Pranešimas - A8-0076/2014Pranešimas
A8-0076/2014

PRANEŠIMAS dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projekto, III skirsnis – Komisija

15.12.2014 - (16741/2014 – C8‑0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Biudžeto komitetas
Pranešėjas: Gérard Deprez

Procedūra : 2014/2053(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0076/2014
Pateikti tekstai :
A8-0076/2014
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projekto, III skirsnis – Komisija

(16741/2014 – C8‑0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[1], ypač į jo 41 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2013 m. lapkričio 20 d.[2],

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[3],

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[4],

–       atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą Nr. 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos[5],

–       atsižvelgdamas į taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projektą, kurį Komisija priėmė 2014 m. liepos 9 d. (COM(2014) 0461),

–       atsižvelgdamas į TB Nr. 4/2014 projekto taisomąjį raštą Nr. 1, kurį Komisija pateikė 2014 m. spalio 16 d.,

–       atsižvelgdamas į bendras išvadas, dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba;

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 12 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projekto (16741/2014 – C8-0290/2014),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius

–       atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0076/2014),

A.     kadangi taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projektas susijęs su tradicinių nuosavų išteklių (TNI, t. y. muitų ir cukraus sektoriaus mokesčių), PVM ir bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) bazių prognozių pakeitimu, atitinkamų Jungtinei Karalystei taikomų korekcijų įtraukimu į biudžetą ir kitų įplaukų iš baudų prognozių pakeitimu, dėl kurių pasikeičia valstybių narių nuosavų išteklių įnašų į Sąjungos biudžetą sumos ir pasiskirstymas,

B.     kadangi pagal TB Nr. 4/2014 projektą taip pat 248 460 EUR suma sumažinami biudžeto įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir siūloma iš dalies pakeisti Europos regioninės plėtros fondo nomenklatūrą siekiant atsižvelgti į atitinkamos teisinės bazės patvirtinimą,

C.     kadangi šis TB projektas yra itin svarbus siekiant išvengti grynųjų pinigų trūkumo, dėl kurio 2014 m. galėtų atsirasti įgyvendinimo deficitas,

1.      atkreipia dėmesį į TB Nr. 4/2014 projektą, iš dalies pakeistą TB Nr. 4/2014 projekto taisomuoju raštu Nr. 1, kuriame numatytas tradicinių nuosavų išteklių (TNI, t. y. muitų ir cukraus sektoriaus mokesčių) prognozių peržiūra remiantis Komisijos geriausiais apskaičiavimais ir tam tikrais kitais procesais, taip pat kitų įplaukų iš baudų, kurios yra galutinės ir todėl gali būti įtrauktos į biudžetą, prognozių peržiūra;

2.      pažymi, kad prognozuojamos TNI sumos sumažėjimas apytiksliai 646,1 mln. EUR ir PVM pagrįstų nuosavų išteklių sumos sumažėjimas 192,4 mln. EUR kompensuojami pirmiau minėtomis baudomis, kurių bendra suma siekia 2 433 mln. EUR, ir todėl 1 594,5 mln. EUR suma savaime sumažėja papildomų BNP pagrįstų įnašų poreikis;

3.      pažymi, kad pagal TB Nr. 4/2014 projektą, įskaitant jo taisomąjį raštą Nr. 1, numatyta iš viso sumažinti papildomų nuosavų išteklių poreikį 2 433 mln. EUR suma iš esmės dėl į biudžetą įtrauktų baudų ir palūkanų už pavėluotus mokėjimus;

4.      pažymi, kad pagal TB Nr. 4/2014 projektą siūloma 248 460 EUR suma sumažinti įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus Europos duomenų priežiūros pareigūnui, nes buvo vėluojama paskirti naują Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pavaduotoją;

5.      pritaria bendroms išvadoms, dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba, kad TB Nr. 4/2014 projektas turi būti patvirtintas toks, kaip iš pradžių siūlė Komisija, ir pataisytas pagal taisomąjį raštą Nr. 1, įrašant pagal taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projektą siūlomus įsipareigojimų asignavimus, susijusius su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu ir rezervu tausios žvejybos partnerystės susitarimams, taip pat į humanitarinės pagalbos biudžeto eilutę 23 02 01 perkeliant 248 460 EUR turimų mokėjimų asignavimų, kurie nustatyti pagal Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui skirtą biudžeto eilutę;

6.      primena, kad priėmus TB Nr. 6/2014 projektą 2433 mln. EUR sumažės papildomų Sąjungos biudžeto nuosavų išteklių poreikis ir todėl, kartu sumažinus valstybių narių BNP grindžiamo įnašo į Sąjungos biudžetą dalį, kaip numatyta TB Nr. 3/2014, TB Nr. 8/2014 ir TB Nr. 6/2014 projektuose, bus visiškai kompensuoti papildomi mokėjimo poreikiai, pateikti TB Nr. 3/2014 projekte, kaip sutarta 2014 m. gruodžio 8 d. bendrose išvadose;

7.      patvirtina Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projekto;

8.      paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 3/2014 yra galutinai priimtas ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

9.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  • [1]  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
  • [2]  OL L 51, 2014 2 20, p. 1.
  • [3]  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
  • [4]  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
  • [5]  OL L 163, 2007 6 23, p. 17.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

15.12.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds