Procedūra : 2014/2038(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0077/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0077/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 17/12/2014 - 10.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0098

ZIŅOJUMS     
PDF 150kWORD 69k
15.12.2014
PE 539.678v04-00 A8-0077/2014

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 11. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību

(COM(2014)0348 – C8-0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Siegfried Mureşan

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 11. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību

(COM(2014)0348 – C8-0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0348 – C8-0021/2014),

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu,(1)

–       ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam,(2) un jo īpaši tās 10. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 11. punktu,

–       ņemot vērā kopīgos secinājumus, par kuriem Parlaments un Padome vienojās 2014. gada 8. decembrī,

–       ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0077/2014),

A.     tā kā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 661/2014, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2012/2002, avansa maksājumiem tiek atvēlēta summa EUR 50 000 000 apmērā, izmantojot Eiropas Savienības vispārējā budžeta apropriācijas,

1.      apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

2.      uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 311, 14.11.2002, 3. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu,(1) un jo īpaši tās 4.a panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 11. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)         Eiropas Savienība ir izveidojusi Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (turpmāk „Fonds”), lai apliecinātu solidaritāti katastrofu skarto reģionu iedzīvotājiem.

(2)         Saskaņā ar Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (3) 10. pantu Fondu var izmantot, nepārsniedzot maksimālo summu — EUR 500 miljoni gadā (2011. gada cenās).

(3)         Regulas (EK) Nr. 2012/2002 4.a panta 4. punktā ir paredzēts, ka avansa maksājumiem Fondu var izmantot maksimāli EUR 50 000 000 apmērā un ka attiecīgās apropriācijas tiek iekļautas Savienības vispārējā budžetā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžetā Eiropas Savienības Solidaritātes fondu izmanto, lai piešķirtu EUR 50 000 000 saistību un maksājumu apropriācijās avansa maksājumiem.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

[Vieta]

Eiropas Parlamenta vārdā —                      Padomes vārdā —

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

(1)

OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.

(2)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(3)

Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).


PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienības Solidaritātes fonds (ESSF) ir izveidots, lai reaģētu uz lielām dabas katastrofām un izrādītu solidaritāti katastrofu skartajiem Eiropas reģioniem. No ESSF var sniegt finansiālu atbalstu dalībvalstīm un valstīm, kas ir sākušas pievienošanās sarunas, lielas dabas katastrofas gadījumā, ja šādas katastrofas radītie kopējie tiešie zaudējumi pārsniedz EUR 3 miljardus 2011. gada cenās vai 0,6 % no attiecīgās valsts nacionālā kopienākuma — atkarībā no tā, kura summa ir mazāka. Šo fondu var izmantot arī reģionāla mēroga katastrofas gadījumā. ESSF izmantošanas nosacījumi ir izklāstīti attiecīgajā pamataktā (Padomes Regulā (EK) Nr. 2012/2002).

DFS regulā 2014.–2020. gadam(1) (10. pants) ESSF atļauts izmantot, nepārsniedzot gada maksimālo summu — EUR 500 miljoni (2011. gada cenās) —, papildus finanšu shēmas attiecīgajām pozīcijām.

Šis Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums nav saistīts ar nevienu konkrētu dabas katastrofu. Tā mērķis ir 2015. gada budžetā iekļaut summu EUR 50 miljonu apmērā saistību un maksājumu apropriācijās, kura atbilst avansa summām, kas būs jāizmaksā ātrāk un efektīvāk, ja nākamajā gadā notiktu kāda dabas katastrofa.

To tiešā veidā paredz jaunais noteikums, kas iekļauts jaunajā ES Solidaritātes fonda regulā(2), kura pirmo reizi pieņemta saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Eiropas Parlaments stingri aizstāvēja minēto noteikumu attiecīgajās sarunās ar Padomi, uzsverot, ka dalībvalstīm finansiālais atbalsts, kas nepieciešams, lai reaģētu uz dabas katastrofu, jāsaņem daudz ātrāk nekā tas ir iespējams, izmantojot ierasto procedūru. Šī nostāja attiecīgajās sarunās bija vairākuma nostāja, un minētajam nolūkam katru gadu budžetā ir jāiekļauj summa, kas nepārsniedz EUR 50 miljonus.

Jāatzīmē, ka avansa maksājumu piešķir pēc dalībvalsts pieprasījuma un pēc tam, kad Komisija ir veikusi attiecīgā ESSF izmantošanas pieteikuma iepriekšēju izvērtēšanu. Avansa summa nepārsniedz 10 % no paredzamās finansiālā ieguldījuma summas (un nepārsniedz EUR 30 miljonus). Avansa izmaksa neietekmē galīgo lēmumu par ESSF izmantošanu, un nepamatoti izmaksātais avanss dalībvalstij noteiktā īsā laikposmā ir jāatmaksā.

Referents atgādina, ka ESSF nav tikai vēl viens ES finansiālā atbalsta veids, bet tas palīdz nosūtīt skaidru politisku solidaritātes signālu, vienlaikus sniedzot patiesu atbalstu dabas katastrofu skartajiem iedzīvotājiem. Tādēļ ātra reaģēšana, tostarp izmantojot avansa maksājumu, palīdzēs sasniegt minētos mērķus.

Tādēļ referents iesaka minētās summas iekļaut 2015. gada budžetā.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(2)

OV L 189, 27.06.2014., 143. lpp.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

15.12.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

36

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Juridisks paziņojums - Privātuma politika