JELENTÉS az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról

15.12.2014 - (16741/2014 – C8‑0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Költségvetési Bizottság
Előadó: Gérard Deprez

Eljárás : 2014/2053(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0076/2014
Előterjesztett szövegek :
A8-0076/2014
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról

(16741/2014 – C8‑0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–       tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 41. cikkére,

–       tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2013. november 20-án fogadtak el véglegesen[2],

–       tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre[3],

–       tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[4],

–       tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra[5],

–       tekintettel a Bizottság által 2014. július 9-én benyújtott, 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2014)0461),

–       tekintettel a 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezethez fűzött 1. számú módosító indítványra, amelyet a Bizottság 2014. október 16-án terjesztett elő,

–       tekintettel a Parlament és a Tanács által 2014. december 8-án elfogadott együttes következtetésekre,

–       tekintettel a Tanács által 2014. december 12-én elfogadott és az Európai Parlamentnek ugyanazon a napon továbbított, a 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (16741/2014 – C8‑0290/2014),

–       tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–       tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0076/2014),

A.     mivel a 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet a tradicionális saját források (vámok és cukorilletékek), valamint a héa- és GNI- (bruttónemzetijövedelem-)alapok előrejelzésének felülvizsgálatával, a vonatkozó brit korrekciók költségvetésbe történő beépítésével, valamint a bírságokból származó egyéb bevételek előrejelzésének felülvizsgálatával foglalkozik, ami az uniós költségvetéshez saját forrásból biztosított tagállami hozzájárulások szintjének és megoszlásának módosulását eredményezi;

B.     mivel emellett a 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet 248 460 euróval csökkenti az európai adatvédelmi biztos költségvetési kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatait, és bizonyos módosításokat javasol az Európai Regionális Fejlesztési Alap nómenklatúrája tekintetében, tükrözve az elfogadott jogalapot;

C.     mivel a költségvetés-módosítási tervezet kulcsfontosságú a készpénzhiány elkerülése érdekében, amely 2014-ben hiányos végrehajtáshoz vezethet;

1.      tudomásul veszi a 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezethez előterjesztett 1. számú módosító indítvánnyal módosított 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetet, amely a tradicionális saját források (vámok és cukorilletékek) előrejelzésének felülvizsgálatával foglalkozik a Bizottság legjobb becslései és egyéb fejlemények alapján, valamint a véglegessé váló, és így a költségvetésben előirányozható bírságokból származó egyéb bevételek előrejelzésének további felülvizsgálatát tartalmazza;

2.      megjegyzi, hogy a tradicionális saját források előrejelzések szerinti mintegy 646,1 millió eurós csökkenését és a héa-alapú saját források előrejelzések szerinti 192,4 millió eurós visszaesését a fent említett, összességében 2 433 millió euró összegű bírságok kompenzálják, ami által a szükséges további GNI-alapú hozzájárulások összege automatikusan 1 594,5 millió euróval csökken;

3.      megjegyzi, hogy a 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet az ahhoz előterjesztett 1. számú módosító indítvánnyal együtt összességében a további saját forrásokkal kapcsolatos követelmények csökkentését irányozza elő, elsősorban a jogerőre emelkedett, 2 433 millió eurót kitevő bírságok és késedelmi kamatok költségvetésbe történő beépítése nyomán;

4.      rámutat arra, hogy a 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet az európai adatvédelmi biztos kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatainak 248 460 eurós csökkentését javasolja az új európai adatvédelmi biztos és a helyettes adatvédelmi biztos késedelmes kinevezése miatt;

5.      egyetért a Parlament és a Tanács által 2014. december 8-án elfogadott együttes következtetésekkel, amelyek célja jóváhagyni a Bizottság által eredetileg benyújtott formájában és a módosító indítvánnyal módosított 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetet, elfogadva ezzel a 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetben az Európai Tengerügyi és Halászati Alap számára előirányzott kötelezettségvállalásokat, a fenntartható halászati partnerségi megállapodások tartalékát, valamint az európai adatvédelmi biztos költségvetési sorában rendelkezésre álló 248 460 eurós összegű kifizetési előirányzatok átcsoportosítását a humanitárius segélyek 23 02 01-es költségvetési sorába;

6.      emlékeztet arra, hogy a 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet elfogadása esetén 2433 millió euróval csökken az uniós költségvetés saját forrásait illető további igény, és a tagállamok által az uniós költségvetésbe fizetendő GNI-hozzájárulás a 3/2104., a 8/2014. és a 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezeteknek köszönhető csökkenésével együtt ez teljes mértékben kompenzálja a 3/2014. költségvetés-módosítási tervezetben jelzett további kifizetési igényeket, ahogyan erről a 2014. december 8-i együttes következtetésekben megállapodás született;

7.      jóváhagyja a 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

8.      utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 3/2014. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

9.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  • [1]  HL L 298., 2012.10.26., 1.o.
  • [2]  HL L 51., 2014.2.20., 1. o.
  • [3]  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
  • [4]  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
  • [5]  HL L 163., 2007.6.23., 17. o.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

15.12.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds