Procedură : 2014/2038(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0077/2014

Texte depuse :

A8-0077/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/12/2014 - 10.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0098

RAPORT     
PDF 148kWORD 73k
15.12.2014
PE 539.678v04-00 A8-0077/2014

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 11 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară

(COM(2014)0348 – C8-0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Siegfried Mureșan

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 11 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară

(COM(2014)0348 – C8-0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0348 – C8-0021/2014),

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(1),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 10,

–       având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 11,

–       având în vedere concluziile comune adoptate de Parlament și Consiliu la 8 decembrie 2014,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0077/2014),

A.     întrucât, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 661/2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002, se pune la dispoziție o sumă de 50 000 000 EUR pentru efectuarea unor plăți în avans, prin intermediul creditelor aferente din bugetul general al Uniunii,

1.      aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(1), în special articolul 4a alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 11,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)         Uniunea Europeană a instituit un Fond de solidaritate al Uniunii Europene („fondul”), pentru a-și exprima solidaritatea față de populația din regiunile afectate de dezastre.

(2)         Articolul 10 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013(3) permite mobilizarea fondului în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR (la prețurile din 2011).

(3)         Articolul 4a alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 prevede posibilitatea mobilizării fondului în limita unei sume de 50 000 000 EUR pentru efectuarea unor plăți în avans, precum și înscrierea în bugetul general al Uniunii a creditelor aferente,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, se mobilizează din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene suma de 50 000 000 EUR în credite de angajament și de plată pentru efectuarea unor plăți în avans.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președintele                                                  Președintele

(1)

             JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

(2)

             JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)

             Regulamentul (UE, Euratom) al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).


EXPUNERE DE MOTIVE

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) a fost creat pentru a răspunde catastrofelor naturale majore și a permite exprimarea solidarității europene cu regiunile Europei care se confruntă cu astfel de catastrofe. Fondul poate oferi asistență financiară statelor membre și țărilor care se află în etapa de negocieri în vederea aderării la Uniune, în cazul unei catastrofe majore, cu condiția ca daunele totale directe provocate de catastrofă să depășească 3 miliarde EUR la prețurile din 2011 sau 0,6% din venitul național brut al țării în cauză, fiind reținută valoarea cea mai mică dintre acestea. Fondul poate fi mobilizat și în cazul unor catastrofe regionale. Condițiile care permit mobilizarea FSUE sunt stabilite în actul de bază aplicabil [Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului].

Regulamentul privind CFM pentru perioada 2014-2020(1) (articolul 10) permite mobilizarea fondului în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR (la prețurile din 2011), peste plafoanele rubricilor corespunzătoare din cadrul financiar.

Prezenta decizie a Parlamentului European și a Consiliului nu vizează un caz particular legat de o catastrofă naturală. În schimb, obiectivul deciziei este de a înscrie în bugetul pentru 2015 suma de 50 de milioane EUR sub formă de credite de angajament și de plată, această sumă fiind necesară pentru a plăti într-un mod mai rapid și mai eficient avansurile în cazul unei catastrofe naturale care ar putea surveni în exercițiul următor.

Această măsură este una dintre consecințele directe ale unei noi dispoziții din noul Regulament privind Fondul de solidaritate al Uniunii Europene(2), care a fost adoptat pentru prima oară prin procedura legislativă ordinară. Parlamentul European a susținut cu fermitate această măsură în negocierile cu Consiliul, recunoscând faptul că asistența financiară de care beneficiază statele membre pentru a face față unei catastrofe naturale trebuie să fie pusă la dispoziție mai rapid decât este posibil în cadrul procedurii obișnuite. Această poziție s-a impus în cadrul negocierilor și, prin urmare, pentru a îndeplini acest obiectiv, ar trebui să fie înscrisă în fiecare an în buget o sumă de maximum 50 de milioane EUR.

Trebuie reamintit faptul că plățile în avans pot fi autorizate la cererea statelor membre, după ce Comisia realizează o evaluare preliminară a cererii respective prin care se solicită finanțare din partea FSUE. Cuantumul plății în avans nu ar trebui să depășească 10% din contribuția financiară anticipată (și nu ar trebui să depășească suma de 30 de milioane EUR). Efectuarea unei plăți în avans nu ar trebui să aducă atingere deciziei finale privind mobilizarea FSUE, iar avansurile încasate în mod necuvenit ar trebui să fie rambursate de către statul membru în cauză într-un interval de timp scurt, stabilit în prealabil.

Raportorul reamintește că FSUE nu este doar o formă de asistență financiară acordată de UE, ci contribuie, de asemenea, la transmiterea unui mesaj politic clar de solidaritate, oferind totodată un sprijin autentic cetățenilor afectați. Prin urmare, un răspuns prompt, inclusiv prin plata acestor avansuri, va contribui la îndeplinirea acestor obiective.

Raportorul recomandă, așadar, ca aceste sume să fie înscrise în bugetul 2015.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

JO L 189, 27.6.2014, p. 143.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

15.12.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Aviz juridic - Politica de confidențialitate