Menetlus : 2014/2225(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0079/2014

Esitatud tekstid :

A8-0079/2014

Arutelud :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hääletused :

PV 17/12/2014 - 10.11

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0096

RAPORT     
PDF 130kWORD 59k
15.12.2014
PE 544.307v03-00 A8-0079/2014

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 8/2014 kohta, III jagu – Komisjon

(16745/2014 – C8‑0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Gérard Deprez

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 8/2014 kohta, III jagu – Komisjon

(16745/2014 – C8‑0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(1), eriti selle artiklit 41,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 20. novembril 2013. aastal(2),

–       võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(3),

–       võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(4) (edaspidi „institutsioonidevaheline kokkulepe”),

–       võttes arvesse nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsust 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta(5),

–       võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 2/2014, mille komisjon võttis vastu 15. aprillil 2014. aastal (COM(2014)0234),

–       võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 8/2014, mille komisjon võttis vastu 27. novembril 2014. aastal (COM(2014)0722),

–       võttes arvesse ühiseid järeldusi, milles Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele 8. detsembril 2014. aastal,

–       võttes arvesse 12. detsembril 2014. aastal vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 8/2014 kohta (16745/2014 – C8-0293/2014),

–       võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

–       võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0079/2014),

A.     arvestades, et komisjon esitas paranduseelarve projekti nr 8/2014, kuna lepituskomitee ei jõudnud kokkuleppele paranduseelarve projekti nr 2/2014 suhtes, millel oli täpselt sama eesmärk ja sisu mis paranduseelarve projektil nr 8/2014;

B.     arvestades, et paranduseelarve projekti nr 8/2014 eesmärk on kanda 2014. aasta eelarvesse üle 2013. aasta eelarve ülejääk summas 1,005 miljardit eurot;

C.     arvestades, et ülejääk tekkis peamiselt positiivsest tulude saldost (771 miljonit eurot) ja kavandatust väiksematest kuludest (276 miljonit eurot) ning negatiivsest vahetuskursi erinevusest (42 miljonit eurot);

D.     arvestades, et tulude poolel tuleneb kasv peamiselt hilinenud maksete eest nõutud trahvidest ja viivistest (1,331 miljardit eurot) ning tegelikult laekunud omavahendite maht väheneb eelarvestatud mahuga võrreldes (-226 miljonit eurot) ning tulud ülejääkidest, saldodest ja korrigeerimisest samuti vähenevad (-360 miljonit eurot);

E.     arvestades, et kulude poolel esinenud assigneeringute alakasutus 2013. aastal (107 miljonit eurot) ja 2012. aastal (54 miljonit eurot) ei tulenenud vähenenud kasutussuutlikkusest, vaid tegelikkuses viitavad kõik kasutada olevad näitajad asjaolule, et nii 2012. aasta kui ka 2013. aasta eelarves jäi maksete assigneeringuid puudu;

F.     arvestades, et finantsmääruse artiklis 18 sätestatakse, et selles paranduseelarves käsitletakse üksnes lahknevusi esialgse raamatupidamise aastaaruande ja eelarvestuse vahel ning kõik lahknevused kantakse liidu eelarvesse selle paranduseelarvega;

1.      võtab teadmiseks komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 8/2014, mis käsitleb üksnes 2013. aasta ülejäägi eelarvesse kandmist 1,005 miljardi euro suuruses summas vastavalt finantsmääruse artiklile 18, ja nõukogu seisukoha selle kohta;

2.      märgib, et komisjon esitas paranduseelarve projekti nr 8/2014, kuna lepituskomitee ei jõudnud kokkuleppele paranduseelarve projekti nr 2/2014 suhtes, millel oli täpselt sama eesmärk ja sisu ja mille nõukogu oli kiitnud heaks 17. juuli 2014. aasta lugemisel ning mille kohta Euroopa Parlament esitas 22. oktoobril 2014. aastal vastu võetud seisukohas muudatusettepaneku poliitilise ja menetlusliku seose säilitamiseks 2014. aasta paranduseelarve projektidega nr 3, 4, 5, 6 ja 7;

3.      juhib tähelepanu sellele, et lepituskomitee ei jõudnud paranduseelarve projekti nr 2/2014 vastuvõtmise suhtes kokkuleppele Euroopa Parlamendi ja nõukogu lahknevate seisukohtade tõttu 2014. aasta täitmata maksevajaduste ja 2014. aasta paranduseelarve projektide nr 2 kuni nr 7 paketi osas, mitte paranduseelarve projekti nr 2/2014 sisu pärast;

4.      tuletab meelde, et selle paranduseelarve projekti nr 8/2014 vastuvõtmisega vähendatakse liikmesriikide kogurahvatulu põhiseid osamakse liidu eelarvesse 1,005 miljardi euro võrra, millega kompenseeritakse osaliselt nende osamaksud 2014. aasta paranduseelarve projektide nr 3, 5 ja 7 rahastamisse;

5.      kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 8/2014 kohta heaks;

6.      teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 7/2014 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

7.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(2)

ELT L 51, 20.2.2014, lk 1.

(3)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(4)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(5)

ELT C 139, 23.6.2007, lk 17.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

15.12.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

34

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Õigusteave - Privaatsuspoliitika