Menetlus : 2014/2038(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0077/2014

Esitatud tekstid :

A8-0077/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/12/2014 - 10.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0098

RAPORT     
PDF 136kWORD 65k
15.12.2014
PE 539.678v04-00 A8-0077/2014

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 11

(COM(2014)0348 – C8‑0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Siegfried Mureşan

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 11

(COM(2014)0348 – C8‑0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0348 – C8‑0021/2014),

–       võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta(1),

–       võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 10,

–       võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 11,

–       võttes arvesse ühiseid järeldusi, milles Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele 8. detsembril 2014. aastal,

–       võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0077/2014),

A.     arvestades, et kooskõlas määrusega (EL) nr 661/2014, millega muudeti määrust (EÜ) nr 2012/2002, tehti eelmaksete tegemiseks liidu üldeelarvest assigneeringutena kättesaadavaks 50 000 000 eurot;

1.      kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

2.      teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta(1), eriti selle artikli 4a lõiget 4,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 11,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Liit on loonud Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (edaspidi „fond”), et näidata üles solidaarsust katastroofide tagajärjel kannatanud piirkondade elanikega.

(2)         Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013(3) artikkel 10 võimaldab võtta fondi vahendid kasutusele 500 miljoni euro suuruse aastase ülemmääraga (2011. aasta hindades).

(3)         Määruse (EÜ) nr 2012/2002 artikli 4a lõikes 4 on sätestatud, et fondi vahendid saab võtta kasutusele ettemaksete tegemiseks summas kuni 50 000 000 eurot ning vastavad assigneeringud kantakse liidu üldeelarvesse,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarves võetakse Euroopa Liidu Solidaarsusfondi raames ettemaksete tegemiseks kasutusele 50 000 000 eurot kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                       eesistuja

(1)

              EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.

(2)

              ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(3)

              Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).


SELETUSKIRI

Euroopa Liidu Solidaarsusfond loodi selleks, et reageerida suurtele loodusõnnetustele ja näidata üles solidaarsust katastroofide tagajärjel kannatanud Euroopa piirkondadega. Fondist antakse suurte loodusõnnetuste korral rahalist abi liikmesriikidele ja ühinemisläbirääkimisi pidavatele riikidele tingimusel, et katastroof on põhjustanud otsest kahju kokku rohkem kui 3 miljardi euro eest (2011. aasta hindades) või 0,6 % ulatuses kogurahvatulust, olenevalt sellest, kumb summa on väiksem. Fondi vahendeid võib kasutusele võtta ka piirkondliku mõõtmega katastroofide korral. ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise tingimused on sätestatud asjaomases põhiõigusaktis (nõukogu määrus (EÜ) nr 2012/2002).

Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) määruse(1) artikli 10 kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas (2011. aasta hindades), mis lisandub finantsraamistiku vastavate rubriikide vahenditele.

Käesolev Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ei ole seotud ühegi konkreetse loodusõnnetusega. Selle asemel on otsuse eesmärk kanda 2015. aasta eelarvesse kulukohustuste ja maksete assigneeringutena 50 miljonit eurot järgmisel aastal toimuda võivate loodusõnnetuste vajalikeks eelmakseteks, mis tuleb teha kiiremini ja tõhusamalt.

Selle aluseks on uued sätted uues ELi Solidaarsusfondi määruses(2), mis võeti esmakordselt vastu seadusandliku tavamenetluse kohaselt. Euroopa Parlament toetas neid sätteid nõukoguga peetud asjaomaste läbirääkimiste käigus väga kindlalt, teadvustades, et liikmesriikidel on vaja saada rahalist toetust, et reageerida loodusõnnetustele kiiremini, kui see oleks võimalik tavapärase korra kohaselt. See seisukoht jäi asjaomastel läbirääkimistel ka tooni andma, mistõttu tuleks selle jaoks eelarvesse kanda kuni 50 miljonit eurot aastas.

Ühtlasi tuleks märkida, et eelmakseid saab teha liikmesriigi taotlusel, kuid alles pärast asjaomase ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise taotluse esialgset hindamist komisjonis. Eelmakse ei tohi olla suurem kui 10 % eeldatavast rahalisest toetusest (ega ületada 30 miljonit eurot). Eelmakse tegemine ei tohiks mõjutada fondi vahendite kasutuselevõtu lõplikku otsust ning liikmesriik peaks põhjendamatult tehtud eelmaksed kindlaksmääratud lühikese aja jooksul tagasi maksma.

Raportöör tuletab meelde, et ELi Solidaarsusfond ei ole lihtsalt tavaline ELi rahalise toetuse andmise vahend, vaid sellega näidatakse selgelt ja poliitiliselt välja ka solidaarsust ning antakse kannatavatele kodanikele reaalset abi. Seetõttu aitab viivitamatu reageerimine ja muu hulgas eelmaksete tegemine neid eesmärke saavutada.

Seetõttu soovitab raportöör kanda kõnealused summad 2015. aasta eelarvesse.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(2)

ELT L 189, 27.6.2014, lk 143.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

15.12.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

36

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Õigusteave - Privaatsuspoliitika