Διαδικασία : 2014/2225(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0079/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0079/2014

Συζήτηση :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0096

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 151kWORD 68k
15.12.2014
PE 544.307v03-00 A8-0079/2014

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή

(16745/2014 – C8-0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Gérard Deprez

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.8/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή

(16745/2014 – C8-0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–       έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που εγκρίθηκε οριστικά στις 20 Νοεμβρίου 2013(2),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–       έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–       έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2014 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 15 Απριλίου 2014 (COM(2014)0234),

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2014 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 27 Νοεμβρίου 2014 (COM(2014)0722),

–       έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2014 που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2014 και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (16745/2014 – C8-0293/2014),

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0079/2014),

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2014 υποβλήθηκε από την Επιτροπή επειδή η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν μπόρεσε να επιτύχει συμφωνία επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2014, το οποίο είχε ακριβώς τον ίδιο σκοπό και περιεχόμενο με το ΣΔΠ αριθ. 8/2014·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2014 αποσκοπεί να εγγράψει στον προϋπολογισμό 2014 το πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2013 που ανέρχεται σε 1,005 δισεκατομμύρια EUR·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια στοιχεία του εν λόγω πλεονάσματος είναι ένα θετικό αποτέλεσμα στα έσοδα ύψους 771 εκατομμυρίων EUR, ένα μη δαπανηθέν ποσό στα έξοδα ύψους 276 εκατομμυρίων EUR, και μια θετική διαφορά συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους 42 εκατομμυρίων EUR·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι από πλευράς εσόδων η αύξηση προέρχεται κυρίως από πρόστιμα και τόκους υπερημερίας (1,331 δισεκατομμύρια EUR), ενώ το ποσό πραγματικά εισπραχθέντων ιδίων πόρων σε σύγκριση με εκείνο που είχε προϋπολογιστεί παρουσιάζει μείωση (κατά 226 εκατομμύρια EUR) και έσοδα που προέρχονται από πλεονάσματα, υπόλοιπα και αναπροσαρμογές παρουσιάζουν επίσης μείωση (κατά 360 εκατομμύρια EUR)·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι από πλευράς δαπανών η ελλιπής εκτέλεση πιστώσεων για το 2013 (107 εκατομμύρια EUR) και για το 2012 (54 εκατομμύρια EUR) δεν ήταν αποτέλεσμα μειωμένης ικανότητας απορρόφησης αλλά στην πραγματικότητα όλοι οι διαθέσιμοι δείκτες συνηγορούν υπέρ του γεγονότος ότι υπήρξε έλλειψη πιστώσεων πληρωμών τόσο στον προϋπολογισμό του 2012 όσο και στον προϋπολογισμό του 2013·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού προβλέπει ότι αυτός ο διορθωτικός προϋπολογισμός έχει ως μοναδικό αντικείμενο τυχόν διαφορά ανάμεσα στους προσωρινούς λογαριασμούς και τις εκτιμήσεις και ότι οιαδήποτε τέτοια διαφορά εγγράφεται στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού·

1.      σημειώνει ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 8/2014 αφορά αποκλειστικά την ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό του πλεονάσματος που προέκυψε το 2013, δηλαδή ποσού 1,005 δισεκατομμυρίων EUR, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή και εμφαίνεται στη θέση που διατύπωσε σχετικά το Συμβούλιο·

2.      σημειώνει ότι το ΣΔΠ αριθ. 8/2014 υποβλήθηκε από την Επιτροπή επειδή η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν μπόρεσε να επιτύχει συμφωνία επί του ΣΔΠ αριθ. 2/2014, το οποίο είχε ακριβώς τον ίδιο σκοπό και περιεχόμενο, και το οποίο είχε εγκρίνει το Συμβούλιο στην ανάγνωσή του στις 17 Ιουλίου 2014, ενώ το Κοινοβούλιο είχε καταθέσει τροπολογία επ’ αυτού με τη θέση που ενέκρινε στις 22 Οκτωβρίου 2014 με σκοπό να διατηρήσει την πολιτική και διαδικαστική σύνδεση με τα ΣΔΠ αριθ. 3, 4, 5, 6 και 7/2014·

3.      επισημαίνει ότι η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν μπόρεσε να επιτύχει συμφωνία για την έγκριση του ΣΔΠ αριθ. 2/2014 λόγω της διαφοράς απόψεων μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τις εκκρεμούσες ανάγκες πληρωμών για το 2014 και τη δέσμη ΣΔΠ αριθ. 2 έως 7, και όχι σχετικά με το περιεχόμενο του ΣΔΠ αριθ. 2/2014 αυτό καθαυτό·

4.      υπενθυμίζει ότι η έγκριση αυτού του ΣΔΠ αριθ. 8/2014 θα μειώσει το μερίδιο της συνεισφοράς ως ποσοστού του ΑΕΕ των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ένωσης κατά 1,005 δισεκατομμύρια EUR και, συνεπώς, θα αντισταθμίσει εν μέρει τη συνεισφορά τους για τη χρηματοδότηση των ΣΔΠ αριθ. 3, 5 και 7/2014·

5.      εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2014·

6.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2014 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 51, 20.2.2014, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(4)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 163, 23.6.2007, σ. 17.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.12.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Ελευθέριος Συναδινός, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Nils Torvalds, Сергей Станишев

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου