Postup : 2014/2038(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0077/2014

Predkladané texty :

A8-0077/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0098

SPRÁVA     
PDF 152kWORD 71k
15.12.2014
PE 539.678v04-00 A8-0077/2014

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 11 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení

(COM(2014)0348 – C8‑0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Siegfried Mureşan

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 11 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení

(COM(2014)0348 – C8‑0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0348 – C8‑0021/2014),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie(1),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 10,

–       so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 11,

–       so zreteľom na spoločné závery schválené Parlamentom a Radou 8. decembra 2014,

–       so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0077/2014),

A.     keďže v súlade s nariadením (EÚ) č. 661/2014, ktorým bolo zmenené nariadenie (ES) č. 2012/2002, sa suma 50 000 000 EUR dáva k dispozícii na vyplácanie záloh prostredníctvom rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie;

1.      schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

2.      poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie(1), a najmä na jeho článok 4a ods. 4,

so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 11,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

(1)         Európska únia zriadila fond solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“), aby prejavila solidaritu s obyvateľmi regiónov postihnutých katastrofami.

(2)         Článok 10 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(3) umožňuje mobilizáciu fondu v rámci ročného stropu vo výške 500 miliónov EUR (v cenách roku 2011).

(3)         V článku 4a ods. 4 nariadenia (ES) č. 2012/2002 sa stanovuje, že fond možno mobilizovať v maximálnej výške 50 000 000 EUR na vyplácanie záloh a vo výške zodpovedajúcich rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015 sa mobilizuje Fond solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť prostriedky vo výške 50 000 000 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch na vyplácanie záloh.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V ...

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda                                                       predseda

(1)

              Ú. v. EÚ L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

              Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

              Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) bol vytvorený, aby riešil následky veľkých prírodných katastrof a bol prejavom solidarity Európy s európskymi regiónmi postihnutými katastrofou. Fond môže poskytnúť finančnú pomoc členským štátom a krajinám, s ktorými prebiehajú prístupové rokovania, v prípade veľkej prírodnej katastrofy, ak celková priama škoda spôsobená katastrofou presahuje sumu 3 miliardy EUR v cenách roku 2011 alebo 0,6 % hrubého národného dôchodku krajiny, podľa toho, ktorá suma je nižšia. Fond možno mobilizovať aj v prípade regionálnej katastrofy. Podmienky pre mobilizáciu FSEÚ sú stanovené v príslušnom základnom akte (nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002).

Nariadenie o VFR na obdobie rokov 2014 – 2020(1) (článok 10) umožňuje mobilizáciu fondu v rámci ročného stropu vo výške 500 miliónov EUR (v cenách roku 2011) nad rámec príslušných okruhov finančného rámca.

Súčasné rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady nie je viazané na konkrétny prípad prírodnej katastrofy. Namiesto toho je jeho účelom zahrnúť do rozpočtu na rok 2015 sumu 50 miliónov EUR v záväzkoch a platbách, čo zodpovedá zálohám, ktoré bude potrebné vyplatiť rýchlejšie a efektívnejšie v prípade prírodnej katastrofy na budúci rok.

Je to priamy výsledok nového ustanovenia nového nariadenia o Fonde solidarity EÚ(2), ktoré bolo prvýkrát prijaté v rámci riadneho legislatívneho postupu. Európsky parlament dôrazne obhajoval tento bod v príslušných rokovaniach s Radou, pričom uznáva, že je potrebné, aby členské štáty dostávali finančnú podporu s cieľom reagovať na prírodné katastrofy rýchlejšie, ako je to možné pri bežnom postupe. Tento názor v príslušných rokovaniach prevládal a do rozpočtu by sa na tento účel mala ročne zahrnúť suma maximálne 50 miliónov EUR.

Malo by sa poznamenať, že zálohu možno poskytnúť na žiadosť členského štátu a po tom, ako Komisia predbežne posúdi príslušnú žiadosť o poskytnutie prostriedkov z FSEÚ. Výška zálohy by nemala presiahnuť 10 % predpokladaného finančného príspevku (a sumu 30 miliónov EUR). Vyplatenie zálohy by nemalo ovplyvniť výsledok konečného rozhodnutia o mobilizácii fondu a neoprávnene vyplatené zálohy by mal členský štát vrátiť v stanovenej krátkej lehote.

Spravodajca pripomína, že FSEÚ nie je len inou formou finančnej podpory z prostriedkov EÚ, ale prispieva aj k vyslaniu jasného politického signálu solidarity a zároveň poskytuje skutočnú pomoc postihnutým občanom. K dosiahnutiu týchto cieľov teda prispeje rýchla reakcia, a to aj prostredníctvom vyplatenia zálohy.

Spravodajca preto odporúča, aby tieto sumy boli zahrnuté do rozpočtu na rok 2015.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 143.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

15.12.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia