotlused puudutavad 2013. aasta novembris Sardiinias (Itaalia) toimunud üleujutusi, 2014. aasta jaanuaris Kefalonias (Kreeka) toimunud maavärinat ning lumetorme, mis toimusid 2014. aasta jaanuaris ja veebruaris nii Sloveenias kui ka Horvaatias ja millele Horvaatias järgnesid üleujutused.

Komisjon teeb ettepaneku võtta Euroopa Liidu Solidaarsusfond kasutusele. Komisjoni hinnangul on loodusõnnetuste poolt põhjustatud kahju riigiti järgmine:

Loodusõnnetus

Otsene kahju

(eurodes)

Künnisväärtus(miljonites eurodes)

 

2,5 % põhinev summa

(eurodes)

6 % põhinev summa

(eurodes)

Kavandatava abi kogusumma

(eurodes)

Itaalia üleujutused

652 418 691

3 752,330

16 310 467

~

16 310 467

Kreeka maavärin

147 332 790

1 168,231

3 683 320

~

3 683 320

Sloveenia lumetorm

428 733 722

209,587

5 239 675

13 148 803

18 388 478

Horvaatia lumetorm/üleujutus

291 904 630

254,229

6 355 725

2 260 538

8 616 263

KOKKU

46 998 528

Peale selle on komisjon koostanud 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 5 (COM(2014)0564), mille abil katta ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine summas 46 998 528 eurot, kandes 2014. aasta eelarve reale 13 06 01 vastavas summas kulukohustuste ja maksete assigneeringud.

Regionaalarengukomisjoni koordinaatorid arutasid neid ettepanekuid oma 22. septembri 2014. aasta koosolekul. Nad palusid mul Teile kirjalikult anda teada, et komisjonil ei ole vastuväiteid Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmisele ja et komisjon on nõus Euroopa Komisjoni vastavalt esildatud paranduseelarve projektiga nr 5.

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

15.12.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

37

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Õigusteave - Privaatsuspoliitika