ZPRÁVA o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č.  4/2014 na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise

15.12.2014 - (16741/2014 – C8‑0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Rozpočtový výbor
Zpravodaj: Gérard Deprez

Postup : 2014/2053(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0076/2014
Předložené texty :
A8-0076/2014
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2014 na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise

(16741/2014 – C8‑0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[1], a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–       s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014, přijatý s konečnou platností dne 20. listopadu 2013[2],

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[3],

–       s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[4],

–       s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství[5],

–       s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 4/2014, který Komise přijala dne 9. července 2014 (COM(2014)0461),

–       s ohledem na návrh na změnu č. 1 k NOR 4/2014, který Komise předložila dne 16. října 2014,

–       s ohledem na společné závěry dohodnuté Parlamentem a Radou dne 8. prosince 2014,

–       s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2014, který Rada přijala dne 12. prosince 2014 a postoupila Evropskému parlamentu dne týž den (16741/2014 – C8‑0290/2014 ),

–       s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0076/2014),

A.     vzhledem k tomu, že předmětem návrhu opravného rozpočtu (NOR) č. 4/2014 je revize prognózy tradičních vlastních zdrojů (dále též „TVZ“, tj. cel a dávek z cukru) a základů DPH a hrubého národního důchodu (HND), revize rozpočtovaných oprav ve prospěch Spojeného království a revize prognózy ostatních příjmů plynoucích z několika pokut, v důsledku čehož dochází ke změně ve výši a rozpisu příspěvků členských států z jejich vlastních zdrojů do rozpočtu Unie;

B.     vzhledem k tomu, že NOR č. 4/2014 také snižuje rozpočtové prostředky na závazky i platby pro evropského inspektora ochrany údajů o 248 460 EUR a navrhuje určité změny v nomenklatuře Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), jimiž se promítne přijetí příslušného právního základu;

C.     vzhledem k tomu, že tento NOR je zcela nezbytný, nemá-li dojít k nedostatku hotovosti, který by mohl vést k nemožnosti čerpání prostředků v roce 2014;

1.      bere na vědomí NOR č. 4/2014, pozměněný návrhem na změnu č. 1 k NOR č. 4/2014, který upravuje prognózu tradičních vlastních zdrojů (tj. cel a dávek z cukru) na základě nejlepších odhadů Komise a některých dalších nových skutečností a dále upravuje prognózu dalších příjmů pocházejících ze série pokut, které nyní byly uvaleny s konečnou platností a mohou být tedy zapsány do rozpočtu;

2.      konstatuje, že snížení prognózy tradičních vlastních zdrojů o přibližně 646,1 milionu EUR a snížení vlastních zdrojů založených na DPH o 192,4 milionu EUR je vykompenzováno výše uvedenými pokutami v úhrnné výši 2 433 milionů EUR, a tak se mechanicky snižuje potřeba dodatečných příspěvků na základě HND o 1 594,5 milionu EUR;

3.      konstatuje, že výsledkem NOR č. 4/2014, včetně návrhu na změnu č. 1 k němu, je celkové snížení požadavků na dodatečné vlastní zdroje, zejména v důsledku toho, že budou do rozpočtu zapsány pokuty a úroky z prodlení, které se staly právně vymahatelnými, ve výši 2 433 milionů EUR;

4.      konstatuje, že NOR č. 4/2014 navrhuje snížení prostředků na závazky i platby pro evropského inspektora ochrany údajů o 248 460 EUR z důvodu zpoždění při jmenování nového evropského inspektora ochrany údajů a jeho zástupce;

5.      souhlasí se společnými závěry, na nichž se dohodly Parlament a Rada dne 8. prosince 2014 s cílem schválit NOR č. 4/2014 ve znění původně navrženém Komisí a pozměněném jejím návrhem na změnu, se zahrnutím prostředků na závazky z NOR č. 6/2014 v souvislosti s Evropským námořním a rybářským fondem a s rezervou pro dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a také s přesunem částky prostředků na platby ve výši 248 460 EUR, které jsou k dispozici, jak bylo zjištěno, v položce pro evropského inspektora ochrany údajů, do rozpočtové položky na humanitární pomoc, tj. 23 02 01;

6.      připomíná, že přijetím tohoto návrhu opravného rozpočtu č. 4/2014 se sníží potřeba dodatečných vlastních zdrojů pro rozpočet Unie o 2 433 milionů EUR, a tudíž společně se sníženými podíly příspěvků členských států do rozpočtu Unie na základě HND vyplývajícími z NOR č. 3/2014, NOR č. 8/2014 a NOR č. 6/2014 bude plně kompenzovat dodatečné potřeby prostředků na platby, které jsou předmětem NOR č. 3/2014, jak bylo dohodnuto ve společných závěrech ze dne 8. prosince 2014;

7.      schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2014;

8.      pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 3/2014 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku;

9.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

  • [1]  Úř. věst. L 298, 26.10.12, s. 1.
  • [2]  Úř. věst. L 51, 20.02.14, s. 1.
  • [3]  Úř. věst. L 347, 20.12.13, s. 884.
  • [4]  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [5]  Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

15.12.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds