Procedure : 2014/2038(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0077/2014

Ingediende teksten :

A8-0077/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/12/2014 - 10.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0098

VERSLAG     
PDF 141kWORD 63k
15.12.2014
PE 539.678v04-00 A8-0077/2014

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 11 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer

(COM(2014)0348 – C8‑0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Begrotingscommissie

Rapporteur: Siegfried Mureşan

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
 TOELICHTING
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 11 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer

(COM(2014)0348 – C8‑0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Het Europees Parlement,

–       gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0348 – C8‑0021/2014),

–       gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie(1),

–       gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(2), en met name artikel 10 hiervan,

–       gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(3), en met name punt 11 hiervan,

–       gezien de door het Parlement en de Raad op 8 december 2014 overeengekomen gezamenlijke conclusies,

–       gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0077/2014),

A.     overwegende dat overeenkomstig Verordening (EU) nr. 661/2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2012/2002 een bedrag van 50 000 000 EUR beschikbaar is gesteld voor de betaling van voorschotten, en is voorgesteld de betrokken kredieten in de algemene begroting van de Unie op te nemen,

1.      hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

2.      verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor de publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

3.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.

(2)

PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.

(3)

PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.


BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie(1), en met name artikel 4 bis, lid 4,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(2), en met name punt 11,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)         De Europese Unie heeft een Solidariteitsfonds van de Europese Unie ("het fonds") opgericht om solidariteit te betonen met de bevolking van door rampen getroffen regio's.

(2)         Artikel 10 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad(3) staat de beschikbaarstelling van middelen uit het fonds toe binnen het jaarlijkse maximum van 500 miljoen EUR (in prijzen van 2011).

(3)         Artikel 4 bis, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2012/2002 bepaalt dat een bedrag van ten hoogste 50 000 EUR beschikbaar kan worden gesteld voor de betaling van voorschotten en dat de betrokken kredieten in de algemene begroting van de Unie worden opgenomen.

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 wordt uit het Solidariteitsfonds 50 000 000 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten beschikbaar gesteld voor de betaling van voorschotten.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te

Voor het Europees Parlement                      Voor de Raad

De voorzitter                                                 De voorzitter

(1)

             PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.

(2)

             PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

(3)

             Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).


TOELICHTING

Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (EUSF) werd opgericht om hulp te bieden bij grote natuurrampen en Europese solidariteit te betuigen aan door rampen getroffen Europese regio ' s. Uit het fonds kan steun worden verleend aan lidstaten en staten waarmee over toetreding tot de Unie wordt onderhandeld wanneer zich op het grondgebied van die staat een grote natuurramp heeft voorgedaan en de totale directe schade ten gevolge van die ramp meer is dan 3 miljard EUR (volgens het prijsniveau van 2011) of meer dan 0,6% van het bruto nationaal inkomen, indien dit laatste bedrag lager is. Steunverlening is ook mogelijk bij een regionale ramp. De voorwaarden voor de beschikbaarstelling van middelen uit het EUSF zijn neergelegd in de betrokken basishandeling (Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad).

Volgens de verordening tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(1) (artikel 10) is voor het fonds jaarlijks een bedrag van maximaal 500 miljoen EUR (prijzen 2011) beschikbaar, boven de in het meerjarig financieel kader vastgestelde maxima van de desbetreffende rubrieken.

Het nu voorliggende besluit van het Europees Parlement en de Raad heeft geen betrekking op een specifieke natuurramp, maar beoogt de opneming in de begroting 2015 van het bedrag van 50 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en betalingskredieten, bestemd voor voorschotten, zodat in geval van een natuurramp in het komende jaar sneller en doeltreffender tot uitbetaling kan worden overgegaan.

Een en ander vloeit rechtstreeks voort uit de nieuwe bepaling van de nieuwe verordening betreffende het EU-solidariteitsfonds(2), die voor het eerst werd vastgesteld volgens de gewone wetgevingsprocedure. In de onderhandelingen met de Raad heeft het Europees Parlement zich hiervoor krachtig ingezet, omdat het Parlement zich op het standpunt stelt dat het voor de lidstaten van groot belang is dat zij, in geval van een natuurramp, sneller over financiële bijstand kunnen beschikken dan mogelijk is via de normale procedure. Het standpunt van het Parlement werd overgenomen en er werd overeengekomen dat er voor dit doel op de jaarlijkse begroting een bedrag van maximaal 50 miljoen EUR wordt opgenomen.

Opgemerkt zij dat een voorschot verleend kan worden op verzoek van een lidstaat en na een voorlopige beoordeling van het desbetreffende verzoek om steun uit het EUSF door de Commissie. Een voorschot mag niet meer bedragen dan 10% van de verwachte financiële steun (en mag niet meer bedragen dan 30 miljoen EUR). Betaling van een voorschot mag geen invloed hebben op de definitieve beslissing over de beschikbaarstelling van middelen uit het fonds en ten onrechte betaalde voorschotten dienen door de lidstaat binnen een vastgestelde korte termijn te worden terugbetaald.

De rapporteur wijst erop dat het EUSF niet simpelweg nog een extra bron van EU-financiering is, maar ten doel heeft daadwerkelijk steun te bieden aan getroffen burgers en tegelijkertijd de politieke boodschap van solidariteit uit te dragen. Met de mogelijkheid om sneller te kunnen handelen, onder meer door toekenning van voorschotten, wordt aan de verwezenlijking van deze doelstellingen bijgedragen.

De rapporteur adviseert dan ook deze bedragen in de begroting 2015 op te nemen.

(1)

PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.

(2)

PB L 189 van 27.6.2014, blz. 143.


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

15.12.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

36

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Juridische mededeling - Privacybeleid