Postup : 2014/2162(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0074/2014

Předložené texty :

A8-0074/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hlasování :

PV 17/12/2014 - 10.8

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0093

ZPRÁVA     
PDF 138kWORD 62k
15.12.2014
PE 541.414v03-00 A8-0074/2014

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2014 na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise

(16743/2014 – C8‑0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Gérard Deprez

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2014 na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise

(16743/2014 – C8‑0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–       s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014, přijatý s konečnou platností dne 20. listopadu 2013(2),

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3),

–       s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–       s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 6/2014, který Komise přijala dne 17. října 2014 (COM(2014)0649),

–       s ohledem na návrh na změnu č. 1/2014 k NOR č. 6/2014, který Komise přijala dne 3. prosince 2014 (COM(2014)0730),

–       s ohledem na společné závěry dohodnuté Parlamentem a Radou dne 8. prosince 2014,

–       s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2014, který Rada přijala dne 12. prosince 2014 a předala Parlamentu téhož dne (16743/2014 – C8-0288/2014),

–       s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0074/2014),

A.     vzhledem k tomu, že se návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 6/2014 týká revize prognózy objemu tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND, snížení rozpočtových prostředků pro Evropský námořní a rybářský fond a rezervu pro dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a zvýšení rozpočtových prostředků pro evropského veřejného ochránce práv;

B.     vzhledem k tomu, že na straně příjmů se tento opravný rozpočet projeví po přijetí návrhu na změnu č. 1/2014 k NOR č. 6/2014 snížením požadavků na vlastní zdroje o celkovou částku 4 095, 5 milionů EUR, které vyplývá ze snížení příspěvku z HND od členských států o 4 15,5 milionů a zvýšení částky tradičních vlastních zdrojů o 420 milionů EUR;

C.     vzhledem k tomu, že účelem NOR č. 6/2014 je formálně zapsat tyto rozpočtové prostředky do rozpočtu na rok 2014;

1.      bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 6/2014 ve znění předloženém Komisí a pozměněném návrhem na změnu 1/2014;

2.      poznamenává, že snížení rozpočtových prostředků pro Evropský námořní a rybářský fond a rezervu pro dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu představuje celkové snížení o 76,3 milionu EUR v prostředcích na závazky a o 6,2 milionu EUR v prostředcích na platby, vyplývající zejména z opožděného přijetí právního základu pro fond a z aktualizovaného posouzení stavu jednání o výše uvedených dohodách o rybolovu;

3.      vítá návrh použít částku 6,2 milionu EUR z ušetřených prostředků na platby uvedených v bodě 2 na pomoc při financování případných humanitárních krizí do konce roku;

4.      zdůrazňuje, že se NOR č. 6/2014 celkově projeví na příspěvcích na základě HND snížením o 4 515,5 milionů EUR a v prognóze tradičních vlastních zdrojů dojde ke zvýšení o 420 milionů EUR;

5.      souhlasí se společnými závěry, na nichž se dohodly Parlament a Rada dne 8. prosince 2014 s cílem přijmout NOR č. 6/2014 s navrženými změnami, včetně přenosu výdajů do NOR č. 3/2014 a č. 4/2014;

6.      připomíná, že přijetím tohoto NOR č. 6/2014 se sníží potřeba příspěvků členských států do rozpočtu Unie na základě HND o 4 515,5 milionů EUR, a tudíž společně se sníženými podíly příspěvků členských států do rozpočtu Unie na základě HND vyplývajícími z NOR č. 3/2014, NOR č. 4/2014 a NOR č. 8/2014 bude plně kompenzovat dodatečné potřeby prostředků na platby, které jsou předmětem NOR č. 3/2014, jak bylo dohodnuto ve společných závěrech ze dne 8. prosince 2014;

7.      schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2014;

8.      pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 5/2014 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

9.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 51, 20.2.2014, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

15.12.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Právní upozornění - Ochrana soukromí