Eljárás : 2014/2162(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0074/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0074/2014

Viták :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Szavazatok :

PV 17/12/2014 - 10.8

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0093

JELENTÉS     
PDF 135kWORD 64k
15.12.2014
PE 541.414v03-00 A8-0074/2014

az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság

(16743/2014 – C8‑0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Gérard Deprez

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság

(16743/2014 – C8‑0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–       tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 41. cikkére,

–       tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2013. november 20-án fogadtak el véglegesen(2),

–       tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–       tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–       tekintettel a Bizottság által 2014. október 17-én benyújtott, 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2014)0649),

–       tekintettel a Bizottság által 2014. december 3-án elfogadott, a 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezethez fűzött módosító indítványra (COM(2014)0730),

–       tekintettel a Parlament és a Tanács által 2014. december 8-án elfogadott együttes következtetésekre,

–       tekintettel a Tanács által 2014. december 12-én elfogadott és az Európai Parlamentnek ugyanazon a napon továbbított, a 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (16743/2014 – C8-0288/2014),

–       tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–       tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0074/2014),

A.     mivel a 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet a saját források szükséges kiigazításaira, a héa- és a GNI-hozzájárulásokra, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap költségvetési előirányzatainak valamint a fenntartható halászati partnerségi megállapodás tartalékainak csökkentésére, akárcsak a költségvetési előirányzatok európai ombudsman számára kért emelésére vonatkozik;

B.     mivel a 6/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezethez fűzött 1/2014. számú módosító levél elfogadása nyomán a költségvetés-módosítási tervezet által a bevételre gyakorolt átfogó hatás a saját forrásokra vonatkozó követelmények összesen 4 095,5 millió euró összeggel történő csökkentése, amely magában foglalja a tagállamok GNI-hozzájárulásainak 4 515,5 milliós csökkentését is, valamint a hagyományos saját források összegének 420 millió euróval történő növelése;

C.     mivel a 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet célja, hogy e költségvetési kiigazításokat hivatalosan a 2014-es költségvetésbe illessze;

1.      tudomásul veszi a 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetet, annak a Bizottság által benyújtott és az 1/2014. számú módosító levél által megváltoztatott formájában;

2.      megjegyzi, hogy az Európai Tengerügyi és Halászati Alap költségvetési előirányzatainak és a fenntartható halászati partnerségi megállapodások számára képzett tartaléknak a csökkentése összesen 76,3 millió euró összegű csökkenést eredményez a kötelezettségvállalási előirányzatok, és 6,2 millió eurós csökkenést eredményez a kifizetési előirányzatok tekintetében, ami elsősorban az Alapra vonatkozó jogalap késedelmes elfogadásából, valamint az említett halászati megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalások állásának aktualizált értékeléséből adódik;

3.      üdvözli a javaslatot, hogy a fenti 2) bekezdésben említett kifizetési előirányzatok terén elért megtakarításokból 6,2 millió eurót fordítsanak a humanitárius segélyek terén esetleg az év végéig felmerülő válságok orvoslására;

4.      hangsúlyozza, hogy a 6/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezet átfogó hatása a GNI-hozzájárulások 4 515,5 millió eurós csökkenése, illetve a saját források előrejelzéseinek 420 millió eurós növelése;

5.      egyetért a 2014. december 8-i együttes következtetésekben a Parlament és a Tanács által kötött megállapodással, amely elfogadja a 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetet a módosító levél által módosított formájában, a kiadásoknak a 3/2014. és a 4/2014. költségvetés-módosítási tervezetek felé történő áttételével;

6.      emlékeztet arra, hogy a 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet elfogadása esetén 4 515,5 millió euróval csökken a tagállamok által az uniós költségvetésbe fizetendő GNI-hozzájárulás, és ezért az uniós költségvetésbe történő tagállami GNI-hozzájárulásoknak a 3/2014., a 4/2014. és a 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezeteknek köszönhető csökkenésével együtt ez teljes mértékben kompenzálja a 3/2014. költségvetés-módosítási tervezetben jelzett további kifizetési igényeket, ahogyan erről a 2014. december 8-i együttes következtetésekben megállapodás született;

7.      jóváhagyja a 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

8.      utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 6/2014. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

9.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(2)

HL L 51., 2014.2.20., 1.o.

(3)

HL L 347., 2013.12.20., 884.o.

(4)

HL C 373., 2013.12.20., 1.o.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

15.12.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat