POROČILO o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2014 za proračunsko leto 2014, Oddelek III – Komisija

15.12.2014 - (16741/2014 – C8‑0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Odbor za proračun
Poročevalec: Gérard Deprez

Postopek : 2014/2053(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0076/2014
Predložena besedila :
A8-0076/2014
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2014 za proračunsko leto 2014, Oddelek III – Komisija

(16741/2014 – C8‑0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[1], zlasti člena 41,

–       ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, ki je bil dokončno sprejet dne 20. novembra 2013[2],

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[3],

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[4],

–       ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7 junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti[5],

–       ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 4/2014, ki ga je Komisija sprejela dne 9 julija 2014 (COM(2014)0461),

–       ob upoštevanju dopolnilnega pisma št. 1 k predlogu spremembe proračuna št. 4/2014, ki ga je Komisija predstavila 16. oktobra 2014,

–       ob upoštevanju skupnih sklepov, o katerih sta Parlament in Svet dosegla dogovor 8. decembra 2014;

–       ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 4/2014, ki ga je Svet sprejel 12. decembra 2014 in ga istega dne posredoval Evropskemu parlamentu (16741/2014 – C8-0290/2014),

–       ob upoštevanju členov 88 in 91 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0076/2014),

A.     ker se predlog spremembe proračuna št. 4/2014 nanaša na spremembo napovedi v zvezi z osnovami tradicionalnih lastnih sredstev (tj. carin in prelevmanov za sladkor), davka na dodano vrednost in bruto nacionalnega dohodka, vnos ustreznih popravkov za ZK v proračun in spremembo napovedi drugih prihodkov, ki izvirajo iz glob, zaradi česar je prišlo pri prispevku držav članic v proračun Unije iz naslova lastnih sredstev do spremembe ravni in porazdelitve,

B.     ker predlog spremembe proračuna št. 4/2014 tudi za 248.460 EUR zmanjšuje proračunska sredstva za obveznosti in plačila Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in predlaga določene spremembe nomenklature Evropskega sklada za regionalni razvoj, da bi jo uskladili s sprejeto pravno podlago;

C.     ker je ta predlog spremembe proračuna osrednjega pomena pri preprečevanju pomanjkanja denarnih sredstev, ki bi lahko povzročilo primanjkljaj pri izvrševanju v letu 2014,

1.      je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 4/2014, spremenjenim z dopolnilnim pismom št. 1 k predlogu spremembe proračuna št. 4/2014, ki na podlagi najboljših ocen Komisije in nekaterih drugih dejavnikov, določa spremembo napovedi v zvezi s tradicionalnimi lastnimi sredstvi (tj. carinami in prelevmani za sladkor), pa tudi dodatno spremembo napovedi v zvezi z drugimi prihodki iz naslova različnih glob, ki so postale dokončne in jih je mogoče zato uvrstiti v proračun;

2.      ugotavlja, da je zmanjšanje tradicionalnih lastnih sredstev, ki po predvidevanjih znaša 646,1 milijona EUR, in na DDV temelječih lastnih sredstev v znesku 192,4 milijona EUR ublaženo z zgoraj navedenimi globami v skupnem znesku 2.433 milijona EUR, s čimer se potreba po dodatnih prispevkih iz BND dejansko zmanjša za 1.594,5 milijona EUR;

3.      ugotavlja, da predlog spremembe proračuna št. 4/2014, vključno z dopolnilnim pismom št. 1, zagotavlja skupno zmanjšanje zahtev za dodatna lastna sredstva, predvsem ker so bile v proračun uvrščene globe in dokončne obresti na pozna plačila v znesku 2.433 milijona EUR;

4.      ugotavlja, da predlog spremembe proračuna št. 4/2014 predlaga zmanjšanje sredstev za obveznosti in sredstev za plačila Evropskega nadzornika za varstvo podatkov v znesku 248.460 EUR zaradi zamude pri imenovanju novega Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in njegovega pomočnika;

5.      potrjuje skupne sklepe, o katerih sta se Parlament in Svet dogovorila 8. decembra 2014, da bi odobrila spremembo proračuna št. 4/2014, kot jo je prvotno predlagala Komisija, in je bila dopolnjena z dopolnilnim pismom št. 1, z vključitvijo sredstev za prevzem obveznosti iz predloga spremembe proračuna št. 6/2014 v zvezi z izdatki Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in rezervo za sporazume o partnerstvu v trajnostnem ribiškem sektorju ter prerazporeditvijo 248.460 EUR razpoložljivih sredstev za plačila iz vrstice za Evropskega nadzornika za varstvo podatkov v proračunsko vrstico, namenjeno humanitarni pomoči 23 02 01;

6.      opozarja, da se bo s sprejetjem spremembe proračuna št. 4/2014 za 2.433 milijona EUR zmanjšala potreba po dodatnih lastnih sredstvih za proračun Unije, s čimer se bodo skupaj z zmanjšanim deležem prispevka v proračun Unije iz BDP držav članic na podlagi sprememb proračuna št. 3/2014, št. 8/2014 in št. 6/2014, v celoti izravnale potrebe po dodatnih plačilih, zahtevane v predlogu spremembe proračuna št. 3/2014, kot je bilo dogovorjeno v skupnih sklepih z dne 8. decembra 2014;

7.      odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 4/2014;

8.      naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 3/2014 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

9.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  • [1]  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
  • [2]  UL L 51, 20.2.2014, str. 1.
  • [3]  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
  • [4]  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
  • [5]  UL L 163, 23.6.2007, str. 17.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

15.12.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Nils Torvalds