Förfarande : 2014/2072(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0073/2014

Ingivna texter :

A8-0073/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0091

BETÄNKANDE     
PDF 216kWORD 86k
15.12.2014
PE 539.615v03-00 A8-0073/2014

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (översvämningar i Italien, jordbävning i Grekland, isbildning i Slovenien och isbildning och översvämningar i Kroatien)

(COM(2014)0565 – C8-0137/2014 – 2014/2072(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Patricija Šulin

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA – SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (översvämningar i Italien, jordbävning i Grekland, isbildning i Slovenien och isbildning och översvämningar i Kroatien)

(COM(2014)0565 – C8-0137/2014 – 2014/2072(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0565 – C7-0055/2014),

–       med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1),

–       med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 10,

–       med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt artikel 11,

–       med beaktande av de gemensamma slutsatser som parlamentet och rådet kom överens om den 8 december 2014,

–       med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–       med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0073/2014).

1.      Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1), särskilt artikel 4.3,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt artikel 11,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)         Europeiska unionen har inrättat Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) för att visa solidaritet med befolkningen i regioner som drabbats av katastrofer.

(2)         Enligt artikel 10 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 (3) kan fonden nu utnyttjas inom det årliga taket på 500 miljoner EUR (2011 års priser).

(3)         Förordning (EG) nr 2012/2002 innehåller bestämmelser för hur fonden får användas.

(4)         Italien har lämnat in en ansökan om att ta fonden i anspråk till följd av översvämningar.

(5)         Grekland har lämnat in en ansökan om att ta fonden i anspråk till följd av jordbävning.

(6)         Slovenien har lämnat in en ansökan om att ta fonden i anspråk till följd av storm i kombination med isbildning.

(7)         Kroatien har lämnat in en ansökan om att ta fonden i anspråk till följd av storm i kombination med isbildning som följts av översvämningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE

Artikel 1

Inom ramen för Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 ska Europeiska unionens solidaritetsfond belastas med 46 998 528 euro i åtagandebemyndiganden.

Inom ramen för Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 ska Europeiska unionens solidaritetsfond belastas med 46 998 528 euro i betalningsbemyndiganden.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

(1)

EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).


MOTIVERING

Kommissionen föreslår att Europeiska unionens solidaritetsfond ska utnyttjas för stöd till följd av översvämningar i Italien (Sardinien) i november 2013, en jordbävning i Grekland (Kefalonia), stormar i kombination med isbildning i Slovenien och stormar i kombination med isbildning som följts av översvämningar i Kroatien i slutet av januari/början av februari 2014, på basis av punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013.

Naturkatastrofer (översvämningar, jordbävningar och stormar i kombination med isbildning) har orsakat betydande skador i de medlemsstater som nu ansöker om stöd. Medan Italien och Grekland påverkades av inbördes oberoende katastrofer, drabbades flera medlemsstater – och särskilt Slovenien och Kroatien – av en av de mest förödande snöstormarna i Europa på lång tid.

Även om Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 661/2014 av den 15 maj 2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond trädde i kraft den 28 juni 2014 kan de materiella reglerna inte tillämpas retroaktivt. Kommissionen har således noggrant gått igenom ansökningarna på grundval av rådets dittills gällande förordning (EG) nr 2012/2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond, särskilt artiklarna 2, 3 och 4.

Sardinien (Italien) drabbades av extremt kraftiga regnväder den 18 och 19 november 2013. Dessa regn fick många floder att svämma över sina flodbankar och gav således upphov till omfattande översvämningar. Kefalonia (Grekland) drabbades av en kraftig jordbävning som uppmätte 5,8 på Richterskalan, följt av dussintals allvarliga efterskalv, nordost om ön, mellan den 26 januari 2014 och den 3 februari 2014. Jordbävningarna orsakade flera dödsoffer och gjorde omkring 3 000 människor hemlösa.

De italienska myndigheterna uppskattar det totala värdet på de direkta skadorna till 652 418 691 EUR, vilket ligger under den tröskel för större katastrofer som tillämpades för Italien 2014 – 3,8 miljarder EUR, dvs. 3 miljarder EUR i 2002 års priser. De grekiska myndigheterna uppskattar det sammanlagda värdet på de direkta skadorna till 147 332 790 EUR, vilket ligger under den tröskel för större katastrofer som tillämpades för Grekland 2014 – 1,2 miljarder EUR, dvs. 0,6 % av BNI grundat på data från 2012. Därmed kan ingen av dessa händelser anses uppfylla kriterierna för ”en större naturkatastrof” enligt EUSF-förordningen.

Eftersom de totala direkta skadorna understiger det tröskelvärde för större katastrof som skulle aktivera solidaritetsfonden behandlades ansökan på grundval av kriterierna för en ”ovanligt allvarlig regional katastrof” i artikel 2.2 sista stycket i förordning (EG) nr 2012/2002. I artikeln anges villkoren för att använda medel från solidaritetsfonden ”under exceptionella omständigheter”. Enligt dessa kriterier kan en region i undantagsfall få bistånd från fonden om den har drabbats av en ovanligt allvarlig katastrof, huvudsakligen naturkatastrof, som fått följder för den större delen av befolkningen, med allvarliga och bestående återverkningar på levnadsvillkoren och regionens ekonomiska stabilitet. Europeiska kommissionen anser att det finns goda skäl att fastställa att de två tidigare nämnda katastroferna uppfyller kriterierna för ”ovanligt allvarlig regional katastrof”.

Slovenien drabbades av några av de kraftigaste snöstormarna på årtionden. Stormarna drabbade även flera andra länder i Europa. Stormens konsekvenser drabbade Slovenien framför allt under perioden den 30 januari till den 27 februari 2014. Då hade nästan hälften av landets skogar skadats av is, och en av fyra bostäder saknade elektricitet, eftersom de kraftiga snöfallen hade fällt elstolpar och förstört luftledningar i stor omfattning. Kroatien drabbades av samma dramatiska meteorologiska förlopp som fick Slovenien att ansöka om medel från EU:s solidaritetsfond. Särskilt de nordvästra regionerna och en del av norra Adriatiska havet var utsatta. Den 12 februari kom dessutom smältande is och snö att leda till översvämningar som orsakade ytterligare skador på viktig grundläggande infrastruktur och på privat och offentlig egendom.

De slovenska myndigheterna uppskattar att de direkta skadorna totalt motsvarar ett värde på 428 733 722 EUR. Beloppet utgör 1,23 % av Sloveniens BNI och överskrider därmed det gränsvärde på 209,6 miljoner EUR som gäller för Slovenien och dess rätt att utnyttja medel ur solidaritetsfonden 2014 (dvs. 0,6 % av BNI baserat på 2012 års uppgifter). De kroatiska myndigheterna uppskattar att de direkta skadorna totalt motsvarar ett värde på 291 904 630 EUR. Detta belopp motsvarar 0,69 % av Kroatiens BNI och överstiger därmed det gränsvärde på 254,2 miljoner EUR som gäller för Kroatien och dess rätt att utnyttja medel ur solidaritetsfonden 2014 (dvs. 0,6 % av BNI baserat på uppgifter från 2012). Eftersom de uppskattade direkta skadorna i båda fallen totalt överstiger gränsvärdet anses katastroferna uppfylla villkoren för en ”större naturkatastrof”. De totala direkta skadorna utgör grunden för beräkningen av det ekonomiska stödet. Det ekonomiska stödet kan endast användas för sådana nödvändiga krisinsatser som anges i artikel 3 i förordningen.

Efter att ha kontrollerat att denna ansökan uppfyller kriterierna för stöd enligt rådets förordning (EG) nr 2012/2002, föreslog kommissionen att ett sammanlagt belopp på 46 998 528 EUR skulle tas i anspråk ur fonden.

Metoden för beräkning av stöd från solidaritetsfonden fastställdes i årsrapporten om solidaritetsfonden 2002–2003 och har godkänts av rådet och Europaparlamentet.

I det föreliggande fallet föreslås samma procentsatser, och således följande stödbelopp:

Katastrof

Direkta skador

(EUR)

Tröskelvärde

(miljoner EUR)

Belopp enligt procentsatsen 2,5 %

(EUR)

Belopp enligt

procentsatsen 6 %

(EUR)

Totalt föreslaget

stödbelopp

(EUR)

Italien – översvämningar

652 418 691

3 752,330

16 310 467

~

16 310 467

Grekland – jordbävning

147 332 790

1 168,231

3 683 320

~

3 683 320

Slovenien – isbildning/storm

428 733 722

209,587

5 239 675

13 148 803

18 388 478

Kroatien – isbildning /översvämningar

291 904 630

254 229

6 355 725

2 260 538

8 616 263

TOTALT

46 998 528

Eftersom detta är det första beslutet under 2014 om att ta i bruk fonden är det totala stödbelopp som föreslås ovan förenligt med taken enligt förordningen om den fleråriga budgetramen på 530,6 miljoner EUR (500 miljoner EUR i 2011 års priser), och man har också kunnat bibehålla den fjärdedel av fondens totalbelopp som enligt reglerna måste förbli disponibel den 1 oktober varje år för att täcka behov som kan uppstå fram till slutet av året.

Parallellt med förslaget om utnyttjande av solidaritetsfonden har kommissionen lagt fram ett förslag till ändringsbudget (FÄB nr 5/2014 av den 8 september 2014.) så att motsvarande åtagandebemyndiganden kan föras in i 2014 års budget i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet och motsvarande betalningsbemyndiganden kan flyttas över till 2015 års budget. Rådets ståndpunkt avseende FÄB nr 5/2014 om finansieringen av detta beslut innebär en ändring av kommissionens ursprungliga förslag. Parlamentets ståndpunkt kommer att presenteras när parlamentet antar sin ståndpunkt avseende FÄB nr 5/2014.

Genom att lägga fram detta förslag om att ta fonden i anspråk inleder kommissionen ett förenklat trepartsförfarande enligt punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006, i syfte att nå enighet mellan budgetmyndighetens två grenar om behovet av att använda fonden och det begärda beloppet.

Enligt en intern överenskommelse med utskottet för regional utveckling ska detta utskott delta i processen för att på ett konstruktivt sätt kunna stödja och bidra till genomförandet av EU:s solidaritetsfond. Efter att ha bedömt ansökningarna lade Europaparlamentets utskott för regional utveckling fram sina synpunkter på utnyttjandet av fonden, vilka beskrivs i det yttrande i form av en skrivelse som bifogas detta betänkande.

Föredraganden rekommenderar att kommissionens förslag till beslut, som bifogas detta betänkande, godkänns.


BILAGA – SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean ARTHUIS

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

ASP 09G205

1047 Bryssel

Till ordföranden

Angående:       Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond till förmån för Italien, Grekland, Slovenien och Kroatien

Kommissionen har till Europaparlamentet översänt sitt förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (COM(2014)0565) på basis av ansökningar om utnyttjande av fonden från Italien, Grekland, Slovenien och Kroatien. De inlämnade ansökningarna avser översvämningar som inträffade på Sardinien (Italien) i november 2013, en jordbävning i Kefalonia (Grekland) i januari 2014 och stormar i kombination med isbildning i januari och februari i både Slovenien och Kroatien, vilka åtföljdes av översvämningar i Kroatien.

Kommissionen föreslår att EU:s solidaritetsfond ska tas i anspråk och uppskattar de skador som varje katastrof orsakat per land enligt följande:

Katastrof

Direkta skador

(EUR)

Tröskelvärde

(miljoner EUR)

Belopp enligt procentsatsen 2,5 %

(EUR)

Belopp enligt

procentsatsen 6 %

(EUR)

Totalt föreslaget

stödbelopp

(EUR)

Italien – översvämningar

652 418 691

3 752,330

16 310 467

~

16 310 467

Grekland – jordbävning

147 332 790

1 168,231

3 683 320

~

3 683 320

Slovenien – isbildning/storm

428 733 722

209,587

5 239 675

13 148 803

18 388 478

Kroatien – isbildning /översvämningar

291 904 630

254,229

6 355 725

2 260 538

8 616 263

TOTALT

46 998 528

Kommissionen lägger dessutom fram ett förslag till ändringsbudget (FÄB) nr 5 för 2014 (COM(2014)0564) för att täcka det ovan föreslagna utnyttjandet av EU:s solidaritetsfond för ett belopp på 46 998 528 EUR genom att i budgeten för 2014, under budgetpunkt 13 06 01, införa motsvarande anslag i både åtagande- och betalningsbemyndiganden.

REGI-utskottets samordnare diskuterade dessa förslag under sitt sammanträde den 22 september 2014. De har bett mig skriva till dig för att meddela att detta utskott inte har några invändningar mot att EU:s solidaritetsfond tas i anspråk, och stöder den aktuella ändringsbudgeten nr 5 enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning

Iskra Mihaylova


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

15.12.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy