Menetlus : 2014/2162(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0074/2014

Esitatud tekstid :

A8-0074/2014

Arutelud :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hääletused :

PV 17/12/2014 - 10.8

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0093

RAPORT     
PDF 129kWORD 58k
15.12.2014
PE 541.414v03-00 A8-0074/2014

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 6/2014 kohta, III jagu – Komisjon

(16743/2014 – C8‑0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Gérard Deprez

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 6/2014 kohta, III jagu – Komisjon

(16743/2014 – C8‑0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–       võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(1), eriti selle artiklit 41,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 20. novembril 2013. aastal(2),

–       võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(3),

–       võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(4),

–       võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 6/2014, mille komisjon võttis vastu 17. oktoobril 2014. aastal (COM(2014)0649),

–       võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 6/2014 kirjalikku muutmisettepanekut nr 1/2014, mille komisjon võttis vastu 3. detsembril 2014. aastal (COM(2014)0730),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt 8. detsembril 2014. aastal kokku lepitud ühiseid järeldusi,

–       võttes arvesse 12. detsembril 2014. aastal vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 6/2014 kohta (16743/2014 – C8-0288/2014),

–       võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

–       võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0074/2014),

A.     arvestades, et paranduseelarve projekt nr 6/2014 puudutab traditsiooniliste omavahendite, käibemaksepõhiste ja kogurahvatulul põhinevate maksete prognoosi läbivaatamist, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning jätkusuutliku kalanduse kokkulepete reservi assigneeringute vähendamist ja Euroopa Ombudsmani eelarves ette nähtud assigneeringute suurendamist;

B.     arvestades, et tulenevalt paranduseelarve projekti nr 6/2014 kirjaliku muutmisettepaneku nr 1/2014 vastuvõtmisest on selle paranduseelarve üldine mõju tulupoolel vajatavate omavahendite vähenemine 4095,5 miljoni euro võrra, mis on liikmesriikide kogurahvatulul põhinevate maksete 4515,5 miljoni euro suuruse vähenemise ja traditsiooniliste omavahendite 420 miljoni euro suuruse suurenemise tulemus;

C.     arvestades, et paranduseelarve projekti nr 6/2014 eesmärk on ametlikult korrigeerida 2014. aasta eelarvet;

1.      võtab komisjoni esitatud ja kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2014 muudetud paranduseelarve projekti nr 6/2014 teadmiseks;

2.      märgib, et Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning jätkusuutliku kalanduse kokkulepete reservi jaoks eelarves ette nähtud kulukohustuste assigneeringuid vähendatakse kokku 76,3 miljoni euro võrra ja maksete assigneeringuid 6,2 miljoni euro võrra ning selle põhjus seisneb peamiselt selles, et fondi õiguslik alus võeti vastu kavandatust hiljem ja eespool nimetatud kalanduskokkuleppeid käsitlevate läbirääkimiste seisule anti ajakohastatud hinnang;

3.      tunneb heameelt ettepaneku üle kasutada punktis 2 nimetatud maksete assigneeringute arvelt kokku hoitud 6,2 miljonit eurot selleks, et aidata aasta lõpus rahastada võimalike kriiside korral humanitaarabi andmist;

4.      rõhutab, et paranduseelarve projekti nr 6/2014 üldine mõju seisneb selles, et kogurahvatulul põhinevaid makseid vähendatakse 4515,5 miljoni euro võrra ja traditsiooniliste omavahendite prognoosi suurendatakse 420 miljoni euro võrra;

5.      toetab Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt 8. detsembril 2014. aastal kokku lepitud ühiseid järeldusi seoses kirjaliku muutmisettepanekuga muudetud paranduseelarve projekti nr 6/2014 heakskiitmisega, sh kulude nihutamisega paranduseelarve projektidesse nr 3/2014 ja 4/2014;

6.      tuletab meelde, et paranduseelarve projekti nr 6/2014 vastuvõtmisel väheneb liikmesriikide kogurahvatulul põhinevate maksete vajadus 4515,5 miljoni euro võrra ja seetõttu kaetakse selle abil – ning paranduseelarve projektide nr 3/2014, 4/2014 ja 8/2014 tulemusel liikmesriikide poolt liidu eelarvesse kantavate kogurahvatulul põhinevate vähendatud maksete abil – täielikult lisamaksete vajadus, mida taotleti paranduseelarve projektis nr 3/2014, nagu 8. detsembri 2014. aasta ühistes järeldustes kokku lepiti;

7.      kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 6/2014 kohta heaks;

8.      teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 5/2014 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

9.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(2)

ELT L 51, 20.2.2014, lk 1.

(3)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(4)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

15.12.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

34

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Õigusteave - Privaatsuspoliitika