Procedură : 2014/2053(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0076/2014

Texte depuse :

A8-0076/2014

Dezbateri :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Voturi :

PV 17/12/2014 - 10.5

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0090

RAPORT     
PDF 137kWORD 67k
15.12.2014
PE 541.348v03-00 A8-0076/2014

referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2014 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III – Comisia

(16741/2014 – C8-0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Gérard Deprez

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2014 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III – Comisia

(16741/2014 – C8-0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002(1)al Consiliului, în special articolul 41,

–       având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, adoptat definitiv la 20 noiembrie 2013(2),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3),

–       având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4),

–       având în vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene(5),

–       având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 4/2014 adoptat de Comisie la 9 iulie 2014 (COM(2014)0461),

–       având în vedere scrisoarea rectificativă nr. 1 la PBR nr. 4/2014 pe care Comisia a prezentat-o la 16 octombrie 2014,

–       având în vedere concluziile comune adoptate de Parlament și Consiliu la 8 decembrie 2014,

–       având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2014 adoptată de Consiliu la 12 decembrie 2014 și transmisă Parlamentului în aceeași zi (16741/2014 – C8-0290/2014),

–       având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0076/2014),

A.     întrucât proiectul de buget rectificativ (PBR) nr. 4/2014 vizează revizuirea previziunilor privind resursele proprii tradiționale (RPT, și anume taxe vamale și cotizații pentru sectorul zahărului), bazele de calcul ale TVA și VNB, includerea în buget a corecțiilor corespunzătoare în favoarea Regatului Unit și o revizuire a previziunilor privind celelalte venituri provenite din amenzi, ceea ce conduce la modificarea nivelului și distribuirii între statele membre a contribuțiilor din resursele proprii ale acestora la bugetul Uniunii;

B.     întrucât prin PBR nr. 4/2014 se reduc, de asemenea, cu 248 460 EUR creditele de angajament și de plată incluse în buget și destinate Autorității Europene pentru Protecția Datelor și se propun modificări ale nomenclaturii aferente Fondului european de dezvoltare regională pentru a se reflecta temeiul juridic adoptat;

C.     întrucât PBR este esențial pentru evitarea crizelor de lichidități ce ar putea conduce la o execuție insuficientă în exercițiul 2014,

1.      ia act de PBR nr. 4/2014, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1 la PBR nr. 4/2014, care prevede revizuirea previziunilor privind resursele proprii tradiționale (RPT, și anume taxe vamale și cotizații pentru sectorul zahărului), pe baza celor mai bune previziuni ale Comisiei și pe baza altor evoluții, precum și revizuirea previziunilor privind alte venituri ca urmare a unei serii de amenzi care au devenit definitive și care, prin urmare, pot fi înscrise în buget;

2.      ia act de faptul că scăderea RPT, care se prevede a fi de circa 646,1 milioane EUR, precum și a resurselor proprii bazate pe TVA cu 192,4 milioane EUR este compensată prin amenzile susmenționate care se ridică la un cuantum total de 2 433 milioane EUR, ceea ce reduce automat cu 1 594,5 milioane EUR necesitatea unor contribuții suplimentare din VNB;

3.      ia act de faptul că PBR nr. 4/2014, precum și scrisoarea rectificativă nr. 1 la acesta prevăd o scădere generală a necesității de resurse proprii suplimentare, în principal ca urmare a înscrierii în buget a amenzilor și penalităților de întârziere care au devenit definitive și care totalizează 2 433 milioane EUR;

4.      ia act de faptul că în PBR nr. 4/2014 se propune o reducere de 248 460 EUR atât a creditelor de angajament, cât și a creditelor de plată destinate Autorității Europene pentru Protecția Datelor, ca urmare a amânării numirii noii AEPD și a adjunctului AEPD;

5.      sprijină concluziile comune convenite de Parlament și Consiliu la 8 decembrie 2014 în vederea aprobării PBR nr. 4/2014, astfel cum a fost propus inițial de Comisie și modificat prin scrisoarea rectificativă a acesteia, în care se includ creditele de angajament din PBR nr. 6/2014 legate de Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și rezerva destinată acordurilor de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil, precum și redistribuirea sumei de 248 460 EUR, care reprezintă credite de plată disponibile la linia bugetară aferentă Autorității Europene pentru Protecția Datelor, către linia bugetară 23 02 01 aferentă ajutorului umanitar;

6.      reamintește că adoptarea proiectului de buget rectificativ nr. 4/2014 va reduce nevoia de resurse proprii suplimentare pentru bugetul Uniunii cu 2 433 milioane EUR și, prin urmare, împreună cu reducerea cotei contribuției statelor membre la bugetul Uniunii bazate pe VNB, care rezultă din PBR nr. 3/2014, PBR nr. 8/2014 și din PBR nr. 6/2014, va compensa integral nevoile de plăți suplimentare solicitate prin PBR nr. 3/2014, astfel cum s-a convenit în cadrul concluziilor comune din 8 decembrie 2014;

7.      aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2014;

8.      încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 3/2014 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

9.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale.

(1)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)

JO L 51, 20.2.2014, p. 1.

(3)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(4)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(5)

JO L 163, 23.6.2007, p. 17.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

15.12.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Aviz juridic - Politica de confidențialitate