JELENTÉS az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság

15.12.2014 - (16745/2014 – C8‑0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Költségvetési Bizottság
Előadó: Gérard Deprez

Eljárás : 2014/2225(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0079/2014
Előterjesztett szövegek :
A8-0079/2014
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság

(16745/2014 – C8‑0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 41. cikkére,

–       tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2013. november 20-jén fogadtak el véglegesen[2],

–       tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre[3],

–       tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[4] (a továbbiakban: intézményközi megállapodás),

–       tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra[5],

–       tekintettel a Bizottság által 2014. április 15-én elfogadott, 2/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2014)0234),

–       tekintettel a Bizottság által 2014. november 27-én elfogadott 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2014)0722),

–       tekintettel a Parlament és a Tanács által 2014. december 8-án elfogadott együttes következtetésekre,

–       tekintettel a Tanács által 2014. december 12-én elfogadott és az Európai Parlamentnek ugyanazon a napon továbbított, a 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (16745/2014 – C8-0293/2014),

–       tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–       tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0079/2014),

A.     mivel a 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság azért nyújtotta be, mert az egyeztetőbizottság nem tudott megállapodni a 2/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről, amelynek célja és tartalma pontosan megegyezett a 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetével;

B.     mivel a 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet célja az 1005 millió eurós összegű, 2013-as pénzügyi évből származó többlet 2014-es költségvetésbe történő bevezetése;

C.     mivel e többlet fő forrásai a bevételi oldalon jelentkező 771 millió eurós pozitív bevételi kimutatás, a kiadási oldalon tapasztalható 276 millió eurós alulköltekezés és az árfolyamkülönbségek 42 millió eurós negatív egyenlege;

D.     mivel a bevételi oldalon a növekedés főleg bírságokból és késedelmes fizetések kamataiból (EUR 1331 millió) származik, amíg a ténylegesen beszedett saját források összege a költségvetésben szereplő összeghez képest csökken (– EUR 226 millió) és a többletekből, egyenlegekből és kiigazításokból származó bevételek szintén csökkennek (– EUR 360 millió);

E.     mivel a kiadási oldalon a 2013-as (EUR 107 millió) és 2012-es (EUR 54 millió) előirányzatokkal kapcsolatos alulköltekezés oka nem a csökkent felvevőképesség, hanem minden rendelkezésre álló mutató azt jelzi, hogy mind a 2012-es, mind a 2013-as költségvetésben a kifizetési előirányzatokban hiány mutatkozott;

F.     mivel a költségvetési rendelet 18. cikke értelmében ez a költségvetés-módosítás kizárólag az előzetes beszámoló és az irányszámok közötti eltérésre vonatkozik, és hogy azokat ezen költségvetés-módosítás révén kell bevezetni az Unió költségvetésébe;

1.      tudomásul veszi egyrészt a 8/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetet, amelynek kizárólagos célja a 2013-as, 1005 millió euró összegű többletnek a költségvetésbe történő beállítása a költségvetési rendelet 18. cikke értelmében a Bizottság által benyújtott formájában, másrészt a Tanács erről szóló álláspontját;

2.      megjegyzi, hogy a Bizottság azért nyújtotta be a 8/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetet, mert az egyeztetőbizottság nem tudott megállapodni a 2/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetről, amelynek célja és tartalma pontosan megegyezett a 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetével, és amelyet a Tanács 2014. július 17-i olvasatában elfogadott, míg a Parlament 2014. október 22-én elfogadott álláspontjában módosítást nyújtott be hozzá a 3, 4, 5, 6 és 7/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetekkel való politikai és eljárási kapcsolat fenntartása érdekében;

3.      rámutat arra, hogy az egyeztetőbizottság nem maga a 2/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezet tartalma miatt nem tudott megállapodni a 2/2014. sz. költségvetési-módosítási tervezet elfogadásáról, hanem azért, mert nézetkülönbségek voltak a Parlament és a Tanács között a 2014-re vonatkozó nem teljesített kifizetési szükségletek és a 2–7/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetcsomag tekintetében;

4.      emlékeztet arra, hogy a 8/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezet elfogadása 1005 millió euróval csökkenteni fogja a tagállamoktól az uniós költségvetésbe érkező, a bruttó nemzeti jövedelmen (GNI) alapuló hozzájárulás arányát, ezért részben ellentételezi a 3., 5. és 7/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezet finanszírozásához nyújtott hozzájárulásukat;

5.      jóváhagyja a 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

6.      utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 8/2014. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

7.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  • [1]  HL L 298., 2012.10.26., 1.o.
  • [2]  HL L 51., 2014.2.20., 1. o.
  • [3]  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
  • [4]  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
  • [5]  HL L 163., 2007.6.23., 17. o.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

15.12.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds