Procedura : 2014/2162(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0074/2014

Teksty złożone :

A8-0074/2014

Debaty :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.8

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0093

SPRAWOZDANIE     
PDF 145kWORD 65k
15.12.2014
PE 541.414v03-00 A8-0074/2014

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 6/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja

(16743/2014 – C8‑0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Gérard Deprez

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 6/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja

(16743/2014 – C8‑0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–       uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 20 listopada 2013 r.(2),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(3),

–       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4),

–       uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 6/2014 przyjęty przez Komisję dnia 17 października 2014 r. (COM(2014)0649),

–       uwzględniając list w sprawie poprawek nr 1/2014 do projektu budżetu korygującego nr 6/2014 przyjęty przez Komisję dnia 3 grudnia 2014 r. (COM(2014)0730),

–       uwzględniając wspólne wnioski uzgodnione przez Parlament i Radę w dniu 8 grudnia 2014 r.,

–       uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 6/2014 przyjęte przez Radę dnia 12 grudnia 2014 r. i przekazane Parlamentowi tego samego dnia (16743/2014 – C8-0288/2014),

–       uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0074/2014),

A.     mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego (PBK) nr 6/2014 dotyczy przeglądu prognozy tradycyjnych zasobów własnych, wkładów VAT i wkładów opartych na DNB, obniżenia środków budżetowych przeznaczonych na Europejski Fundusz Morski i Rybacki oraz rezerwy na potrzeby umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, a także podwyższenia środków budżetowych dla Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich;

B.     mając na uwadze, że ogólne skutki tego PBK, po przyjęciu listu w sprawie poprawek nr 1/2014 do projektu budżetu korygującego nr 6/2014, w odniesieniu do dochodów wyrażają się zmniejszeniem wymogów w zakresie zasobów własnych o 4 095,5 mln EUR, co obejmuje obniżenie wkładów państw członkowskich opartych na DNB o 4 515,5 mln EUR i podwyższenie tradycyjnych zasobów własnych o 420 mln EUR,

C.     mając na uwadze, że celem projektu budżetu korygującego nr 6/2014 jest formalne wpisanie tych korekt budżetowych do budżetu na rok 2014,

1.      przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 6/2014 przedstawiony przez Komisję i zmieniony listem w sprawie poprawek nr 1/2014;

2.      zwraca uwagę, że obniżenie środków budżetowych na Europejski Fundusz Morski i Rybacki oraz obniżenie środków w rezerwie na potrzeby umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów stanowi w sumie obniżenie środków na zobowiązania o 76,3 mln EUR i środków na płatności o 6,2 mln EUR, co wynika przede wszystkim z późniejszego przyjęcia podstawy prawnej funduszu oraz z aktualnej oceny stanu negocjacji w sprawie wspomnianych wcześniej umów o połowach;

3.      z zadowoleniem przyjmuje propozycję przeznaczenia oszczędności w środkach na płatności w wysokości 6,2 mln EUR, o których mowa w ust. 2 powyżej, na finansowanie ewentualnej pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysowych do końca br.;

4.      podkreśla, że ogólne skutki PBK nr 6/2014 wyrażają się spadkiem wkładów opartych na DNB o 4 515,5 mln EUR i wzrostem o 420 mln EUR w prognozach dotyczących tradycyjnych zasobów własnych;

5.      zatwierdza wspólne wnioski uzgodnione przez Parlament i Radę w dniu 8 grudnia 2014 r. w celu przyjęcia PBK nr 6/2014 zmienionego listem w sprawie poprawek, w tym przeniesienie wydatków do PBK nr 3/2014 i 4/2014;

6.      przypomina, że przyjęcie tego PBK nr 6/2014 spowoduje ograniczenie zapotrzebowania na wkłady państw członkowskich oparte na DNB o 4 515,5 mln EUR i wobec tego – w połączeniu z obniżonymi udziałami państw członkowskich w ramach ich wkładów do budżetu Unii opartych na DNB, które są wynikiem budżetów korygujących nr 3/2014, 4/2014 i nr 8/2014 – w całości zrekompensuje dodatkowe potrzeby w zakresie płatności, o które wnioskowano w PBK nr 3/2014, zgodnie ze wspólnymi wnioskami z dnia 8 grudnia 2014 r.;

7.      zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 6/2014;

8.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 5/2014 został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

9.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(2)

Dz.U. L 51 z 20.2.2014, s. 1.

(3)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(4)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

15.12.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności