Postup : 2014/2038(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0077/2014

Předložené texty :

A8-0077/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/12/2014 - 10.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0098

ZPRÁVA     
PDF 151kWORD 70k
15.12.2014
PE 539.678v04-00 A8-0077/2014

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení

(COM(2014)0348 – C8‑0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Siegfried Mureşan

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení

(COM(2014)0348 – C8‑0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0348 – C8‑0021/2014),

–       s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1),

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 10 tohoto nařízení,

–       s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na článek 11 této dohody,

–       a ohledem na společné závěry schválené Parlamentem a Radou dne 8. prosince 2014,

–       s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0077/2014),

A.     vzhledem k tomu, že v souladu s nařízením (EU) č. 661/2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 2012/2002, je v souhrnném rozpočtu Unie vyčleněna částka 50 000 000 EUR na vyplácení záloh prostřednictvím prostředků;

1.      schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

2.      pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1), a zejména na čl. 4a odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 11 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropská unie zřídila Fond solidarity Evropské unie (dále jen „fond“), aby prokázala svou solidaritu s obyvateli regionů postižených katastrofami.

(2)         Článek 10 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3) umožňuje uvolnění prostředků z fondu v maximální roční výši 500 milionů EUR (v cenách roku 2011).

(3)         Podle čl. 4a odst. 4 nařízení (ES) č. 2012/2002 lze z fondu uvolnit částku do maximální výše 50 000 000 EUR na výplatu záloh a odpovídající prostředky zapsat do souhrnného rozpočtu Unie.

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 se z Fondu solidarity Evropské unie uvolní částka ve výši 50 000 000 EUR ve formě prostředků na závazky a platby na výplatu záloh.

Článek 2

Toto rozhodnutí se vyhlásí v Úředním věstníku Evropské unie.

Dne

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                       předseda

(1)

    Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

    Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

    Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884)


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Fond solidarity Evropské unie byl vytvořen proto, aby řešil následky závažných přírodních katastrof, a je vyjádřením solidarity EU s evropskými regiony postiženými katastrofou. Z fondu může být poskytnuta finanční pomoc členským státům a zemím, s nimiž probíhají jednání o přistoupení, v případě závažné přírodní katastrofy, pokud celkové přímé škody způsobené katastrofou přesáhnou částku 3 miliardy EUR v cenách z roku 2011 nebo 0,6 % hrubého národního důchodu dané země, podle toho, která z částek je nižší. Prostředky z fondu lze uvolnit i v případě katastrofy regionálního rozsahu. Podmínky pro uvolnění prostředků z fondu jsou vymezeny v příslušném základním aktu (nařízení Rady (ES) č. 2012/2002).

Článek 10 nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), umožňuje uvolnění prostředků z fondu v maximální roční výši 500 milionů EUR (v cenách roku 2011), a to nad rámec příslušných okruhů finančního rámce.

Stávající rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady není spojeno s konkrétní přírodní katastrofou. Jeho účelem je vložit do rozpočtu na rok 2015 částku 50 milionů EUR v prostředcích na závazky a platby, což odpovídá zálohám, které bude třeba vyplatit rychleji a efektivněji, dojde-li v příštím roce k přírodní katastrofě.

To přímo vyplývá z nového ustanovení nového nařízení o Fondu solidarity EU(2), které bylo poprvé přijato řádným legislativním postupem. Evropský parlament tuto pozici důrazně hájil v rámci příslušných jednání s Radou, neboť si uvědomoval, že členské státy musí obdržet finanční pomoc pro řešení přírodní katastrofy rychleji, než je to možné obvyklým postupem. Tento postoj v jednáních převážil a v rozpočtu by měla být za tímto účelem vyčleněna maximální roční částka ve výši 50 milionů EUR.

Je třeba poznamenat, že zálohu lze vyplatit na žádost členského státu po předběžném posouzení příslušné žádosti o poskytnutí pomoci z Fondu solidarity EU ze strany Komise. Výše zálohy by neměla přesáhnout 10 % předpokládaného finančního příspěvku (a částku 30 milionů EUR). Výplata zálohy by neměla mít vliv na výsledek konečného rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu, přičemž neoprávněně vyplacené zálohy by členský stát měl vrátit ve stanovené krátké lhůtě.

Zpravodaj připomíná, že Fond solidarity EU není pouze další formou finanční pomoci ze strany EU, ale že rovněž vysílá jasný politický vzkaz solidarity a zajišťuje skutečnou pomoc dotčeným občanům. K dosažení těchto cílů tedy přispěje rychlá reakce, mimo jiné prostřednictvím vyplacení zálohy.

Zpravodaj proto doporučuje, aby byly tyto částky zahrnuty do rozpočtu na rok 2015.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 143.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

15.12.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Právní upozornění - Ochrana soukromí