Procedūra : 2014/2161(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0075/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0075/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 17/12/2014 - 10.9
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0094

ZIŅOJUMS     
PDF 175kWORD 89k
15.12.2014
PE 541.357v04-00 A8-0075/2014

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 11. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (plūdi Serbijā, Horvātijā un Bulgārijā)

(COM(2014)0648 – C8-0223/2014 – 2014/2161(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: José Manuel Fernandes

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 11. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (plūdi Serbijā, Horvātijā un Bulgārijā)

(COM(2014)0648 – C8-0223/2014 – 2014/2161(BUD))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0648 – C8-0223/2014),

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu,(1) un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam,(2) un jo īpaši tās 10. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 11. punktu,

–       ņemot vērā kopīgos secinājumus, par kuriem Parlaments un Padome vienojās 2014. gada 8. decembrī;

–       ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0075/2014),

1.      apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

2.      uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un tās pielikumu Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eirpas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā 2002. gada 11. novembra Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu,(1) un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 11. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)         Eiropas Savienība ir izveidojusi Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (turpmāk „Fonds”), lai apliecinātu solidaritāti ar katastrofu skarto reģionu iedzīvotājiem.

(2)         Saskaņā ar Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(3) 10. pantu Fondu var izmantot, nepārsniedzot maksimālo summu — EUR 500 miljonus gadā (2011. gada cenās).

(3)         Regulā (EK) Nr. 2012/2002 ir noteikta Fonda izmantošanas kārtība.

(4)         Serbija ir iesniegusi pieteikumu par Fonda izmantošanu sakarā ar plūdiem.

(5)         Horvātija ir iesniegusi pieteikumu par Fonda izmantošanu sakarā ar plūdiem.

(6)         Bulgārija ir iesniegusi pieteikumu par Fonda izmantošanu sakarā ar plūdiem,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžetā Eiropas Savienības Solidaritātes fondu izmanto, lai piešķirtu EUR 79 726 440 saistību apropriācijās.

Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžetā Eiropas Savienības Solidaritātes fondu izmanto, lai piešķirtu EUR 79 726 440 maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

[Vieta]

Eiropas Parlamenta vārdā —                      Padomes vārdā —

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

(1)

OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.

(2)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(3)

Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).


PASKAIDROJUMS

Pamatojoties uz 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 11. punktu, Komisija ierosina izmantot ES Solidaritātes fondu sakarā ar plūdiem, kas 2014. gada maijā notika Serbijā un Horvātijā un 2014. gada jūnijā — Bulgārijā.

Serbijas Republiku un mazākā mērā Horvātiju 2014. gada maijā piemeklēja ļoti nelabvēlīgi laikapstākļi, kas izraisīja vienus no lielākajiem plūdiem, kādi līdz šim ir piedzīvoti, un nodarīja milzīgus postījumus gan sabiedriskajai un privātajai infrastruktūrai, gan simtiem tūkstošu mājsaimniecību. Mēnesi vēlāk daļu Bulgārijas teritorijas skāra ilgstošas un spēcīgas lietusgāzes, kuru rezultātā nokrišņu daudzums četras reizes pārsniedza mēneša klimatisko normu, izraisot lielus plūdus un nodarot būtiskus postījumus.

Visus trīs pieteikumus Komisija ir rūpīgi izvērtējusi saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu un kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 661/2014, (turpmāk „Regula“) un jo īpaši tās 2., 3. un 4. pantu.

Plūdi ir viena no dabas parādībām, uz kurām attiecas Solidaritātes fonda darbības joma.

Serbija — ļoti lielu daļu Serbijas teritorijas 2014. gada maijā piemeklēja ārkārtīgi nelabvēlīgi laikapstākļi, kas izraisīja vienus no lielākajiem plūdiem, kādi līdz šim ir piedzīvoti, un nodarīja milzīgus postījumus gan sabiedriskajai un privātajai infrastruktūrai, gan simtiem tūkstošu mājsaimniecību. Vissmagāk tas skāra tādas ekonomikas nozares kā enerģētika, kalnrūpniecība un lauksaimniecība, taču nopietni tika bojāta arī transporta infrastruktūra (autoceļi, tilti un dzelzceļš), kā arī vairāki pretplūdu un piekrastes aizsardzības objekti.

Serbijas iestādes lēš, ka katastrofas izraisīto tiešo zaudējumu kopējais apmērs ir EUR 1,1 miljards. Šī summa ir aprēķināta, ņemot vērā atjaunošanas vajadzību novērtējumu, kas ar ES un starptautisko organizāciju līdzdalību tika veikts uzreiz pēc katastrofas. Tie ir 3,8 % no Serbijas NKI, un tas nozīmē, ka ir pārsniegta robežvērtība EUR 174,7 miljoni (t. i., 0,6 % no NKI saskaņā ar 2012. gada datiem), kas noteikta, lai Serbija 2014. gadā varētu saņemt atbalstu no Solidaritātes fonda. Tā kā aprēķinātā tiešo zaudējumu kopējā summa pārsniedz noteikto robežvērtību, saskaņā ar Regulas 2. panta 2. punktu šī katastrofa ir uzskatāma par „lielu dabas katastrofu“. Finansiālo palīdzību drīkst izmantot tikai būtiskiem avārijas un atjaunošanas darbiem, kā noteikts Regulas 3. pantā.

Horvātija — lai arī mazākā mērā, tomēr tie paši laikapstākļi, kas skāra Serbiju, izraisīja nopietnus postījumus arī Horvātijas austrumu daļā. Plūdi izpostīja ne vien daudzas dzīvojamās mājas, komerciestādes, sabiedriskās iestādes un infrastruktūras objektus, bet to rezultātā tika izpostīti arī sējumi un gāja bojā mājlopi. Nācās evakuēt vairāk nekā 26 000 cilvēku. Nedarbojās energoapgādes tīkli, ceļi un tilti bija nopietni bojāti, cita starpā arī zemes nogruvumu un saskaloto dubļu dēļ. Aptuveni 2700 dzīvojamo ēku un vairāk nekā 4000 lauksaimniecības ēku tika appludinātas, un daudzām no tām tika nodarīti strukturāli bojājumi.

Horvātijas iestādes lēš, ka katastrofas izraisīto tiešo zaudējumu kopējais apmērs ir EUR 297,6 miljoni. Tie ir 0,7 % no Horvātijas NKI, un tas nozīmē, ka ir pārsniegta robežvērtība EUR 254,2 miljoni (t. i., 0,6 % no NKI saskaņā ar 2012. gada datiem), kas noteikta, lai Horvātija 2014. gadā varētu saņemt atbalstu no Solidaritātes fonda. Tā kā aprēķinātā tiešo zaudējumu kopējā summa pārsniedz noteikto robežvērtību, šī katastrofa ir uzskatāma par „lielu dabas katastrofu“.

Lai īstenotu ar konkrēto dabas katastrofu saistītos Savienības tiesību aktus par katastrofu riska novēršanu un pārvaldību, Horvātija savos tiesību aktos ir sākusi transponēt Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Direktīvu 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību (tā dēvēto Plūdu direktīvu). Ir veikts sākotnējais plūdu riska novērtējums. Diviem izmēģinājuma apgabaliem jau ir sagatavotas plūdu apdraudēto zonu kartes un plūdu riska kartes, un citiem tās vēl tiek izstrādātas. Tiek izstrādāti plūdu riska pārvaldības plāni, taču tie vēl nav pabeigti.

Bulgārija — mēnesi vēlāk daļu Bulgārijas teritorijas skāra ilgstošas un spēcīgas lietusgāzes, kuru rezultātā nokrišņu daudzums četras reizes pārsniedza mēneša klimatisko normu, izraisot lielus plūdus. Tika bojāta valsts energoapgādes, ūdensapgādes un ūdens ieguves, telekomunikāciju, transporta, veselības aprūpes, izglītības, pirmās palīdzības dienestu, kultūras mantojuma un aizsargājamo dabas teritoriju infrastruktūra un ar to saistītie objekti. Dzīves apstākļus katastrofas skartajos apgabalos pasliktināja uzskalotā augsne un atkritumi, pārplūdusī kanalizācija un notekūdeņu noplūde.

Bulgārijas iestādes lēš, ka katastrofas izraisīto tiešo zaudējumu kopējais apmērs ir EUR 311,3 miljoni. Tie ir 0,8 % no Bulgārijas NKI, un tas nozīmē, ka ir pārsniegta robežvērtība EUR 232,5 miljoni (t. i., 0,6 % no NKI saskaņā ar 2012. gada datiem), kas noteikta, lai Bulgārija 2014. gadā varētu saņemt atbalstu no Solidaritātes fonda. Tā kā aprēķinātā tiešo zaudējumu kopējā summa pārsniedz noteikto robežvērtību, šī katastrofa ir uzskatāma par „lielu dabas katastrofu“.

Lai īstenotu ar konkrēto dabas katastrofu saistītos Savienības tiesību aktus par katastrofu riska novēršanu un pārvaldību, Bulgārija 2010. gadā savos tiesību aktos ir transponējusi Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Direktīvu 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību (tā dēvēto Plūdu direktīvu), un katram upes baseinam ir veikts sākotnējais plūdu riska novērtējums, izmantojot valsts Vides un ūdens resursu ministrijas izstrādāto plūdu riska un plūdu apdraudēto zonu novērtēšanas metodoloģiju.

Bulgārijas iestādes ir norādījušas, ka aptuveni EUR 2,3 miljonus no veselības aprūpes nozarei nodarītā kaitējuma sedz apdrošināšana. Attiecīgā summa nav iekļauta izmaksās, par kurām ir tiesības saņemt atbalstu.

Izvērtējusi pieteikumus(1) un apsvērusi gan lielāko iespējamo fonda dotācijas apjomu, gan iespējas pārdalīt apropriācijas, Komisija ierosina izmantot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, piešķirot atbalstu EUR 79 726 440 apmērā.

Solidaritātes fonda atbalsta aprēķināšanas metodoloģija ir izklāstīta 2002./2003. gada ziņojumā par Solidaritātes fondu, un to ir apstiprinājusi Padome un Eiropas Parlaments.

Ir ierosināts izmantot tās pašas procentu likmes un piešķirt šādas atbalsta summas.

Katastrofa

Tiešie zaudējumi (miljonos EUR)

Lielas katastrofas robežvērtība (miljonos EUR)

Atbalstāmo darbību kopējās izmaksas (miljonos EUR)

2,5 % no tiešajiem zaudējumiem līdz robežvērtībai

(EUR)

6 % no tiešajiem zaudējumiem virs robežvērtības

(EUR)

Maksimālo summu piemēro

Ierosinātā atbalsta kopējā summa

(EUR)

Serbija

1 105,622

174,649

381,967

4 366 225

55 858 380

60 224 605

Horvātija

297,629

254,229

108,799

6 355 725

2 604 000

8 959 725

Bulgārija

311,328

232,502

285,440

5 812 550

4 729 560

10 542 110

KOPĀ

 

79 726 440

Šis ir otrais priekšlikums lēmumam par Fonda izmantošanu 2014. gadā, un ierosinātā atbalsta kopējā summa, kas iepriekš norādīta, nepārsniedz Daudzgadu finanšu shēmas (DFS) regulā noteikto EUR 530,6 miljonu maksimālo summu (EUR 500 miljoni 2011. gada cenās).

Ņemot to visu vērā, ir ierosināts izmantot Solidaritātes fondu visos iepriekšminētajos gadījumos un 2014. gada budžeta 13 06 01. pozīcijā iekļaut EUR 19 501 835 saistību un maksājumu apropriācijās Horvātijas un Bulgārijas atbalstam un 13 06 02. pozīcijā (kas paredzēta pievienošanās valstīm) — EUR 60 224 605 saistību un maksājumu apropriācijās Serbijas atbalstam.

DFS regulā ir noteikts, ka Solidaritātes fonds ir īpašs instruments, tādēļ minētās apropriācijas budžetā būtu jāiekļauj, nepiemērojot attiecīgās DFS maksimālās summas.

Līdz ar priekšlikumu izmantot Solidaritātes fondu Komisija ir iesniegusi budžeta grozījuma projektu (Nr. 7/2014, 17.10.2014.), lai 2014. gada budžetā iekļautu attiecīgās saistību apropriācijas, kā noteikts Iestāžu nolīguma 26. punktā, un atbilstošās maksājumu apropriācijas tiek pārnestas uz 2015. gada budžetu. Sākotnējais Komisijas priekšlikums ir grozīts ar Padomes nostāju par budžeta grozījuma Nr. 7/2014 projektu, kurš attiecas uz šā lēmuma finansēšanu. Parlamenta viedoklis būs zināms, kad tas pieņems savu nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 7/2014 projektu.

Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 26. punktu, iesniedzot šo priekšlikumu par Fonda izmantošanu, Komisija sāk trīspusēju sarunu procedūru vienkāršotā formā, lai panāktu, ka abas budžeta lēmējiestādes vienojas par nepieciešamību izmantot Fondu un par vajadzīgo summu.

Referents iesaka apstiprināt Komisijas ierosināto lēmuma priekšlikumu, kas pievienots šim ziņojumam.

(1)

C(2014)7380.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

15.12.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

36

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Juridisks paziņojums - Privātuma politika