Postup : 2014/2161(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0075/2014

Předložené texty :

A8-0075/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/12/2014 - 10.9
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0094

ZPRÁVA     
PDF 176kWORD 86k
15.12.2014
PE 541.357v04-00 A8-0075/2014

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (záplavy v Srbsku, Chorvatsku a Bulharsku)

(COM(2014)0648 – C8‑0223/2014 – 2014/2161(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: José Manuel Fernandes

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (záplavy v Srbsku, Chorvatsku a Bulharsku)

(COM(2014)0648 – C8‑0223/2014 – 2014/2161(BUD))

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0648 – C8-0223/2014),

–       s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

–       s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na bod 11 této dohody,

–       s ohledem na společné závěry, na nichž se Parlament a Rada dohodly dne 8. prosince 2014;

–       s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0075/2014),

1.      schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

2.      pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1), a zejména na čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 11 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

1)          Evropská unie zřídila Fond solidarity Evropské unie (dále jen „fond“), aby prokázala svou solidaritu s obyvateli regionů postižených katastrofami.

2)          Článek 10 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3), umožňuje uvolnění prostředků z fondu v rámci ročního stropu ve výši 500 milionů EUR (v cenách roku 2011),

3)          Nařízení (ES) č. 2012/2002 obsahuje ustanovení, podle nichž lze uvolnit prostředky z fondu.

4)          Srbsko předložilo žádost o uvolnění prostředků z fondu z důvodu záplav.

5)          Chorvatsko předložilo žádost o uvolnění prostředků z fondu z důvodu záplav.

6)          Bulharsko předložilo žádost o uvolnění prostředků z fondu z důvodu záplav.

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 se z Fondu solidarity Evropské unie uvolní částka ve výši 79 726 440 EUR ve formě prostředků na závazky.

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 se z Fondu solidarity Evropské unie uvolní částka ve výši 79 726 440 EUR ve formě prostředků na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí se vyhlásí v Úředním věstníku Evropské unie.

V … dne…

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                       předseda

(1)

              Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

              Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

           Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013), s. 884.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Komise navrhuje uvolnit prostředky z Fondu solidarity Evropské unie na zmírnění dopadů záplav v Srbsku a Chorvatsku, k nimž došlo v květnu 2014, a záplav v Bulharsku, k nimž došlo v červnu 2014, na základě bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013.

V květnu 2014 byly velká část Srbské republiky a v menším rozsahu také Chorvatsko zasaženy velmi nepříznivým počasím, jehož důsledkem byly jedny z nejhorších záplav v historii, které vedly k obrovským škodám na veřejné a soukromé infrastruktuře a k poničení stovek tisíců domácností. O měsíc později postihl části Bulharské republiky intenzivní a silný déšť, který až čtyřikrát přesahoval obvyklé měsíční srážkové úhrny a vedl k závažným záplavám a dalším problémům.

Komise všechny tři žádosti důkladně prověřila v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 661/2014 (dále jen „nařízení“) a zejména s články 2, 3 a 4 tohoto nařízení.

Záplavy mají přírodní příčinu, a spadají proto do oblasti působnosti Fondu solidarity.

Srbsko – velká část Srbska byla v květnu 2014 postižena velmi nepříznivým počasím, jehož důsledkem byly jedny z nejhorších záplav v historii, které vedly k obrovským škodám na veřejné i soukromé infrastruktuře i k poničení stovek tisíců domácností. Nejhůře postiženými hospodářskými odvětvími jsou energetika, hutnictví a zemědělství, výrazně poškozena byla také dopravní infrastruktura (silnice, mosty a železnice) i řada protipovodňových zařízení a zařízení na ochranu pobřeží.

Podle odhadu srbských orgánů činí celkové přímé škody způsobené touto katastrofou 1,1 miliardy EUR. Toto číslo je založeno na výsledcích posouzení potřeb v oblasti obnovy provedeného za účasti EU a mezinárodních organizací okamžitě po katastrofě. Tato částka představuje 3,8 % srbského HND a přesahuje práh pro uvolnění prostředků z Fondu solidarity ve výši 174,7 EUR, který platí pro Srbsko v roce 2014 (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2012). Vzhledem k tomu, že odhadované celkové přímé škody přesahují práh pro uvolnění prostředků, je tato katastrofa považována za „závažnou přírodní katastrofu“ v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení. Finanční pomoc lze použít pouze na základní záchranná opatření a opatření na obnovu stanovená v článku 3 nařízení.

Chorvatsko – východní část Chorvatska byla postižena týmiž povětrnostními podmínkami, které zasáhly Srbsko, a jejich důsledkem byly závažné škody, avšak v menším rozsahu. Povodně způsobily závažné škody na rezidenčních, obchodních, obecních a infrastrukturních zařízeních i na zemědělských plodinách a hospodářských zvířatech. Přes 26 000 osob muselo být evakuováno. Energetické sítě selhávaly, silnice a mosty byly závažně poškozeny nebo pokryty sesuvy půdy či nánosy bahna. Bylo zaplaveno asi 2700 rezidenčních domů a více než 4 000 zemědělských budov a řada z nich utrpěla strukturální poškození.

Chorvatské orgány odhadují celkové přímé škody způsobené touto katastrofou na 297,6 milionu EUR. Tato částka představuje 0,7 % chorvatského HND a přesahuje práh pro uvolnění prostředků z Fondu solidarity ve výši 254,2 EUR, který platí pro Chorvatsko v roce 2014 (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2012). Vzhledem k tomu, že odhadované celkové přímé škody přesahují práh pro uvolnění prostředků, je tato katastrofa považována za „závažnou přírodní katastrofu“.

Pokud jde o provádění právních předpisů Unie v oblasti prevence rizika katastrof a jejich řešení týkajících se povahy této katastrofy, Chorvatsko je v procesu provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik („směrnice o povodních“). Byla provedena předběžná vyhodnocení povodňových rizik. Byly vytvořeny mapy povodňových nebezpečí a mapy povodňových rizik pro dvě pilotní oblasti a připravují se mapy pro ostatní oblasti. Plány pro zvládání povodňových rizik jsou v přípravné fázi, ale nebyly dosud stanoveny.

Bulharsko – o měsíc později postihl některé části Bulharska intenzivní a silný déšť, který až čtyřikrát přesahoval obvyklé měsíční srážkové úhrny a vedl k závažným záplavám. Došlo k poškození veřejné infrastruktury a zařízení v oblasti energetiky, vodohospodářství a vodních zdrojů, telekomunikace, dopravy, zdravotnictví, vzdělávání, havarijních služeb, kulturního dědictví a chráněných přírodních oblastí. Vydatné nánosy půdy a odpadů, zahlcení kanalizace a rozlití odpadních vod zhoršily životní podmínky v postižených oblastech.

Bulharské orgány odhadují celkové přímé škody způsobené touto katastrofou na 311,3 milionu EUR. Tato částka představuje 0,8 % bulharského HND a přesahuje práh pro uvolnění prostředků z Fondu solidarity ve výši 232,5 EUR, který platí pro Bulharsko v roce 2014 (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2012). Vzhledem k tomu, že odhadované celkové přímé škody přesahují práh pro uvolnění prostředků, je tato katastrofa považována za „závažnou přírodní katastrofu“.

Pokud jde o provádění právních předpisů Unie v oblasti prevence rizika katastrof a jejich řešení týkajících se povahy této katastrofy, Bulharsko v roce 2010 provedlo směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik („směrnice o povodních“) ve vnitrostátním právu a dále bylo provedeno předběžné vyhodnocení povodňových rizik pro každou oblast povodí na základě metodiky pro povodňová rizika a posuzování povodňových nebezpečí připravených ministerstvem pro životní prostředí a vodohospodářství.

Bulharské orgány uvedly, že na škody ve zdravotnictví ve výši přibližně 2,3 mil. EUR se vztahuje pojištění. Tato částka byla odečtena od způsobilých nákladů.

Komise poté, co prostudovala uvedené žádosti(1) a zvážila maximální možný příspěvek z fondu a prostor pro přerozdělení prostředků, navrhuje uvolnit z Fondu solidarity Evropské unie prostředky v celkové výši 79 726 440 EUR.

Metodika pro výpočet příspěvků z Fondu solidarity byla stanovena ve výroční zprávě Fondu solidarity (2002–2003) a schválena Radou a Evropským parlamentem.

Navrhuje se, aby byly použity tytéž procentní sazby a byla poskytnuta pomoc v této výši:

Katastrofa

Přímé škody(v milionech EUR)

 

Práh pro závažné přírodní katastrofy(v milionech EUR)

 

Celkové náklady na způsobilé operace(v milionech EUR)

 

2,5 % z výše přímých škod pod prahem

(v EUR)

6 % z výše přímých škod nad prahem

(v EUR)

Strop uplatněn

Celková navrhovaná výše pomoci

(v EUR)

Srbsko

1 105,622

174,649

381,967

4 366 225

55 858 380

ne

60 224 605

Chorvatsko

297,629

254,229

108,799

6 355 725

2 604 000

ne

8 959 725

Bulharsko

311,328

232,502

285,440

5 812 550

4 729 560

ne

10 542 110

CELKEM

 

79 726 440

Jedná se o druhý návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků v roce 2014 a celková navrhovaná výše pomoci je v souladu s ustanoveními nařízení o víceletém finančním rámci (VFR), jež předpokládá celkovou částku ve výši 530,6 milionu EUR (500 milionů EUR v cenách roku 2011).

Navrhuje se tedy uvolnit prostředky z Fondu solidarity na každý z uvedených případů a zapsat celkové prostředky pro Chorvatsko a Bulharsko ve výši 19 501 835 EUR do rozpočtu na rok 2014 do rozpočtového článku 13 06 01 a odpovídající částku ve výši 60 224 605 EUR pro Srbsko do rozpočtového článku 13 06 02 (určeného pro přistupující země), a to jak v prostředcích na závazky, tak na platby.

Protože je Fond solidarity zvláštní nástroj definovaný v nařízení o VFR, měly by být příslušné prostředky zapsány do rozpočtu mimo příslušné stropy VFR.

Současně s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity představila Komise návrh opravného rozpočtu (NOR č. 7/2014 ze dne 17. 10. 2014) s cílem zapsat do rozpočtu na rok 2014 odpovídající prostředky na závazky, jak je stanoveno v bodu 26 IID, a přesunout do rozpočtu na rok 2015 odpovídající prostředky na platby. Postoj Rady k NOR č. 7/2014 týkajícímu se financování tohoto rozhodnutí upravuje původní návrh Komise. Postoj Parlamentu bude stanoven při přijímání postoje k NOR č. 7/2014.

Předložením tohoto návrhu na uvolnění prostředků z fondu Komise zahajuje, v souladu s bodem 26 IID ze dne 17. května 2006, zjednodušené třístranné jednání, aby zajistila souhlas obou složek rozpočtového orgánu s použitím prostředků z fondu a s požadovanou částkou.

Zpravodaj doporučuje schválit návrh rozhodnutí Komise, který je připojen k této zprávě.

(1)

              C(2014) 7380.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

15.12.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Právní upozornění - Ochrana soukromí