Postopek : 2014/2038(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0077/2014

Predložena besedila :

A8-0077/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0098

POROČILO     
PDF 145kWORD 70k
15.12.2014
PE 539.678v04-00 A8-0077/2014

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 11 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju

(COM(2014)0348 – C8-0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Siegfried Mureşan

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 11 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju

(COM(2014)0348 – C8-0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0348 – C8-0021/2014),

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(1),

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti točke 10,

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti točke 11,

–       ob upoštevanju skupnih sklepov, o katerih sta Parlament in Svet dosegla dogovor 8. decembra 2014,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0077/2014),

A.     ker se v skladu z Uredbo (EU) št. 661/2014, ki spreminja Uredbo (ES) št. 2012/2002, v splošnem proračunu Unije da na voljo znesek v višini 50.000.000 EUR za plačilo predplačil prek odobritev;

1.      odobri sklep, priložen tej resoluciji;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 311, 14.11.2002, str. 3

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(1), zlasti člena 4(4) te uredbe,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2), zlasti točke 11,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)         Evropska unija je ustanovila Solidarnostni sklad Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: sklad), da bi izkazala solidarnost s prebivalstvom v regijah, ki so jih prizadele nesreče.

(2)         Člen 10 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013(3) omogoča uporabo sredstev Sklada do letne zgornje meje 500 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011).

(3)         Člen 4a(4) Uredbe (ES) št. 2012/2002 določa, da se lahko sklad uporabi v znesku do največ 50.000.000 EUR za plačilo predplačil in da se ustrezne odobritve vnesejo v splošni proračun Unije –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2015 se iz Solidarnostnega sklada Evropske unije zagotovi znesek 50.000.000 EUR za prevzem obveznosti in plačilo predplačil.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V …,

Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                    Predsednik

(1)

UL L 311, 14.11.2002, str. 3.

(2)

UL C 373, 20.12.2013, str.1.

(3)

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).


OBRAZLOŽITEV

Solidarnostni sklad Evropske unije je bil ustanovljen za odzivanje na večje naravne nesreče kot izraz evropske solidarnosti s prizadetimi evropskimi regijami. Sklad lahko zagotovi finančno pomoč državam članicam in državam, ki se pogajajo o pristopu, v primeru večje naravne nesreče, če skupna neposredna škoda, ki jo povzroči nesreča, presega tri milijarde EUR v cenah iz leta 2011 ali 0,6 % bruto nacionalnega dohodka države, kar je nižje. Sklad se lahko uporabi tudi v primeru regionalne nesreče. Pogoji za uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije so določeni v ustreznem temeljnem aktu (Uredba Sveta (ES) št. 2012/2002).

Uredba o večletnem finančnem okviru 2014–2020(1) (člen 10) dopušča uporabo sklada do letne zgornje meje 500 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011) poleg ustreznih razdelkov finančnega okvira.

Pričujoči Sklep Evropskega parlamenta in Sveta ni vezan na določen primer naravne nesreče. Njegov namen pa je, da se v proračun za leto 2015 vnese znesek 50 milijonov EUR obveznosti in plačil, ki ustreza predplačilom, ki jih bo treba v primeru nesreče prihodnje leto izplačati hitreje in učinkoviteje.

Gre za neposreden rezultat nove določbe v novi uredbi o Solidarnostnem skladu Evropske unije(2), ki je bila prvič sprejeta po rednem zakonodajnem postopku. Evropski parlament je med pogajanji s Svetom odločno zagovarjal to točko in pri tem priznaval, da morajo države članice za odzivanje na naravne nesreče prejeti finančno pomoč hitreje, kot to omogoča običajni postopek. To stališče je v ustreznih pogajanjih prevladalo in v proračunu bi moral biti za ta namen vsako leto predviden znesek v višini do 50 milijonov EUR.

Opozoriti velja, da se na prošnjo države članice in po tem, ko Komisija predhodno oceni ustrezno prošnjo za sredstva iz Solidarnostnega sklada Evropske unije, lahko zagotovi predujem. Višina predujma ne bi smela presegati 10 % predvidenega finančnega prispevka (oziroma 30 milijonov EUR). Izplačilo predujma ne vpliva na končno odločitev o uporabi sredstev sklada in država članica mora vrniti neustrezno izplačan predujem v določenem kratkem časovnem roku.

Poročevalec opozarja, da pri Solidarnostnem skladu Evropske unije ne gre zgolj za še eno vrsto finančne podpore EU, temveč ta prispeva tudi k izražanju jasnega političnega sporočila o solidarnosti, hkrati pa prizadetim državljanom zagotavlja resnično pomoč. Hitro odzivanje, tudi z izplačilom predujma, bo tako pripomoglo k uresničitvi teh ciljev.

Zato poročevalec priporoča vključitev teh zneskov v proračun za leto 2015.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

UL L 189, 27.06.2014, str. 143.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

15.12.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Nils Torvalds

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov