Procedura : 2014/2072(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0073/2014

Teksty złożone :

A8-0073/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.6
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0091

SPRAWOZDANIE     
PDF 242kWORD 102k
15.12.2014
PE 539.615v03-00 A8-0073/2014

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami (powodzie we Włoszech, trzęsienie ziemi w Grecji, oblodzenie w Słowenii oraz oblodzenie i powodzie w Chorwacji)

(COM(2014)0565 – C8‑0137/2014 – 2014/2072(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczyni: Patricija Šulin

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK – PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami (powodzie we Włoszech, trzęsienie ziemi w Grecji, oblodzenie w Słowenii oraz oblodzenie i powodzie w Chorwacji)

(COM(2014)0565 – C8‑0137/2014 – 2014/2072(BUD))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0565 – C8‑0137/2014),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 10,

–       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 11,

–       uwzględniając wspólne wnioski uzgodnione przez Parlament i Radę w dniu 8 grudnia 2014 r.,

–       uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0073/2014),

1.      zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 11,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)         Unia Europejska ustanowiła Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami.

(2)         Artykuł 10 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013(3) pozwala uruchomić środki z funduszu w ramach rocznego pułapu wynoszącego 500 mln EUR (w cenach z 2011 r.).

(3)         Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002 zawiera przepisy, na mocy których można uruchomić fundusz.

(4)         Włochy przedłożyły wniosek o uruchomienie funduszu w związku z powodziami.

(5)         Grecja przedłożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku z trzęsieniem ziemi.

(6)         Słowenia przedłożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku z burzami lodowymi.

(7)         Chorwacja przedłożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku z burzami lodowymi, po których nastąpiły powodzie.

PRZYMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 uruchamia się Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w celu udostępnienia kwoty 46 998 528 EUR w środkach na zobowiązania.

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 uruchamia się Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w celu udostępnienia kwoty 46 998 528 EUR w środkach na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

(1)

              Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(2)

              Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)

             Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie      ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).


UZASADNIENIE

Na podstawie pkt 11 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. Komisja proponuje uruchomić Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w związku z powodziami we Włoszech (Sardynia) w listopadzie 2013 r., a także trzęsieniem ziemi w Grecji (Kefalinia), burzami lodowymi w Słowenii oraz burzami lodowymi w Chorwacji, po których nastąpiły powodzie, na przełomie stycznia i lutego 2014 r.

Różne klęski żywiołowe (powodzie, trzęsienie ziemi i burze lodowe) spowodowały znaczne straty we wnioskujących o pomoc państwach członkowskich UE: we Włoszech i w Grecji miały miejsce niezwiązane ze sobą i odmienne co do swej natury klęski żywiołowe, natomiast w kilku innych krajach, zwłaszcza w Słowenii i Chorwacji, jedna z najpoważniejszych burz śnieżnych w Europie spowodowała ogromne zniszczenia.

Z uwagi na fakt, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 661/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2012/2002 ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii Europejskiej weszło w życie w dniu 28 czerwca 2014 r., przepisy prawa materialnego nie mogą być stosowane z mocą wsteczną. W związku z tym Komisja dokonała szczegółowej analizy wniosków na podstawie pierwotnych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, a zwłaszcza jego art. 2, 3 i 4.

W dniach 18–19 listopada 2013 r. na Sardynii (Włochy) miały miejsce niespotykane opady deszczu, które doprowadziły do wystąpienia wielu rzek ze swoich brzegów i spowodowały zalanie znacznych obszarów. Na greckiej wyspie Kefalinia miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 5,8 w skali Richtera, po którym w dniach 26 stycznia – 3 lutego 2014 r. w północno–wschodniej części wyspy nastąpiło kilkadziesiąt silnych wstrząsów następczych, w wyniku których 3 tys. osób straciło dach nad głową, a kilka zginęło.

Władze Włoch oszacowały całkowite szkody bezpośrednie na kwotę 652 418 691 EUR, która jest niższa od progu interwencji w przypadku poważnych klęsk wynoszącego 3,8 mld EUR i mającego zastosowanie do Włoch w roku 2014 (tj. 3 mld EUR w cenach z 2002 r.). Władze Grecji oszacowały całkowite szkody bezpośrednie na kwotę 147 332 790 EUR, która jest niższa od progu interwencji w przypadku poważnych klęsk wynoszącego 1,2 mld EUR i mającego zastosowanie do Grecji w roku 2014 (tj. 0,6% DNB w oparciu o dane z 2012 r.). W świetle powyższych danych żadna z tych klęsk nie kwalifikuje się jako „poważna klęska żywiołowa” w rozumieniu rozporządzenia w sprawie FSUE.

Jako że łączna wartość szkód bezpośrednich jest niższa od progu interwencji w przypadku poważnych klęsk stosowanego przy uruchamianiu Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, wniosek rozpatrzono w oparciu o kryterium „klęski nadzwyczajnej o zasięgu regionalnym”, określone w ostatnim akapicie art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002 ustanawiającego warunki uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej „w wyjątkowych okolicznościach”. Według tych kryteriów w drodze wyjątku z pomocy funduszu może skorzystać region, który ucierpiał wskutek nadzwyczajnej klęski, głównie klęski żywiołowej, jaka stała się udziałem znacznej części jego ludności oraz ma poważne i trwałe skutki dla warunków życia i stabilizacji gospodarczej tego regionu. Komisja Europejska uznaje warunki kwalifikujące te dwie poprzednie klęski jako „klęski nadzwyczajne o zasięgu regionalnym”.

Słowenię dotknęły bardzo poważne burze śnieżne, jakich nie notowano od dziesięcioleci i które dały o sobie znać w różnych częściach Europy, powodując problemy w kilku krajach. Słowenia ucierpiała głównie w okresie od 30 stycznia do 27 lutego 2014 r., kiedy to prawie połowa obszarów leśnych tego kraju została zniszczona przez lód, a jedna czwarta domostw nie miała prądu z powodu gwałtownych opadów śniegu, które doprowadziły do zerwania linii elektrycznych. W Chorwacji panowały takie same warunki pogodowe, jakie skłoniły Słowenię do ubiegania się o pomoc z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Najbardziej ucierpiały regiony północno–zachodnie i północna część Morza Adriatyckiego. Ponadto od dnia 12 lutego topniejące lody i śniegi spowodowały powódź, która doprowadziła do powstania dodatkowych szkód w ważnej podstawowej infrastrukturze publicznej, a także spowodowała straty w odniesieniu do własności prywatnej i publicznej.

Władze Słowenii oszacowały łączną wartość szkód bezpośrednich na kwotę 428 733 722 EUR. Kwota ta stanowi 1,23% DNB Słowenii i przekracza próg interwencji mający zastosowanie do Słowenii w 2014 r. w przypadku uruchomienia Funduszu Solidarności, wynoszący 209,6 mln EUR (tj. 0,6% DNB w oparciu o dane z 2012 r.). Władze Chorwacji oszacowały łączną wartość szkód bezpośrednich na kwotę 291 904 630 EUR. Kwota ta stanowi 0,69% DNB Chorwacji i przekracza próg interwencji mający zastosowanie do Chorwacji w 2014 r. w przypadku uruchomienia Funduszu Solidarności, wynoszący 254,2 mln EUR (tj. 0,6% DNB w oparciu o dane z 2012 r.). Z uwagi na fakt, że w obydwu przypadkach szacunkowa łączna wartość szkód bezpośrednich przekracza próg interwencji, klęska ta kwalifikuje się jako „poważna klęska żywiołowa”. Łączna wartość szkód bezpośrednich jest podstawą obliczenia wysokości pomocy finansowej. Pomoc ta może zostać wykorzystana wyłącznie na niezbędne działania nadzwyczajne określone w art. 3 rozporządzenia.

Po sprawdzeniu zgodności przedmiotowego wniosku z kryteriami kwalifikowalności z rozporządzenia Rady (WE) nr 2012/2002 Komisja zaproponowała uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na całkowitą kwotę 46 998 528 EUR.

Metodę obliczania wysokości pomocy z Funduszu Solidarności określono w sprawozdaniu rocznym na temat Funduszu Solidarności (2002-2003) i została ona zaakceptowana przez Radę i Parlament Europejski.

Proponuje się zastosowanie tych samych stawek procentowych oraz udzielenie pomocy w następujących kwotach:

Klęski i katastrofy

Szkody bezpośrednie

(EUR)

Próg interwencji(mln EUR)

Kwota wg współczynnika 2,5%

(EUR)

Kwota wg współczynnika 6%

(EUR)

Całkowita kwota zaproponowanej pomocy

(EUR)

Powódź we Włoszech

652 418 691

3 752,330

16 310 467

~

16 310 467

Trzęsienie ziemi w Grecji

147 332 790

1 168,231

3 683 320

~

3 683 320

Burze lodowe w Słowenii

428 733 722

209,587

5 239 675

13 148 803

18 388 478

Burze lodowe i powódź w Chorwacji

291 904 630

254,229

6 355 725

2 260 538

8 616 263

OGÓŁEM

46 998 528

Jako że jest to pierwsza decyzja w 2014 r. o uruchomieniu środków, całkowita kwota zaproponowanej wyżej pomocy jest zgodna z przepisami dotyczącymi pułapu określonego w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych na poziomie 530,6 mln EUR (500 mln EUR według cen z 2011 r.), a także gwarantuje się, że wymagana jedna czwarta tej kwoty zostanie udostępniona w dniu 1 października 2014 r. na pokrycie potrzeb powstałych do końca roku.

Równolegle do wniosku o uruchomienie Funduszu Solidarności Komisja przedstawiła projekt budżetu korygującego (nr 5/2014 z dnia 8 września 2014 r.) w celu wprowadzenia do budżetu na rok 2014 odpowiedniego zobowiązania zgodnie z postanowieniami pkt 26 porozumienia międzyinstytucjonalnego oraz, a odpowiednie środki na płatności zostały przeniesione do budżetu na 2015 rok. Stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 5/2014 dotyczące finansowania tej decyzji zmienia pierwotny wniosek Komisji. Stanowisko Parlamentu zostanie określone podczas przyjmowania stanowiska w sprawie projektu budżetu korygującego nr 5/2014.

Zgodnie z pkt 26 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. z chwilą przedstawienia wniosku o uruchomienie funduszu Komisja inicjuje procedurę rozmów trójstronnych w celu uzyskania zgody obydwu organów władzy budżetowej w odniesieniu do konieczności skorzystania ze środków funduszu oraz wysokości niezbędnej kwoty.

Zgodnie z porozumieniem wewnętrznym zawartym z Komisją Rozwoju Regionalnego (REGI) komisja ta powinna zostać włączona w cały proces w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy w wykorzystaniu środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Po dokonaniu oceny wniosków Komisja Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego wyraziła swoje stanowisko w sprawie uruchomienia funduszu i zawarła je w piśmie zawierającym opinię dołączonym do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdawca zaleca zatwierdzenie wniosku Komisji w sprawie decyzji dołączonej do niniejszego sprawozdania.


ZAŁĄCZNIK – PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Pan Jean ARTHUIS

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Parlament Europejski

ASP 09G2051047 Bruksela

Szanowny Panie Przewodniczący!

Przedmiot:       Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na rzecz Włoch, Grecji, Słowenii i Chorwacji

Komisja Europejska przekazała Parlamentowi Europejskiemu wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (COM(2014)0565) na podstawie wniosków o uruchomienie funduszu złożonych przez Włochy, Grecję, Słowenię i Chorwację. Złożone wnioski dotyczą powodzi na Sardynii (Włochy) w listopadzie 2013 r., trzęsienia ziemi na Kefalinii (Grecja) w styczniu 2014 r. oraz burz lodowych, które w styczniu i lutym 2014 r. miały miejsce w Słowenii i Chorwacji i po których w Chorwacji doszło do powodzi.

Komisja proponuje uruchomienie Funduszu Solidarności, a szkody spowodowane przez każdą z tych klęsk żywiołowych w poszczególnych krajach szacuje jak poniżej:

Klęski i katastrofy

Szkody bezpośrednie

(EUR)

Próg interwencji(mln EUR)

Kwota wg współczynnika 2,5%

(EUR)

Kwota wg współczynnika 6%

(EUR)

Całkowita kwota zaproponowanej pomocy

(EUR)

Powódź we Włoszech

652 418 691

3 752,330

16 310 467

~

16 310 467

Trzęsienie ziemi w Grecji

147 332 790

1 168,231

3 683 320

~

3 683 320

Burze lodowe w Słowenii

428 733 722

209,587

5 239 675

13 148 803

18 388 478

Burze lodowe i powódź w Chorwacji

291 904 630

254,229

6 355 725

2 260 538

8 616 263

OGÓŁEM

46 998 528

Ponadto Komisja proponuje projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu na rok 2014 (COM(2014)0564), aby udostępnić środki w związku z proponowanym uruchomieniem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wysokości 46 998 528 EUR poprzez wprowadzenie do budżetu na rok 2014 odpowiednich środków zarówno na zobowiązania, jak i na płatności w linii budżetowej 13 06 01.

Koordynatorzy komisji REGI omówili powyższe wnioski podczas posiedzenia w dniu 22 września 2014 r. Zwrócili się oni do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że Komisja Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej i popiera przedmiotowy projekt budżetu korygującego nr 5 zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Iskra MIHAYLOVA


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

15.12.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności