Eljárás : 2014/2038(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0077/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0077/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 17/12/2014 - 10.13
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0098

JELENTÉS     
PDF 147kWORD 71k
15.12.2014
PE 539.678v04-00 A8-0077/2014

az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 11. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2014)0348 – C8‑0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Siegfried Mureşan

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 11. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2014)0348 – C8‑0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM2014)0348 – C8‑0021/2014),

–       tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(1),

–       tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2), és különösen annak 10. cikkére,

–       tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3), és különösen annak 11. pontjára,

–       tekintettel a Parlament és a Tanács által 2014. december 8-án jóváhagyott együttes következtetésekre,

–       tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0077/2014),

A.     mivel a 661/2014/EU rendelet értelmében – amely módosította a 2012/2002/EK rendeletet – az előlegek kifizetésére 50 000 000 EUR összeg áll rendelkezésre az Unió általános költségvetésében szereplő előirányzatokból,

1.      jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

2.      utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 311., 2002.11.14., 3. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884.o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(1), és különösen 4a. cikkének (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2), és különösen annak 11. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)         Az Európai Unió a katasztrófa sújtotta régiók lakossága iránti szolidaritás kifejezése érdekében létrehozta az Európai Unió Szolidaritási Alapját (a továbbiakban: az alap).

(2)         Az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(3) 10. cikke az alap igénybevételét évi 500 millió EUR felső határig engedélyezi (2011-es árakon).

(3)         A 2012/2002/EK rendelet 4a. cikkének (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az alapot legfeljebb 50 000 000 EUR összegig lehet igénybe venni előlegfizetés céljára, a kapcsolódó előirányzatokat pedig be kell vezetni az Unió általános költségvetésébe.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetése terhére 50 000 000 EUR összeget vesznek igénybe kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában előlegfizetés céljára.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

Kelt

az Európai Parlament részéről                     a Tanács részéről

az elnök                                                         az elnök

(1)

              HL L 311., 2002.11.14., 3. o.

(2)

              HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)

              A Tanács 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom rendelete a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).


INDOKOLÁS

Az Európai Unió Szolidaritás Alapját (EUSZA) a jelentős természeti katasztrófák esetén történő segítségnyújtásra és az európai szolidaritás kifejezésére a katasztrófa sújtotta európai régiókban. Az alap pénzügyi segítséget nyújthat a tagállamoknak és a csatlakozási tárgyalásokat megkezdett országoknak jelentős természeti katasztrófa esetén, amennyiben a katasztrófa okozta közvetlen kár teljes összege meghaladja a 3 milliárd eurót (2011-es árak) vagy az ország bruttó nemzeti jövedelmének 0,6%-át, attól függően, hogy melyik az alacsonyabb. Regionális katasztrófák esetén is igénybe vehető. Az EUSZA igénybevételének feltételeit a vonatkozó alap-jogiaktus határozza meg (a 2012/2002/EK tanácsi rendelet).

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló rendelet(1) (10. cikk) a pénzügyi keret megfelelő fejezeteinek felső határát túllépve, (2011. évi árakon) évi 500 millió EUR felső határig engedélyezi az alap igénybevételét.

Az Európai Parlament és a Tanács jelen határozata nem kapcsolódik egy adott természeti katasztrófához. Ehelyett az a célja, hogy a 2015. évi költségvetésbe bekerüljön 50 millió EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat, amely a következő évben természeti katasztrófák esetén az előlegek gyorsabb és hatékonyabb kifizetését fedezi majd.

Ez a közvetlen eredménye az EU Szolidaritási Alapjáról szóló új rendelet(2) új rendelkezésének, amelyet első alkalommal fogadtak el rendes jogalkotási eljárás keretében. Az Európai Parlament erőteljesen védelmezte ezt a pontot a Tanáccsal folytatott tárgyalások során, elismerve, hogy a tagállamoknak pénzügyi támogatást kell kapniuk, hogy a szokásos eljárásnál gyorsabban tudják kezelni a természeti katasztrófák következményeit. Ez az álláspont érvényesült a tárgyalások alatt, és erre a célra évente maximum 50 millió EUR összegnek be kell kerülnie a költségvetésbe.

Meg kell jegyezni, hogy a tagállamok kérésére előleget lehet kifizetni azt követően, hogy a Bizottság előzetesen értékelte az EUSZA igénybevételére vonatkozó kérelmet. Az előleg összege nem haladhatja meg a várható pénzügyi hozzájárulás 10%-át (illetve 30 millió eurót). Az előleg kifizetése nem befolyásolhatja az alap igénybevételéről szóló végleges döntés kimenetelét, és a jogosulatlanul kifizetett előlegeket a tagállamnak előre meghatározott, rövid határidőn belül vissza kell fizetnie.

Az előadó emlékeztet arra, hogy az EUSZA nem egyszerűen az uniós pénzügyi támogatás egy másik formája, hanem a szolidaritást kifejező világos politikai üzenethez is hozzájárul, miközben valós támogatást nyújt az érintett polgárok számára. Ezért egy gyors reakció – többek között előleg fizetése révén – elősegíti majd e célkitűzések megvalósítását.

Az előadó ezért javasolja, hogy ezek az összegek kerüljenek be a 2015. évi költségvetésbe.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(2)

HL L 189., 2014.6.27., 143. o.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

15.12.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat