Procedūra : 2014/2053(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0076/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0076/2014

Debates :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Balsojumi :

PV 17/12/2014 - 10.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0090

ZIŅOJUMS     
PDF 145kWORD 64k
15.12.2014
PE 541.348v03-00 A8-0076/2014

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projektu, III iedaļa — Komisija

(16741/2014 – C8-0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Gérard Deprez

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projektu, III iedaļa — Komisija

(16741/2014 – C8-0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 41. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2013. gada 20. novembrī(2),

–       ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4),

–       ņemot vērā Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu(5),

–       ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projektu, ko Komisija pieņēma 2014. gada 9. jūlijā (COM(2014)0461),

–       ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projekta grozījumu vēstuli Nr. 1, kuru Komisija iesniedza 2014. gada 16. oktobrī,

–       ņemot vērā kopīgos secinājumus, par kuriem Parlaments un Padome vienojās 2014. gada 8. decembrī,

–       ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projektu, ko Padome pieņēma 2014. gada 12. decembrī un tajā pašā dienā nosūtīja Eiropas Parlamentam (16741/2014 – C8-0290/2014),

–       ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–       ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0076/2014),

A.     tā kā budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projekts attiecas uz tradicionālo pašu resursu (proti, muitas nodokļu un cukura nozares nodevu), PVN un NKI bāzu prognožu pārskatīšanu, attiecīgo Apvienotās Karalistes korekciju iekļaušanu budžetā un prognožu pārskatīšanu attiecībā uz citiem ieņēmumiem, kas rodas no sodanaudām, un tā rezultātā mainās dalībvalstu pašu resursu iemaksu apmērs Savienības budžetā un sadalījums dalībvalstu starpā;

B.     tā kā ar budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projektu tiek arī par EUR 248 460 samazinātas budžeta saistību un maksājumu apropriācijas Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un ierosināti daži Eiropas Reģionālās attīstības fonda nomenklatūras grozījumi, lai atspoguļotu pieņemto juridisko pamatu;

C.     tā kā šis budžeta grozījuma projekts ir ārkārtīgi svarīgs, lai izvairītos no līdzekļu trūkuma, kas varētu izraisīt izpildes deficītu 2014. gadā,

1.      pieņem zināšanai budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projektu, kas grozīts ar budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projekta grozījumu vēstuli Nr. 1 un ar kuru paredzēta tradicionālo pašu resursu (TPR, proti, muitas nodokļu un cukura nozares nodevu) prognožu pārskatīšana, pamatojoties uz Komisijas visprecīzākajām aplēsēm un atsevišķiem citiem notikumiem, kā arī prognožu turpmāka pārskatīšana attiecībā uz citiem ieņēmumiem, kas rodas no dažādām sodanaudām, kuras ir kļuvušas galīgas un kuras tādēļ var iekļaut budžetā;

2.      norāda, ka TPR samazinājumu, kas tiek lēsts aptuveni EUR 646,1 miljona apmērā, un PVN pašu resursu samazinājumu par 192,4 miljoniem kompensē iepriekš minētās sodanaudas par kopējo summu EUR 2433 miljoniem, un tādējādi automātiski par EUR 1 594,5 miljoniem samazinās nepieciešamība pēc papildu NKI iemaksām;

3.      norāda, ka budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projektā, tostarp tā grozījumu vēstulē Nr. 1, ir paredzēts kopumā samazināt pieprasījumu pēc papildu pašu resursiem, galvenokārt pateicoties tam, ka budžetā tika iekļautas par novēlotiem maksājumiem piemērotās sodanaudas un procenti, kuru summa ir EUR 2433 miljoni;

4.      norāda, ka budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projektā ir ierosināts par EUR 248 460 samazināt gan saistību, gan maksājumu apropriācijas Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam sakarā ar kavēšanos jauna Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja vietnieka iecelšanā;

5.      atbalsta kopīgos secinājumus, par kuriem Parlaments un Padome vienojās 2014. gada 8. decembrī, lai apstiprinātu Komisijas sākotnēji ierosināto budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projektu, kurā grozījumi izdarīti ar tās grozījumu vēstuli, iekļaujot saistību apropriācijas no budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projekta saistībā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un rezervi ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumiem, kā arī pārvietojot summu EUR 248 460 apmērā no Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja budžeta pozīcijā noteiktajām maksājumu apropriācijām uz humānās palīdzības budžeta pozīciju (23 02 01);

6.      atgādina, ka budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projekta pieņemšana par EUR 2433 miljoniem samazinās nepieciešamību pēc papildu pašu resursiem Savienības budžetā un ka līdz ar to kopā ar budžeta grozījuma Nr. 3/2014, Nr. 8/2014 un Nr. 6/2014 projektā paredzētajiem samazinājumiem uz NKI balstītajās dalībvalstu iemaksās Savienības budžetā, pilnībā kompensēs maksājumiem nepieciešamās papildu summas, kas prasītas budžeta grozījumā Nr. 3/2014, saskaņā ar vienošanos 2014. gada 8. decembra kopīgajos secinājumos;

7.      apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projektu;

8.      uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 3/2014 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

9.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(2)

OV L 51, 20.2.2014., 1. lpp.

(3)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(4)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(5)

OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

15.12.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

32

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Juridisks paziņojums - Privātuma politika