Procedūra : 2014/2072(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0073/2014

Pateikti tekstai :

A8-0073/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/12/2014 - 10.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0091

PRANEŠIMAS     
PDF 233kWORD 96k
15.12.2014
PE 539.615v03-00 A8-0073/2014

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 11 punktą (potvyniai Italijoje, žemės drebėjimas Graikijoje, ledo audros Slovėnijoje ir ledo audros ir potvyniai Kroatijoje)

(COM(2014) 0565 – C8‑0137/2014 – 2014/2027(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėja: Patricija Šulin

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 11 punktą (potvyniai Italijoje, žemės drebėjimas Graikijoje, ledo audros Slovėnijoje ir ledo audros ir potvyniai Kroatijoje)

(COM(2014) 0565 – C8‑0137/2014 – 2014/2027(BUD))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0565 – C8‑0137/2014),

–       atsižvelgdamas į 2002 m. 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 10 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3), ypač į jo 11 punktą,

–       atsižvelgdamas į bendras išvadas, dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba;

–       atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0073/2014),

1.      pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

2.      paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 311, 2002 11 14, p. 3.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizavimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2002 m. lapkričio 11 d. Reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač jo 11 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)         Europos Sąjunga įsteigė Europos Sąjungos solidarumo fondą (toliau – Fondas), parodydama solidarumą su nelaimių ištiktų regionų gyventojais;

(2)         Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013(3) 10 straipsnyje numatyta galimybė mobilizuoti Fondo lėšas, neviršijant viršutinės metinės 500 mln. EUR ribos (2011 m. kainomis);

(3)         Reglamente (EB) Nr. 2012/2002 numatytos sąlygos, kuriomis galima mobilizuoti Fondo lėšas;

(4)         Italija pateikė paraišką mobilizuoti Fondo lėšas dėl potvynių;

(5)         Graikija pateikė paraišką mobilizuoti Fondo lėšas dėl žemės drebėjimo;

(6)         Slovėnija pateikė paraišką mobilizuoti Fondo lėšas dėl ledo audrų;

(7)         Kroatija pateikė paraišką mobilizuoti Fondo lėšas dėl ledo audrų ir po to įvykusio potvynio,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2014 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 46 998 528 EUR įsipareigojimų asignavimų sumą.

Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrajame biudžete Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 46 998 528 EUR mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta ...,

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

(1)

              OL C 311, 2002 11 14, p. 3.

(2)

              OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)

             2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).


AIŠKINAMOJI DALIS

Komisija, remdamasi 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo 11 punktu, siūlo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas dėl 2013 m. lapkričio mėn. potvynių Italijoje (Sardinijoje), žemės drebėjimo Graikijoje (Kefalonijoje), ledo audrų Slovėnijoje ir 2014 m. sausio mėn. pabaigoje / vasario mėn. pradžioje ledo audrų ir po to kilusių potvynių Kroatijoje.

Dėl įvairių gaivalinių nelaimių (potvynių, žemės drebėjimų ir ledo audrų) paraiškas pateikusios ES valstybės narės patyrė didelių nuostolių – Italija ir Graikija nukentėjo nuo nesusijusių, įvairių rūšių nelaimių, o viena smarkiausių žiemos audrų Europoje padarė žalos keliose šalyse, ypač didelę žalą patyrė Slovėnija ir Kroatija.

Nors 2014 m. birželio 28 d. įsigaliojo 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 661/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo fondą, materialinės teisės normos negali būti taikomos atgaline data. Todėl Komisija paraiškas nuodugniai išnagrinėjo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiančio Europos Sąjungos solidarumo fondą, pradines nuostatas, ypač pagal jo 2, 3 ir 4 straipsnius.

2013 m. lapkričio 18–19 d. Sardiniją (Italija) užklupo smarkios liūtys, dėl kurių iš krantų išsiliejo daug upių ir kilo didžiuliai potvyniai. 2014 m. sausio 26 d. – vasario 3 d. Kefalonijos (Graikija) salos šiaurės rytuose įvyko smarkus žemės drebėjimas (5,8 balų pagal Richterio skalę), kurį sekė keli stiprūs požeminiai smūgiai, todėl 3 000 žmonių liko be namų, keletas žuvo.

Italijos valdžios institucijos apskaičiavo, kad iš viso tiesioginiai nuostoliai sudarė 652 418 691 EUR, o tai nesiekia Italijai 2014 m. didelio masto nelaimės atveju taikytinos ribos – 3,8 mlrd. EUR (t. y. 3 mlrd. EUR 2002 m. kainomis); Graikijos valdžios institucijos apskaičiavo, kad iš viso tiesioginiai nuostoliai sudarė 147 332 790 EUR, o tai nesiekia Graikijai 2014 m. didelio masto nelaimės atveju taikytinos ribos – 1,2 mlrd. EUR (t. y. 0,6 % BNP, remiantis 2012 m. duomenimis). Todėl pagal Europos Sąjungos solidarumo fondo reglamentą nė viena iš šių gaivalinių nelaimių nelaikoma „didelio masto gaivaline nelaime“.

Bendra tiesioginių nuostolių suma yra mažesnė, nei nustatyta didelio masto nelaimės atveju taikoma riba Solidarumo fondo lėšoms mobilizuoti, todėl paraiška išnagrinėta taikant Reglamento (EB) Nr. 2012/2002 2 straipsnio 2 dalies paskutinėje pastraipoje nurodytus „ypatingosios regioninės nelaimės“ kriterijus, pagal kuriuos nustatomos sąlygos, kuriomis galima mobilizuoti Solidarumo fondo lėšas „esant išskirtinėms aplinkybėms“. Pagal šiuos kriterijus regionas gali iškirtinai naudotis Fondo pagalba tuo atveju, jei jis nukentėjo nuo ypatingos nelaimės, dažniausiai gaivalinės, kuri padarė žalos daugumai jo gyventojų ir kurios padariniai labai sunkūs ir ilgai atsilieps šio regiono gyvenimo sąlygoms bei jo ekonominiam stabilumui. Europos Komisija pripažįsta, kad sąlygos dvi minėtąsias nelaimes pripažinti „ypatingomis regioninėmis nelaimėmis“ yra tinkamos.

Slovėnija nukentėjo nuo vienos smarkiausių per dešimtmečius žiemos audrų, nusiaubusios dalį Europos ir padariusios žalos keliose šalyse. Slovėnija daugiausia nukentėjo 2014 m. sausio 30 d. – vasario 27 d., kai beveik pusę šalies miškų nuniokojo ledas, o gausiam sniegui nutraukus elektros laidus ir išvarčius medžius ketvirtadalis namų liko be elektros. Kroatija nukentėjo nuo to paties meteorologinio reiškinio, dėl kurio Slovėnija turėjo kreiptis pagalbos iš ES solidarumo fondo. Ypač nukentėjo šiaurės vakariniai regionai ir dalis šiaurinio Adrijos regiono. Be to, nuo vasario 12 d. pradėjus tirpti ledui ir sniegui kilo potvynis, kuris padarė dar daugiau žalos svarbioms pagrindinėms viešosioms infrastruktūroms ir privačiai bei viešai nuosavybei.

Bendrą tiesioginę žalą Slovėnijos valdžios institucijos įvertino 428 733 722 EUR. Ši suma atitinka 1,23 % Slovėnijos BNP ir viršija 209,6 mln. EUR, Slovėnijai 2014 m. taikomą Solidarumo fondo lėšų mobilizavimo ribą (t. y. 0,6 % BNP, remiantis 2012 m. duomenimis). Bendrą tiesioginę žalą Kroatijos valdžios institucijos įvertino 291 904 630 EUR. Ši suma atitinka 0,69 % Kroatijos BNP ir viršija 254,2 mln. EUR, Kroatijai 2014 m. taikomą Solidarumo fondo lėšų mobilizavimo ribą (t. y. 0,6 % BNP, remiantis 2012 m. duomenimis). Kadangi apskaičiuota visų tiesioginių nuostolių suma abiem atvejais viršija ribą, ši nelaimė priskiriama prie didelio masto gaivalinių nelaimių. Visa tiesioginė žala yra pagrindas skaičiuojant finansinės paramos dydį. Kaip apibrėžta reglamento 3 straipsnyje, finansinė parama gali būti naudojama tik svarbiausioms gelbėjimo operacijoms.

Komisija, patikrinusi, ar ši paraiška atitinka Tarybos reglamento (EB) Nr. 2012/2002 paramos teikimo kriterijus, pasiūlė iš ES solidarumo fondo mobilizuoti bendrą 46 998 528 EUR sumą.

Pagalbos iš Solidarumo fondo apskaičiavimo metodika nustatyta 2002–2003 m. Solidarumo fondo metinėje ataskaitoje ir patvirtinta Tarybos bei Europos Parlamento.

Siūloma taikyti tokias pačias procentines normas ir skirti tokio dydžio pagalbą:

Nelaimė

Tiesioginiai nuostoliai

(EUR)

Riba (mln. EUR)

Suma, pagrįsta 2,5 % koeficientu

(EUR)

Suma, pagrįsta 6 % koeficientu

(EUR)

Bendra siūlomos pagalbos suma

(EUR)

Potvynis Italijoje

652 418 691

3 752,330

16 310 467

~

16 310 467

Žemės drebėjimas Graikijoje

147 332 790

1 168,231

3 683 320

~

3 683 320

Ledo audra Slovėnijoje

428 733 722

209,587

5 239 675

13 148 803

18 388 478

Ledo audra ir potvynis Kroatijoje

291 904 630

254,229

6 355 725

2 260 538

8 616 263

IŠ VISO

46 998 528

Kadangi tai pirmasis 2014 m. sprendimas mobilizuoti Fondo lėšas, bendra minėtos siūlomos pagalbos suma – 530,6 mln. EUR – atitinka Reglamento dėl daugiametės finansinės programos nuostatas dėl viršutinės ribos (500 mln. EUR 2011 m. kainomis); be to, buvo užtikrinta, kad 2014 m. spalio 1 d. Fonde būtų likęs reikalaujamas šios sumos ketvirtadalis tam, kad būtų galima patenkinti iki metų pabaigos galinčius atsirasti poreikius.

Tuo metu, kai buvo pateiktas šis pasiūlymas mobilizuoti Solidarumo fondo lėšas, Komisija, siekdama į 2014 m. biudžetą įtraukti atitinkamus įsipareigojimų asignavimus, kaip numatyta Tarpinstitucinio susitarimo 26 punkte, pateikė taisomojo biudžeto projektą (2014 m. rugsėjo 8 d. TB Nr. 5/2014 projektas) ir atitinkami mokėjimų asignavimai yra perkelti į 2015 m. biudžetą. Pagal Tarybos poziciją dėl TB Nr. 5/2014 projekto, susijusią su finansavimu pagal šį sprendimą, pradinis Komisijos pasiūlymas iš dalies keičiamas. Parlamentas savo požiūrį pateiks priimdamas savo poziciją dėl TB Nr. 5/2014 projekto.

Pagal 2006 m. gegužės 17 d. TIS 26 punktą, Komisija, teikdama šį pasiūlymą dėl Fondo lėšų skyrimo, inicijuoja supaprastintą trišalio dialogo procedūrą tam, kad būtų užtikrintas abiejų biudžeto valdymo institucijų sutarimas dėl būtinybės panaudoti Fondo lėšas ir dėl reikiamos sumos.

Atsižvelgiant į vidaus susitarimą su Regioninės plėtros (REGI) komitetu, šis komitetas turėtų dalyvauti šiame procese siekiant veiksmingai remti ES solidarumo fondo panaudojimą ir prisidėti prie jo lėšų įgyvendinimo. Po to, kai buvo atliktas paraiškų vertinimas, Europos Parlamento REGI komitetas pateikė savo požiūrį į Fondo lėšų mobilizavimą, jis pateikiamas prie šio pranešimo pridėtoje laiško forma išdėstytoje nuomonėje.

Pranešėjas rekomenduoja pritarti Komisijos pasiūlymui dėl sprendimo, kuris pridedamas prie šio pranešimo.


PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui ARTHUISUI

Biudžeto komiteto

pirmininkui

Europos Parlamentas

ASP 09G2051047 Brussels

Gerb. J. Arthuis,

Tema:  Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas Italijos, Graikijos, Slovėnijos ir Kroatijos reikmėms

Europos Komisija, remdamasi Italijos, Graikijos, Slovėnijos ir Kroatijos pateiktomis paraiškomis mobilizuoti Fondo lėšas, perdavė Europos Parlamentui savo pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo (COM(2014) 0565). Pateiktose paraiškose nurodomi 2013 m. lapkričio mėn. kilę potvyniai Sardinijoje (Italija), 2014 m. sausio mėn. žemės drebėjimas Kefalonijoje (Graikija) ir 2014 m. sausio ir vasario mėn. ledo audros Slovėnijoje ir Kroatijoje ir po to kilę potvyniai Kroatijoje.

Komisija, įvertindama kiekvienos nelaimės kiekvienai šaliai padarytą žalą, siūlo mobilizuoti ES solidarumo fondo lėšas taip:

Nelaimė

Tiesioginiai nuostoliai

(EUR)

Riba (mln. EUR)

Suma, pagrįsta 2,5 % koeficientu

(EUR)

Suma, pagrįsta 6 % koeficientu

(EUR)

Bendra siūlomos pagalbos suma

(EUR)

Potvynis Italijoje

652 418 691

3 752,330

16 310 467

~

16 310 467

Žemės drebėjimas Graikijoje

147 332 790

1 168,231

3 683 320

~

3 683 320

Ledo audra Slovėnijoje

428 733 722

209,587

5 239 675

13 148 803

18 388 478

Ledo audra ir potvynis Kroatijoje

291 904 630

254,229

6 355 725

2 260 538

8 616 263

IŠ VISO

46 998 528

Komisija taip pat siūlo priimti 2014 m. taisomojo biudžeto (TB) Nr. 5 projektą (COM(2014) 0564), kad būtų galima padengti minėtąjį siūlomą ES solidarumo fondo lėšų (46 998 528 EUR suma) mobilizavimą, ir į 2014 m. biudžeto eilutę 13 06 01 siūlo įrašyti atitinkamus įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus.

REGI komiteto koordinatoriai aptarė šiuos pasiūlymus savo posėdyje, vykusiame 2014 m. rugsėjo 22 d. Koordinatoriai paprašė jums parašyti ir nurodyti, kad Regioninės plėtros komitetas neprieštarauja šiam ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimui ir pritaria atitinkamam TB Nr. 5 projektui, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

15.12.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Teisinė informacija - Privatumo politika