Postopek : 2014/2073(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0078/2014

Predložena besedila :

A8-0078/2014

Razprave :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0092

POROČILO     
PDF 134kWORD 60k
15.12.2014
PE 541.350v03-00 A8-0078/2014

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2014 za proračunsko leto 2014, Oddelek III – Komisija

(16742/2014 – C8‑0291/2014 – 2014/2073(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Gérard Deprez

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2014 za proračunsko leto 2014, Oddelek III – Komisija

(16742/2014 – C8‑0291/2014 – 2014/2073(BUD))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 41,

–       ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, ki je bil dokončno sprejet dne 20. novembra 2013(2),

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3),

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–       ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 5/2014, ki ga je Komisija sprejela dne 8. Septembra 2014 (COM(2014)0564),

–       ob upoštevanju skupnih sklepov, o katerih sta Parlament in Svet dosegla dogovor 8. decembra 2014,

–       ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 5/2014, ki ga je Svet sprejel 12. decembra 2014 in ga istega dne posredoval Evropskemu parlamentu (16742/2014 – C8-0291/2014),

–       ob upoštevanju členov 88 in 91 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0078/2014),

A.     ker se predlog spremembe proračuna št. 5/2014 nanaša na uporabo Solidarnostnega sklada EU v znesku 46.998.528 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil v zvezi s poplavami v Italiji (Sardinija) novembra 2013, potresom v Grčiji (Kefalonija), ledeno ujmo v Sloveniji ter isto ledeno ujmo, ki so ji sledile poplave, na Hrvaškem ob koncu januarja/v začetku februarja 2014;

B.     ker je namen predloga spremembe proračuna št. 5/2014, da se ta prilagoditev proračuna uradno vključi v proračun za leto 2014;

1.      je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 5/2014, kot ga je predložila Komisija;

2.      poudarja, da je nujno treba državam, ki jih je prizadela ta naravna nesreča, sprostiti finančno pomoč v okviru Solidarnostnega sklada EU;

3.      poudarja, da pomanjkanje odobritev plačil za leto 2014, ki je bilo osnovni razlog za to, da je Komisija predložila predlog spremembe proračuna št. 3/2014 in spremljajoč predlog za uporabo varnostne rezerve, vnaprej izključuje možnost, da bi se lahko s prerazporeditvijo zagotovila sredstva za predlog spremembe proračuna št. 5/2014;

4.      potrjuje skupne sklepe, o katerih sta Parlament in Svet dosegla dogovor 8. decembra 2014, da bi se odobrila dodatna sredstva za prevzem obveznosti, ki znašajo 47 milijonov EUR, v proračunu za leto 2014 ter premaknile ustrezne potrebe po plačilih v proračun za leto 2015;

5.      odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 5/2014;

6.      naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 4/2014 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

7.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(2)

UL L 51, 20.2.2014, str. 1.

(3)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(4)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

15.12.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Alfred Sant, Nils Torvalds

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov