Procedură : 2014/2073(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0078/2014

Texte depuse :

A8-0078/2014

Dezbateri :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Voturi :

PV 17/12/2014 - 10.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0092

RAPORT     
PDF 136kWORD 60k
15.12.2014
PE 541.350v03-00 A8-0078/2014

referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2014 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III – Comisia

(16742/2014 – C8‑0291/2014 – 2014/2073(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Gérard Deprez

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2014 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III – Comisia

(16742/2014 – C8‑0291/2014 – 2014/2073(BUD))

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 41,

–       având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, adoptat definitiv la 20 noiembrie 2013(2),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3),

–       având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4),

–       având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 5/2014, adoptat de Comisie la 8 septembrie 2014 (COM(2014)0564),

–       având în vedere concluziile comune adoptate de Parlament și Consiliu la 8 decembrie 2014,

–       având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2014 adoptată de Consiliu la 12 decembrie 2014 și transmisă Parlamentului în aceeași zi (16742/2014 – C8-0291/2014),

–       având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0078/2014),

A.     întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 5/2014 se referă la mobilizarea sumei de 46 998 528 EUR în credite de angajament și de plată din Fondul de solidaritate al UE (FSUE) în legătură cu inundațiile din Italia (Sardinia) din noiembrie 2013, cu un cutremur produs în Grecia (Kefalonia), cu furtunile de gheață din Slovenia și din Croația, țară în care acestea au fost urmate de inundații, de la sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie 2014;

B.     întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 5/2014 este de a înscrie oficial această ajustare în bugetul 2014,

1.      ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 5/2014 prezentat de Comisie;

2.      subliniază nevoia urgentă de a se acorda asistență financiară prin FSUE țărilor afectate de aceste catastrofe naturale;

3.      subliniază că insuficiența creditelor de plată pentru 2014, motiv care a stat la baza prezentării proiectului de buget rectificativ nr. 3/2014 și a propunerii conexe a Comisiei de mobilizare a marjei pentru situații neprevăzute, exclude a priori posibilitatea de a identifica resursele necesare pentru bugetul rectificativ nr. 5/2014 prin realocare;

4.      susține concluziile comune adoptate de Parlament și de Consiliu la 8 decembrie 2014 privind aprobarea creditelor de angajament suplimentare în sumă de 47 de milioane EUR în cadrul bugetului pe 2014 și transferarea necesităților de plată corespondente în bugetul pe 2015;

5.      aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2014;

6.      încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 4/2014 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

7.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale.

(1)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)

JO L 51, 20.2.2014, p. 1.

(3)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(4)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

15.12.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Alfred Sant, Nils Torvalds

Aviz juridic - Politica de confidențialitate