Postup : 2014/2072(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0073/2014

Predkladané texty :

A8-0073/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0091

SPRÁVA     
PDF 237kWORD 99k
15.12.2014
PE 539.615v03-00 A8-0073/2014

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 11 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (záplavy v Taliansku, zemetrasenie v Grécku, ľadovec v Slovinsku a ľadovec a záplavy v Chorvátsku)

(COM(2014)0565 – C8‑0137/2014 – 2014/2072(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajkyňa: Patricija Šulin

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA – LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 11 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (záplavy v Taliansku, zemetrasenie v Grécku, ľadovec v Slovinsku a ľadovec a záplavy v Chorvátsku)

(COM(2014)0565 – C8‑0137/2014 – 2014/2072(BUD))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0565– C8‑0137/2014),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie (1),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 10,

–       so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3),a najmä na jej bod 11,

–       so zreteľom na spoločné závery dohodnuté Parlamentom a Radou 8. decembra 2014,

–       so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–       so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0073/2014),

1.      schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

2.      poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 11,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)         Európska únia zriadila Fond solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“), aby prejavila solidaritu s obyvateľstvom v regiónoch postihnutých katastrofami.

(2)         Článok 10 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(3) umožňuje mobilizáciu fondu v rámci ročného stropu vo výške 500 miliónov EUR (v cenách z roku 2011).

(3)         Nariadenie (ES) č. 2012/2002 obsahuje ustanovenia, podľa ktorých možno fond mobilizovať.

(4)         Taliansko podalo žiadosť o mobilizáciu fondu v súvislosti so záplavami.

(5)         Grécko podalo žiadosť o mobilizáciu fondu v súvislosti so zemetrasením.

(6)         Slovinsko podalo žiadosť o mobilizáciu fondu v súvislosti s ľadovcovými búrkami.

(7)         Chorvátsko podalo žiadosť o mobilizáciu fondu v súvislosti s ľadovcovými búrkami, po ktorých nasledovali záplavy.

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 sa mobilizuje Fond solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť prostriedky vo výške 46 998 528 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch.

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015 sa mobilizuje Fond solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť prostriedky vo výške 46 998 528 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda                                                       predseda

(1)

              Ú. v. EÚ L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

              Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

             Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia navrhuje mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 11 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 v súvislosti so záplavami v Taliansku (Sardínia) v novembri 2013, zemetrasením v Grécku (Kefalonia) a ľadovcovými búrkami v Slovinsku a Chorvátsku na konci januára a začiatku februára 2014, po ktorých nasledovali v Chorvátsku záplavy.

Rôzne druhy prírodných katastrof (záplavy, zemetrasenia a ľadovcové búrky) spôsobili v členských štátoch EÚ žiadajúcich o prostriedky z fondu značné škody. Taliansko a Grécko postihli rôzne nesúvisiace typy katastrof a jedna z najhorších zimných snehových búrok v Európe spôsobila škody v niekoľkých krajinách, pričom najničivejšie postihla Slovinsko a Chorvátsko.

Aj keď nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 661/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie, nadobudlo účinnosť 28. júna 2014, nie je možné retroaktívne uplatniť hmotnoprávne pravidlá. Komisia preto vykonala dôkladné posúdenie žiadostí v súlade s pôvodnými ustanoveniami nariadenia Rady (ES) č. 2012/2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie, a najmä s článkami 2, 3 a 4 tohto nariadenia.

Sardíniu (Taliansko) zasiahli 18. a 19. novembra 2013 extrémne zrážky, ktoré spôsobili vyliatie mnohých riek z brehov a viedli k rozsiahlym záplavám. Kefaloniu (Grécko) postihlo medzi 26. januárom a 3. februárom 2014 silné zemetrasenie s intenzitou 5,8 stupňa Richterovej stupnice s mnohými následnými otrasmi v severovýchodnej časti ostrova, čo pripravilo 3 000 osôb o domov a vyžiadalo si niekoľko obetí.

Talianske orgány odhadli celkové priame škody na 652 418 691 EUR, čo je pod úrovňou prahovej hodnoty pre veľkú katastrofu, ktorá je v Taliansku v roku 2014 stanovená na 3,8 miliardy EUR (t. j. 3 miliardy EUR v cenách roku 2002); grécke orgány odhadli celkové priame škody na 147 332 790 EUR, čo je pod úrovňou prahovej hodnoty pre veľkú katastrofu , ktorá je v Grécku v roku 2014 stanovená na 1,2 miliardy EUR (t. j. 0,6 % HND podľa údajov z roku 2012). Podľa nariadenia o FSEÚ teda nemôže byť žiadna z týchto katastrof uznaná za veľkú prírodnú katastrofu.

Keďže celkové priame škody nedosahujú prahovú hodnotu pre veľkú katastrofu potrebnú na aktiváciu Fondu solidarity, žiadosť bola posudzovaná na základe kritéria pre mimoriadne regionálne katastrofy podľa článku 2 ods. 2 posledného pododseku nariadenia (ES) č. 2012/2002, v ktorom sa stanovujú podmienky mobilizácie Fondu solidarity za výnimočných okolností. Podľa tohto kritéria môže región výnimočne využiť pomoc z fondu, ak bol postihnutý mimoriadnou katastrofou, najmä prírodnou, ktorá postihla väčšinu jeho obyvateľstva a má vážny a trvalý dosah na životné podmienky a hospodársku stabilitu regiónu. Európska komisia zastáva názor, že dve spomínané katastrofy spĺňajú požiadavky na zaradenie medzi mimoriadne regionálne katastrofy.

Slovinsko postihli jedny z najhorších zimných snehových búrok za posledné desaťročia, ktoré zasiahli časti Európy a spôsobili problémy vo viacerých krajinách. Slovinsko bolo najviac postihnuté medzi 30. januárom a 27. februárom 2014, kedy bola skoro polovica lesov tejto krajiny zničená ľadovcom a jedna zo štyroch domácností ostala bez elektriny, keďže silné sneženie strhlo elektrické stĺpy a vedenia. Chorvátsko bolo postihnuté tým istým meteorologickým javom, ktorý podnietil Slovinsko požiadať o príspevok z Fondu solidarity EÚ. Postihnuté boli najmä severozápadné regióny a časť severnej oblasti Jadranského mora. Okrem toho spôsoboval topiaci sa ľad a sneh od 12. februára záplavy, ktoré mali za následok ďalšie poškodenia dôležitých základných verejných infraštruktúr a súkromného a verejného majetku.

Slovinské orgány odhadli celkové priame škody na 428 733 722 EUR. Táto suma predstavuje 1,23 % slovinského HND a presahuje prahovú hodnotu potrebnú na mobilizáciu Fondu solidarity, ktorá je v Slovinsku v roku 2014 stanovená na 209,6 milióna EUR (t. j. 0,6 % HND podľa údajov z roku 2012); chorvátske orgány odhadli celkové priame škody na 291 904 630 EUR. Táto suma predstavuje 0,69 % chorvátskeho HND a presahuje prahovú hodnotu potrebnú na mobilizáciu Fondu solidarity, ktorá je v Chorvátsku v roku 2014 stanovená na 254,2 milióna EUR (t. j. 0,6 % HND podľa údajov z roku 2012). Keďže odhadovaná výška celkových priamych škôd v oboch krajinách presahuje prahovú hodnotu, obe tieto katastrofy sa považujú za veľké prírodné katastrofy. Celkové priame škody tvoria základ pre výpočet výšky finančnej pomoci. Túto finančnú pomoc možno použiť iba na základné núdzové operácie v zmysle článku 3 nariadenia.

Po preskúmaní súladu tejto žiadosti s kritériami oprávnenosti stanovenými v nariadení Rady (ES) č. 2012/2002 Komisia navrhuje mobilizovať Fond solidarity EÚ s cieľom poskytnúť celkovú sumu 46 998 528 EUR.

Metodika na výpočet pomoci z Fondu solidarity bola stanovená vo výročnej správe o Fonde solidarity za obdobie 2002 – 2003 a následne schválená Radou a Európskym parlamentom.

Navrhuje sa uplatniť rovnakú percentuálnu sadzbu a poskytnúť pomoc v tejto výške:

Katastrofa

Priama škoda

(v EUR)

Prahová hodnota(mil. EUR)

 

Suma podľa sadzby 2,5 %

(v EUR)

Suma podľa sadzby 6 %

(v EUR)

Celková suma navrhovanej pomoci

(v EUR)

Záplavy v Taliansku

652 418 691

3 752,330

16 310 467

~

16 310 467

Zemetrasenie v Grécku

147 332 790

1 168,231

3 683 320

~

3 683 320

Ľadovec/búrka v Slovinsku

428 733 722

209,587

5 239 675

13 148 803

18 388 478

Ľadovec/záplavy v Chorvátsku

291 904 630

254,229

6 355 725

2 260 538

8 616 263

SPOLU

46 998 528

Keďže ide o prvé rozhodnutie o mobilizácii fondu v roku 2014, celková navrhovaná výška pomoci je v súlade s ustanoveniami o strope, ktorý je v nariadení o viacročnom finančnom rámci (VFR) stanovený na 530,6 milióna EUR (500 miliónov EUR v cenách roku 2011), pričom je zabezpečené, že od 1. októbra 2014 bude k dispozícii požadovaná štvrtina tejto sumy určená na uspokojenie potrieb vzniknutých do konca roka.

Spolu s návrhom na mobilizáciu Fondu solidarity Komisia predložila návrh opravného rozpočtu (NOR č. 5/2014 z 8. septembra 2014) s cieľom zahrnúť do rozpočtu na rok 2014 príslušné viazané rozpočtové prostriedky, ako je stanovené v bode 26 MID, a príslušné platobné rozpočtové prostriedky sa presúvajú do rozpočtu na rok 2015. Pozícia Rady k NOR č. 5/2014 týkajúcemu sa financovania tohto rozhodnutia mení pôvodný návrh Komisie. Pozícia Parlamentu sa stanoví pri schvaľovaní jeho pozície k NOR č. 5/2014.

V súlade s bodom 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 Komisia predložením tohto návrhu na mobilizáciu fondu začína zjednodušený postup trialógu, aby sa dosiahla dohoda oboch zložiek rozpočtového orgánu o potrebe použiť fond a o požadovanej sume.

Podľa internej dohody s Výborom pre regionálny rozvoj by sa tento výbor mal zapojiť do tohto procesu s cieľom prispieť k využitiu Fondu solidarity EÚ a poskytovať konštruktívnu podporu. Výbor Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj po posúdení žiadostí vyjadril svoj názor na mobilizáciu fondu v stanovisku vo forme listu uvedenom v prílohe k tejto správe.

Spravodajkyňa odporúča schváliť návrh rozhodnutia predložený Komisiou, ktorý je prílohou k tejto správe.


PRÍLOHA – LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

Vážený pán Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet

Európsky parlament

ASP 09G2051047 Brusel

Vážený pán Arthuis,

Vec:    Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie v prospech Talianska, Grécka, Slovinska a Chorvátska

Európska komisia predložila Európskemu parlamentu svoj návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ (COM(2014)0565) na základe žiadostí o mobilizáciu fondu, ktoré podali Taliansko, Grécko, Slovinsko a Chorvátsko. Predložené žiadosti sa vzťahujú na záplavy, ku ktorým došlo na Sardínii (Taliansko) v novembri 2013, zemetrasenie na Kefalonii (Grécko) v januári 2014 a ľadovcové búrky, ku ktorým došlo v januári a februári 2014 v Slovinsku a Chorvátsku a ktoré mali v Chorvátsku za následok záplavy.

Komisia navrhuje mobilizáciu Fondu solidarity EÚ, pričom uvádza nasledujúci odhad škôd spôsobených katastrofami v jednotlivých krajinách:

Katastrofa

Priama škoda

(v EUR)

Prahová hodnota(mil. EUR)

 

Suma podľa sadzby 2,5 %

(v EUR)

Suma podľa sadzby 6 %

(v EUR)

Celková suma navrhovanej pomoci

(v EUR)

Záplavy v Taliansku

652 418 691

3 752,330

16 310 467

~

16 310 467

Zemetrasenie v Grécku

147 332 790

1 168,231

3 683 320

~

3 683 320

Ľadovec/búrka v Slovinsku

428 733 722

209,587

5 239 675

13 148 803

18 388 478

Ľadovec/záplavy v Chorvátsku

291 904 630

254,229

6 355 725

2 260 538

8 616 263

SPOLU

46 998 528

Komisia ďalej predkladá návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 5 na rok 2014 (COM(2014)0564) s cieľom pokryť uvedenú navrhovanú mobilizáciu Fondu solidarity EÚ vo výške 46 998 528 EUR zahrnutím príslušných viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkov do rozpočtového riadku 13 06 01 v rámci rozpočtu na rok 2014.

Koordinátori výboru REGI diskutovali o týchto návrhoch v priebehu svojej schôdze, ktorá sa konala 22. septembra 2014. Požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila stanovisko tohto výboru, ktorý nemá žiadne námietky voči mobilizácii Fondu solidarity EÚ a podporuje súvisiaci NOR č. 5 v podobe navrhnutej Komisiou.

S úctou

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

15.12.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

37

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia