SPRÁVA o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia

15.12.2014 - (16741/2014 – C8‑0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Výbor pre rozpočet
Spravodajca: Gérard Deprez

Postup : 2014/2053(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0076/2014
Predkladané texty :
A8-0076/2014
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia

(16741/2014 – C8‑0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[1], a najmä na jeho článok 41,

–       so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014 prijatý s konečnou platnosťou 20. novembra 2013[2],

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[3],

–       so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[4],

–       so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev[5],

–       so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 4/2014, ktorý Komisia prijala 9. júla 2014 (COM(2014)0461),

–       so zreteľom na opravný list č. 1 k NOR č. 4/2014, ktorý Komisia predložila 16. októbra 2014,

–       so zreteľom na spoločné závery dohodnuté Parlamentom a Radou 8. decembra 2014,

–       so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2014, ktorú Rada prijala 12. decembra 2014 a ktorú postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (16741/2014 – C8- 0290/2014),

–       so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0076/2014),

A.     keďže návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 4/2014 sa týka revízie prognózy tradičných vlastných zdrojov (TVZ. t. j. colné poplatky a odvody z produkcie cukru), základov DPH a hrubého národného dôchodku (HND), zahrnutia príslušných korekcií pre Spojené kráľovstvo do rozpočtu a revízie prognózy pre iné príjmy z pokút, čím spôsobuje zmenu úrovne a distribúcie medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o príspevky z ich vlastných zdrojov do rozpočtu Únie,

B.     keďže prostredníctvom NOR č. 4/2014 sa tiež znižujú viazané a platobné rozpočtové prostriedky pre európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o 248 460 EUR a navrhujú určité zmeny nomenklatúry Európskeho fondu regionálneho rozvoja, čím sa zohľadňuje prijatý právny základ,

C.     keďže tento NOR je veľmi dôležitý, pokiaľ ide o zabránenie nedostatku hotovosti, čo by mohlo viesť k nedostatku v implementácii v roku 2014,

1.      berie na vedomie NOR č. 4/2014 pozmenený opravným listom č. 1 k NOR č. 4/2014, ktorý upravuje revíziu prognózy tradičných vlastných zdrojov (TVZ. t. j. colné poplatky a odvody z produkcie cukru) na základe najpresnejších odhadov Komisie a určitých iných skutočností, ako aj ďalšie revízie prognózy ostatných príjmov, ktoré vznikajú zo skupiny pokút, ktoré sa stali konečnými, a preto môžu byť zahrnuté do rozpočtu;

2.      berie na vedomie, že pokles v prognóze TVZ o približne 646,1 milióna EUR a vo vlastných zdrojoch založených na DPH o 192,4 milióna EUR je kompenzovaný uvedenými pokutami v celkovej výške 2 433 miliónov EUR a tak sa mechanicky znižuje potreba dodatočných príspevkov podľa výšky HND o 1 594,5 milióna EUR;

3.      konštatuje, že NOR č. 4/2014 vrátane opravného listu č. 1 k nemu predpokladá celkové zníženie požiadaviek na dodatočné vlastné zdroje, najmä v dôsledku toho, že budú do rozpočtu zapísané pokuty a úroky z oneskorených platieb, ktoré sa stali konečnými, vo výške 2 433 miliónov EUR;

4.      konštatuje, že NOR č. 4/2014 navrhuje zníženie tak viazaných, ako aj platobných rozpočtových prostriedkov pre európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o 248 460 EUR z dôvodu oneskoreného vymenovania nového európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a jeho asistenta;

5.      súhlasí so spoločnými závermi, na ktorých sa Parlament a Rada dohodli 8. decembra 2014 s cieľom schváliť NOR č. 4/2014 v znení pôvodne navrhnutom Komisiou a pozmenenom opravným listom č. 1 so zahrnutím viazaných rozpočtových prostriedkov z NOR č. 6/2014 týkajúcich sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu a rezervy pre dohody o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu, ako aj presunu sumy 248 460 EUR dostupných platobných rozpočtových prostriedkov v riadku pre európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov do rozpočtového riadku na humanitárnu pomoc 23 02 01;

6.      pripomína, že prijatím tohto NOR č. 4/2014 sa zníži potreba dodatočných vlastných zdrojov pre rozpočet Únie o 2 433 miliónov EUR, a preto, spolu so zníženými podielmi príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie podľa výšky HND vyplývajúcimi z NOR č. 3/2014, NOR č. 8/2014 a NOR č. 6/2014, bude v plnej miere kompenzovať dodatočné platobné potreby požadované v NOR č. 3/2014, ako bolo dohodnuté v spoločných záveroch z 8. decembra 2014;

7.      schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2014;

8.      poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 3/2014 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

9.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

  • [1]  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014, s. 1.
  • [3]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [4]  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [5]  Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

15.12.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds