SPRÁVA o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia

15.12.2014 - (16743/2014 – C8‑0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Výbor pre rozpočet
Spravodajca: Gérard Deprez

Postup : 2014/2162(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0074/2014
Predkladané texty :
A8-0074/2014
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia

(16743/2014 – C8‑0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[1], a najmä na jeho článok 41,

–       so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014 prijatý s konečnou platnosťou 20. novembra 2013[2],

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[3],

–       so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[4],

–       so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 6/2014, ktorý Komisia prijala 17. októbra 2014 (COM(2014)0649),

–       so zreteľom na opravný list č. 1/2014 k NOR č. 6/2014, ktorý Komisia prijala 3. decembra 2014 (COM(2014)0730),

–       so zreteľom na spoločné závery dohodnuté Parlamentom a Radou 8. decembra 2014,

–       so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2014, ktorú Rada prijala 12. decembra 2014 a ktorú postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (16743/2014 – C8-0288/2014),

–       so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0074/2014),

A.     keďže návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 6/2014 súvisí s revíziou prognózy tradičných vlastných zdrojov, príspevkami z DPH a HND, znížením rozpočtových prostriedkov pre Európsky námorný a rybársky fond a rezervu pre dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva, ako aj so zvýšením rozpočtových prostriedkov pre európsku ombudsmanku,

B.     keďže po prijatí opravného listu č. 1/2014 k NOR č. 6/2014 je celkovým vplyvom tohto NOR na príjmy zníženie požiadaviek na vlastné zdroje o celkovú sumu 4 095,5 milióna EUR, čo zahrnuje zníženie príspevkov členských štátov podľa HND o 4 515,5 milióna EUR a zvýšenie sumy tradičných vlastných zdrojov o 420 miliónov EUR,

C.     keďže zámerom NOR č. 6/2014 je formálne zahrnúť tieto rozpočtové úpravy do rozpočtu na rok 2014,

1.      berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 6/2014, ako ho predložila Komisia a ako bol pozmenený opravným listom č. 1/2014;

2.      konštatuje, že zníženie rozpočtových prostriedkov súvisiacich s Európskym námorným a rybárskym fondom a rezervou pre dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva dosahuje celkovo 76,3 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 6,2 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, čo vyplýva predovšetkým z neskoršieho prijatia právneho základu pre fond a aktualizovaného hodnotenia stavu rokovaní súvisiacich s uvedenými dohodami v oblasti rybárstva;

3.      víta návrh na využitie úspory platobných rozpočtových prostriedkov vo výške 6,2 milióna EUR uvedenej v odseku 2 na financovanie možných kríz v oblasti humanitárnej pomoci do konca roka;

4.      zdôrazňuje, že celkovým vplyvom NOR č. 6/2014 na príspevky z HND je ich zníženie o 4 515,5 milióna EUR a zvýšenie prognóz pre tradičné vlastné zdroje o 420 miliónov EUR;

5.      schvaľuje spoločné závery dohodnuté Parlamentom a Radou 8. decembra 2014 s cieľom prijať NOR č. 6/2014 v znení opravného listu vrátane presunu výdavkovej strany do NOR č. 3/2014 a č. 4/2014;

6.      pripomína, že prijatie tohto NOR č. 6/2014 zníži potrebu príspevkov členských štátov z HND o 4 515,5 milióna EUR, a preto, spolu so zníženými podielmi príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie z HND vyplývajúcimi z NOR č. 3/2014, NOR č. 4/2014 a NOR č. 8/2014, bude v plnej miere kompenzovať potreby dodatočných platieb požadovaných v NOR č. 3/2014, ako bolo dohodnuté v spoločných záveroch z 8. decembra 2014;

7.      schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2014;

8.      poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 5/2014 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

9.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

  • [1]  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014, s. 1.
  • [3]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [4]  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

15.12.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds