Postupak : 2014/2053(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0076/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0076/2014

Rasprave :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0090

IZVJEŠĆE     
PDF 140kWORD 67k
15.12.2014
PE 541.348v03-00 A8-0076/2014

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija

(16741/2014 – C8‑0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Gérard Deprez

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija

(16741/2014 – C8‑0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–       uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014., konačno donesen 20. prosinca 2013.(2),

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–       uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–       uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica(5),

–       uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 4/2014 koji je Komisija usvojila 9. srpnja 2014. (COM(2014)0461),

–       uzimajući u obzir pismo izmjene br. 1 nacrta izmjene proračuna br. 4/2014 koje je Komisija predstavila 16. listopada 2014.,

–       uzimajući u obzir zajedničke zaključke oko kojih su se Parlament i Vijeće suglasili 8. prosinca 2014. godine,

–       uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2014 koje je Vijeće usvojilo 12. prosinca 2014. i proslijedilo Europskom parlamentu isti dan (16741/2014 – C8-0290/2014),

–       uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0076/2014),

A.     budući da se nacrt izmjene proračuna br. 4/2014 odnosi na reviziju predviđanja tradicionalnih vlastitih sredstava (TVS, tj. carine i pristojbe u sektoru šećera) i osnovica PDV-a i BND-a, unos u proračun odgovarajućih korekcija za Ujedinjenu Kraljevinu te revizije predviđanja ostalih prihoda od novčanih kazni, što za posljedicu ima izmjenu razine i raspodjele doprinosa iz vlastitih sredstava u proračun EU-a među državama članicama;

B.     budući da se nacrtom izmjene proračuna br. 4/2014 također smanjuju proračunska odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanja za europskog nadzornika za zaštitu podataka u iznosu od 248 460 EUR te predlažu neke prilagodbe proračunske nomenklature za Europski fond za regionalni razvoj kako bi se uskladila s usvojenom pravnom osnovom;

C.     budući da je ovaj nacrt izmjene proračuna ključan kako bi se izbjegao nedostatak sredstava koji bi mogao dovesti do nepotpunog izvršenja u 2014.;

1.      uzima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 4/2014 izmijenjen pismom izmjene br. 1 nacrta izmjene proračuna br. 4/2014 kojim se utvrđuje revizija predviđanja tradicionalnih vlastitih sredstava (TVS, tj. carine i pristojbe u sektoru šećera) na temelju najboljih procjena Komisije i određenih drugih razvoja događaja kao i daljnja revizija predviđanja ostalih prihoda od niza novčanih kazni koje su postale konačne te se stoga mogu unijeti u proračun;

2.      primjećuje da su pad od otprilike 646,1 milijuna EUR u predviđanjima tradicionalnih vlastitih sredstava i pad od 192,4 milijuna EUR u vlastitim sredstvima utemeljenih na PDV-u nadoknađeni spomenutim novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 2 433 milijuna EUR čime se posljedično smanjuje potreba za dodatnim doprinosima na temelju BND-a u iznosu od 1 594 milijuna EUR;

3.      napominje da se nacrtom izmjene proračuna br. 4/2014, uključujući pismo izmjene br. 1, predviđa ukupno smanjenje zahtjeva za dodatna vlastita sredstva u iznosu od 2 433 milijuna EUR, poglavito zbog unosa u proračun novčanih kazni i zateznih kamata koje su postale konačne;

4.      napominje da se nacrtom izmjene proračuna br. 4/2014 predlaže smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanja za europskog nadzornika za zaštitu podataka u iznosu od 248 460 EUR zbog odgode imenovanja novog europskog nadzornika za zaštitu podataka i pomoćnika europskog nadzornika za zaštitu podataka;

5.      podržava zajedničke zaključke oko kojih su Parlament i Vijeće postigli dogovor 8. prosinca 2014. u cilju odobravanja nacrta izmjene proračuna br. 4/2014 kako ga je izvorno predložila Komisija i kako je izmijenjen pismom izmjene, uz uvrštenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iz nacrta izmjene proračuna br. 6/2014 povezanih s Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo i pričuvom za Sporazume o partnerstvu u održivom ribarstvu, te preraspodjelu dostupnih odobrenih sredstava za plaćanja u iznosu od 248 460 EUR iz proračunske linije namijenjene europskom nadzorniku za zaštitu podataka u proračunsku liniju 23 02 01 za humanitarnu pomoć;

6.      podsjeća da će se usvajanjem nacrta izmjene proračuna br. 4/2014 smanjiti potreba za dodatnim vlastitim sredstvima za proračun Unije za 2 433 milijuna EUR i stoga, zajedno s umanjenim doprinosima država članica proračunu Unije na temelju BND-a, što proizlazi iz nacrtâ izmjene proračuna br. 3/2014, br. 8/2014 i br. 6/2014, u potpunosti nadomjestiti dodatne potrebe za plaćanjima iz nacrta izmjene proračuna br. 3/2014, u skladu sa zajedničkim zaključcima od 8. prosinca 2014.;

7.      prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2014;

8.      nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 3/2014 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

9.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te nacionalnim parlamentima.

(1)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(2)

SL L 51, 20.2.2014., str. 1.

(3)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(4)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(5)

SL L 163, 23.6.2007., str. 17.


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

15.12.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

32

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti