Procedūra : 2014/2072(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0073/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0073/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 17/12/2014 - 10.6
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0091

ZIŅOJUMS     
PDF 233kWORD 99k
15.12.2014
PE 539.615v03-00 A8-0073/2014

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 11. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (plūdi Itālijā, zemestrīce Grieķijā, sniegs Slovēnijā, sniegs un plūdi Horvātijā)

(COM(2014)0565 – C8-0137/2014 – 2014/2072(BUD))

Budžeta komiteja

Referente: Patricija Šulin

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 11. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (plūdi Itālijā, zemestrīce Grieķijā, sniegs Slovēnijā, sniegs un plūdi Horvātijā)

(COM(2014)0565 – C8-0137/2014 – 2014/2072(BUD))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0565 – C8-0137/2014),

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu,(1)

–       ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam,(2) un jo īpaši tās 10. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 11. punktu,

–       ņemot vērā kopīgos secinājumus, par kuriem Parlaments un Padome vienojās 2014. gada 8. decembrī,

–       ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–       ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0073/2014),

1.      apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

2.      uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 311, 14.11.2002, 3. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2012, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu,(1) un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 11. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)         Eiropas Savienība ir izveidojusi Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (turpmāk „Fonds”), lai apliecinātu solidaritāti katastrofu skarto reģionu iedzīvotājiem.

(2)         Saskaņā ar Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(3) 10. pantu Fondu var izmantot, nepārsniedzot maksimālo summu — EUR 500 miljonus gadā (2011. gada cenās).

(3)         Regulā (EK) Nr. 2012/2002 ir noteikta Fonda izmantošanas kārtība.

(4)         Itālija ir iesniegusi pieteikumu par Fonda izmantošanu sakarā ar plūdiem.

(5)         Grieķija ir iesniegusi pieteikumu par Fonda izmantošanu sakarā ar zemestrīci.

(6)         Slovēnija ir iesniegusi pieteikumu par Fonda izmantošanu sakarā ar sniega vētru.

(7)         Horvātija ir iesniegusi pieteikumu par Fonda izmantošanu sakarā ar sniega vētru, kas izraisīja plūdus,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžetā Eiropas Savienības Solidaritātes fondu izmanto, lai piešķirtu EUR 46 998 528 saistību apropriācijās.

Eiropas Savienības 2015. gada finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, lai piešķirtu EUR 46 998 528 maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

[Vieta]

Eiropas Parlamenta vārdā —                      Padomes vārdā —

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

(1)

OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.

(2)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(3)

Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).


PASKAIDROJUMS

Pamatojoties uz 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 11. punktu, Komisija ierosina izmantot ES Solidaritātes fondu sakarā ar 2013. gada novembrī Itālijā (Sardīnijā) notikušajiem plūdiem, kā arī 2014. gada janvāra beigās un februāra sākumā notikušo zemestrīci Grieķijā (Kefalonijā), sniega vētru Slovēnijā un to pašu sniega vētru un tās izraisītajiem plūdiem Horvātijā.

ES dalībvalstīs, kuras iesniegušas pieteikumus, nopietnus postījumus ir nodarījušas dažādas dabas katastrofas — Itāliju un Grieķiju skāra atšķirīgas un savstarpēji nesaistītas katastrofas, turpretim Slovēnija un Horvātija smagi cieta no sniega vētras, kas izraisīja postījumus vairākās Eiropas valstīs un bija viena no līdz šim spēcīgākajām šāda veida dabas parādībām.

Kaut gan Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 661/2014, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, stājās spēkā 2014. gada 28. jūnijā, materiālās tiesību normas nevar piemērot ar atpakaļejošu spēku. Ņemot to vērā, Komisija pieteikumus ir rūpīgi izvērtējusi saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, sākotnējiem noteikumiem un jo īpaši tās 2., 3. un 4. pantu.

Sardīniju (Itālijā) 2013. gada 18. un 19. novembrī skāra ārkārtīgi spēcīgas lietusgāzes, kuru rezultātā daudzas upes izgāja no krastiem un izraisīja vērienīgus plūdus. Kefalonijā (Grieķijā) laikposmā no 2014. gada 26. janvāra līdz 3. februārim notika stipra zemestrīce (5,8 balles pēc Rihtera skalas), kurai sekoja vairāki spēcīgi sekundārie grūdieni, un tā rezultātā 3000 cilvēku palika bez pajumtes un vairāki cilvēki gāja bojā.

Itālijas iestādes lēš, ka tiešo zaudējumu kopējā summa ir EUR 652 418 691, un tas nozīmē, ka nav sasniegta robežvērtība EUR 3,8 miljardi (t. i., EUR 3 miljardi 2002. gada cenās), kas noteikta, lai Itālija 2014. gadā varētu saņemt atbalstu lielu katastrofu gadījumā. Grieķijas iestādes lēš, ka tiešo zaudējumu kopējā summa ir EUR 147 332 790, un tas nozīmē, ka nav sasniegta robežvērtība EUR 1,2 miljardi (t. i., 0,6 % no NKI saskaņā ar 2012. gada datiem), kas noteikta, lai Grieķija 2014. gadā varētu saņemt atbalstu lielu katastrofu gadījumā. Tātad ES Solidaritātes fonda regulas izpratnē neviena no šīm katastrofām nav „liela dabas katastrofa“.

Tā kā tiešo zaudējumu kopējais apmērs nesasniedz robežvērtību, kura noteikta Solidaritātes fonda izmantošanai lielu katastrofu gadījumā, Komisija pieteikumu izskatīja, pamatojoties uz tā dēvēto „neparastas reģionālas katastrofas” kritēriju, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 2012/2002 2. panta 2. punkta pēdējā daļā, kurā izklāstīta Solidaritātes fonda izmantošanas kārtība „ārkārtējos apstākļos”. Atbilstoši šiem kritērijiem reģions izņēmuma kārtā var saņemt palīdzību no Fonda, ja šo reģionu ir skārusi neparasta katastrofa — tas galvenokārt attiecas uz dabas katastrofām, kuras skar lielu daļu reģiona iedzīvotāju un kurām ir ievērojama un ilgstoša ietekme uz dzīves apstākļiem un ekonomisko stabilitāti reģionā. Eiropas Komisija ir konstatējusi, ka ir pietiekams pamats abas iepriekšminētās katastrofas uzskatīt par „neparastām reģionālām katastrofām”.

Slovēnija cieta no sniega vētras, kura izraisīja postījumus vairākās valstīs un bija viena no spēcīgākajām sniega vētrām, kas pēdējos gadu desmitos ir piemeklējusi Eiropu. Vissmagāk vētra Slovēniju skāra laikposmā no 2014. gada 30. janvāra līdz 27. februārim, kad tika izpostīta gandrīz puse no valsts mežiem un katrs ceturtais mājoklis bija palicis bez elektrības, jo biezās sniega segas dēļ lūza koki, pārraujot elektropārvades līnijas. Arī Horvātija cieta no tās pašas dabas parādības, kuras dēļ Slovēnija iesniedza pieteikumu par ES Solidaritātes fonda izmantošanu. Īpaši smagi tā skāra valsts ziemeļrietumu reģionus un Adrijas jūras ziemeļu piekrastes daļu. Turklāt 12. februārī kūstošā ledus un sniega dēļ sākās plūdi, kas nodarīja jaunus postījumus svarīgām valsts pamata infrastruktūrām, kā arī privātajam un valsts īpašumam.

Slovēnijas iestādes lēš, ka tiešo zaudējumu kopējā summa ir EUR 428 733 722. Tie ir 1,23 % no Slovēnijas NKI, un tas nozīmē, ka ir pārsniegta robežvērtība EUR 209,6 miljoni (t. i., 0,6 % no NKI saskaņā ar 2012. gada datiem), kas noteikta, lai Slovēnija 2014. gadā varētu saņemt atbalstu no Solidaritātes fonda. Horvātijas iestādes lēš, ka tiešo zaudējumu kopējā summa ir EUR 291 904 630. Tie ir 0,69 % no Horvātijas NKI, un tas nozīmē, ka ir pārsniegta robežvērtība EUR 254,2 miljoni (t. i., 0,6 % no NKI saskaņā ar 2012. gada datiem), kas noteikta, lai Horvātija 2014. gadā varētu saņemt atbalstu no Solidaritātes fonda. Tā kā aprēķinātā tiešo zaudējumu kopējā summa abos gadījumos pārsniedz noteikto robežvērtību, attiecīgā katastrofa ir uzskatāma par „lielu dabas katastrofu“. Finansiālās palīdzības summa ir aprēķināta, pamatojoties uz tiešo zaudējumu kopējo apmēru. Finansiālo palīdzību drīkst izmantot tikai būtiskiem avārijas darbiem, kā noteikts regulas 3. pantā.

Pārliecinājusies, ka ar pieteikumu ir izpildīti Padomes Regulā (EK) Nr. 2012/2002 noteiktie atbilstības kritēriji, Komisija ierosināja no ES Solidaritātes fonda līdzekļiem izmantot kopējo summu EUR 46 998 528 apmērā.

Solidaritātes fonda atbalsta aprēķināšanas metodoloģija ir izklāstīta 2002./2003. gada ziņojumā par Solidaritātes fondu, un to ir apstiprinājusi Padome un Eiropas Parlaments.

Ir ierosināts izmantot tās pašas procentu likmes un piešķirt šādas atbalsta summas.

Katastrofa

Tiešie zaudējumi

(EUR)

Robežvērtība

(miljonos EUR)

Summa, pamatojoties uz 2,5 %

(EUR)

Summa, pamatojoties

uz 6 %

(EUR)

Ierosinātā atbalsta

kopējā summa

(EUR)

Plūdi Itālijā

652 418 691

3 752,330

16 310 467

~

16 310 467

Zemestrīce Grieķijā

147 332 790

1 168,231

3 683 320

~

3 683 320

Sniegs/vētra Slovēnijā

428 733 722

209,587

5 239 675

13 148 803

18 388 478

Sniegs/plūdi Horvātijā

291 904 630

254,229

6 355 725

2 260 538

8 616 263

KOPĀ

46 998 528

Šis būs pirmais 2014. gadā pieņemtais lēmums par Fonda izmantošanu, tādēļ ierosinātā atbalsta kopējā summa, kas iepriekš norādīta, nepārsniedz Daudzgadu finanšu shēmas (DFS) regulā noteikto EUR 530,6 miljonu maksimālo summu (EUR 500 miljoni 2011. gada cenās), turklāt ir izpildīta prasība, ka ceturtajai daļai no šīs summas ir jābūt pieejamai 2014. gada 1. oktobrī, lai segtu izmaksas, kuras varētu rasties līdz gada beigām.

Līdz ar priekšlikumu izmantot Solidaritātes fondu Komisija ir iesniegusi budžeta grozījuma projektu (Nr. 5/2014, 08.09.2014.), lai 2014. gada budžetā iekļautu attiecīgās saistību apropriācijas, kā noteikts Iestāžu nolīguma 26. punktā, un atbilstošās maksājumu apropriācijas tiek pārnestas uz 2015. gada budžetu. Sākotnējais Komisijas priekšlikums ir grozīts ar Padomes nostāju par budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projektu, kurš attiecas uz šā lēmuma finansēšanu. Parlamenta viedoklis būs zināms, kad tas pieņems savu nostāju par budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projektu.

Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 26. punktu, iesniedzot šo priekšlikumu par Fonda izmantošanu, Komisija sāk vienkāršota trialoga procedūru, lai panāktu, ka abas budžeta lēmējiestādes vienojas par nepieciešamību izmantot Fondu un par vajadzīgo summu.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā būtu jāiesaista Reģionālās attīstības (REGI) komiteja, lai tā sniegtu konstruktīvu atbalstu un palīdzētu izmantot ES Solidaritātes fonda līdzekļus. Izvērtējusi pieprasījumus, Eiropas Parlamenta REGI komiteja pauda savu viedokli par Fonda izmantošanu, un tas ir izklāstīts šim ziņojumam pievienotajā atzinuma vēstulē.

Referente iesaka apstiprināt Komisijas ierosināto lēmuma priekšlikumu, kas pievienots šim ziņojumam.


PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Budžeta komitejas

priekšsēdētājam

Jean ARTHUIS

European Parliament

ASP 09G205

1047 Brussels

Godātais Arthuis kungs!

Temats:  Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana Itālijas, Grieķijas, Slovēnijas un Horvātijas atbalstam

Ņemot vērā pieteikumus par Fonda izmantošanu, kas saņemti no Itālijas, Grieķijas, Slovēnijas un Horvātijas, Eiropas Komisija ir iesniegusi Eiropas Parlamentam priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu (COM(2014)0565). Pieteikumi ir iesniegti sakarā ar 2013. gada novembrī Sardīnijā (Itālijā) notikušajiem plūdiem, 2014. gada janvārī Kefalonijā (Grieķijā) notikušo zemestrīci, kā arī sniega vētru, kas 2014. gada janvārī un februārī skāra gan Slovēniju, gan Horvātiju un kas Horvātijā izraisīja arī plūdus.

Komisija ierosina izmantot ES Solidaritātes fondu un ir aprēķinājusi, ka attiecīgās katastrofas katrā valstī ir nodarījušas šādus zaudējumus.

Katastrofa

Tiešie zaudējumi (EUR)

Robežvērtība (miljonos EUR)

Summa, pamatojoties uz 2,5 % (EUR)

Summa, pamatojoties uz 6 % (EUR)

Ierosinātā atbalsta kopējā summa (EUR)

Plūdi Itālijā

652 418 691

3 752,330

16 310 467

~

16 310 467

Zemestrīce Grieķijā

147 332 790

1 168,231

3 683 320

~

3 683 320

Sniegs/vētra Slovēnijā

428 733 722

209,587

5 239 675

13 148 803

18 388 478

Sniegs/plūdi Horvātijā

291 904 630

254,229

6 355 725

2 260 538

8 616 263

KOPĀ

46 998 528

Turklāt Komisija ir sagatavojusi budžeta grozījuma Nr. 5 projektu (COM(2014)0564), kas 2014. gadā ļautu izmantot ES Solidaritātes fondu EUR 46 998 528 apmērā, kā iepriekš norādīts, iekļaujot 2014. gada budžeta 13 06 01. pozīcijā attiecīgās saistību un maksājumu apropriācijas.

REGI komitejas koordinatori 2014. gada 22. septembra sanāksmē apsprieda šos priekšlikumus. Viņi lūdza, lai ar šo vēstuli daru Jums zināmu, ka komiteja neiebilst pret ES Solidaritātes fonda izmantošanu un atbalsta attiecīgo budžeta grozījuma Nr. 5 projektu, ko sagatavojusi Komisija.

Ar cieņu

Iskra MIHAYLOVA


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

15.12.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

37

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Juridisks paziņojums - Privātuma politika