Procedura : 2014/2038(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0077/2014

Teksty złożone :

A8-0077/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0098

SPRAWOZDANIE     
PDF 157kWORD 72k
15.12.2014
PE 539.678v04-00 A8-0077/2014

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami

(COM(2014)0348 – C8‑0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Siegfried Mureşan

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami

(COM(2014)0348 – C8‑0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0348 – C8–0021/2014),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 10,

–       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 11,

–       uwzględniając wspólne wnioski uzgodnione przez Parlament i Radę w dniu 8 grudnia 2014 r.,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8–0077/2014),

A.     mając na uwadze, że zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 661/2014 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2012/2002 kwota 50 000 000 EUR jest udostępniona do wypłaty zaliczek za pośrednictwem środków w budżecie ogólnym Unii,

1.      zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1), w szczególności jego art. 4a ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 11,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)         Unia Europejska ustanowiła Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (zwany dalej „funduszem”) w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami.

(2)         Artykuł 10 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013(3) pozwala uruchomić środki z funduszu w ramach rocznego pułapu wynoszącego 500 mln EUR (w cenach z 2011 r.).

(3)         Artykuł 4a ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002 przewiduje, że fundusz może być uruchomiony w kwocie do 50 000 000 EUR na wypłatę zaliczek, a odpowiednie środki mogą być zapisanie w budżecie ogólnym Unii,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 uruchamia się Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w celu uwzględnienia kwoty 50 000 000 EUR w środkach na zobowiązania i płatności na wypłatę zaliczek.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

(1)

              Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(2)

              Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)

              Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).


UZASADNIENIE

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) został ustanowiony, aby reagować na poważne klęski żywiołowe i wyrażać solidarność europejską z regionami dotkniętymi takimi klęskami w Europie. Z funduszu można oferować pomoc finansową państwom członkowskim i państwom prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii w przypadku wystąpienia poważnej klęski żywiołowej, jeśli łączne bezpośrednie szkody spowodowane przez tę klęskę żywiołową przekraczają 3 mld EUR w cenach z 2011 r. lub 0,6 % dochodu narodowego brutto danego kraju, w zależności od tego, która z kwot jest niższa. Środki z funduszu można także uruchamiać w przypadku wystąpienia regionalnej klęski żywiołowej. Warunki uruchomienia środków z FSUE określono we właściwym akcie podstawowym (rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002).

Rozporządzenie w sprawie WRF na lata 2014–2020(1) (art. 10) dopuszcza możliwość uruchomienia środków z funduszu w ramach rocznego pułapu wynoszącego 500 mln EUR (w cenach z 2011 r.), powyżej limitów właściwych działów ram finansowych.

Obecna decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nie dotyczy konkretnej klęski żywiołowej. Jej celem jest natomiast ujęcie w budżecie na 2015 r. kwoty 50 mln EUR w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności, która to kwota odpowiada kwocie zaliczek, jakie będzie należało wypłacić w sposób szybszy i efektywniejszy na wypadek klęski żywiołowej w przyszłym roku.

Działanie to jest bezpośrednim skutkiem nowego przepisu przewidzianego w nowym rozporządzeniu w sprawie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej(2), które przyjęto po raz pierwszy w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Parlament Europejski zdecydowanie bronił tego punktu w odnośnych negocjacjach z Radą, mając na uwadze fakt, że państwa członkowskie muszą otrzymywać wsparcie finansowe, aby reagować na klęski żywiołowe, w trybie szybszym niż umożliwia to zwykła procedura. Stanowisko to utrzymano w wyniku odnośnych negocjacji i rocznie na ten cel należy przeznaczać w budżecie kwotę maksymalnie 50 mln EUR.

Należy zauważyć, że na wniosek państwa członkowskiego i po dokonaniu przez Komisję wstępnej oceny odnośnego wniosku o środki z FSUE można udzielić zaliczki. Kwota zaliczki nie może przekraczać 10% kwoty zakładanego wkładu finansowego (i nie może przekraczać 30 mln EUR). Wypłata zaliczki następuje bez uszczerbku dla ostatecznej decyzji w sprawie uruchomienia funduszu, a państwo członkowskie powinno zwrócić nienależnie wypłacone zaliczki w określonym, krótkim terminie.

Sprawozdawca przypomina, że FSUE nie jest tylko kolejną formą wsparcia finansowego z UE, lecz przyczynia się on również do wysłania jasnego sygnału politycznego o solidarności, a jednocześnie oferuje faktyczną pomoc obywatelom poszkodowanym wskutek klęski żywiołowej. Dlatego szybka reakcja, w tym wypłata zaliczki, pomoże osiągnąć te cele.

Sprawozdawca zaleca zatem ujęcie w budżecie na 2015 r. powyższych kwot.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(2)

Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 143.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

15.12.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności