Procedură : 2014/2225(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0079/2014

Texte depuse :

A8-0079/2014

Dezbateri :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Voturi :

PV 17/12/2014 - 10.11

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0096

RAPORT     
PDF 139kWORD 68k
15.12.2014
PE 544.307v01-00 A8-0079/2014

referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 8/2014 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III – Comisia

(16745/2014 – C8‑0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Gérard Deprez

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 8/2014 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III – Comisia

(16745/2014 – C8‑0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din Tratatul Euratom,

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 41,

–       având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, adoptat definitiv la 20 noiembrie 2013(2),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3),

–       având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4) (denumit în continuare „AII”),

–       având în vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene(5),

–       având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 2/2014 adoptat de Comisie la 15 aprilie 2014 (COM(2014)0234),

–       având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 8/2014 adoptat de Comisie la 27 noiembrie 2014 (COM(2014)0722),

–       având în vedere concluziile comune convenite de Parlamentul European și de Consiliu la 8 decembrie 2014,

–       având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 8/2014 adoptată de Consiliu la 12 decembrie 2014 și transmisă Parlamentului European la aceeași dată (16745/2014 – C8-0293/2014),

–       având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0079/2014),

A.     întrucât Comisia a prezentat proiectul de buget rectificativ nr. 8/2014 deoarece comitetul de conciliere nu a putut ajunge la un acord cu privire la proiectul de buget rectificativ nr. 2/2014, care avea același obiectiv ca PBR nr. 8/2014 și un conținut identic;

B.     întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 8/2014 are ca obiectiv înscrierea în bugetul 2014 a excedentului din exercițiul financiar 2013, care se ridică la 1 005 milioane EUR;

C.     întrucât principalele elemente ale acestui excedent sunt un sold pozitiv al veniturilor de peste 771 de milioane EUR, o subutilizare a cheltuielilor de 276 de milioane EUR și un sold negativ rezultat din diferențele de curs valutar de 42 de milioane EUR;

D.     întrucât, în ceea ce privește veniturile, creșterea provine în principal din amenzi și penalități de întârziere (1 331 de milioane EUR), în timp ce valoarea resurselor proprii colectate efectiv față de cele înscrise în buget a scăzut (- 226 de milioane EUR), iar veniturile din excedente, solduri și ajustări au scăzut de asemenea (- 360 de milioane EUR);

E.     întrucât, în ceea ce privește cheltuielile, utilizarea incompletă a creditelor pe 2013 (107 milioane EUR) și pe 2012 (54 de milioane EUR) nu a fost rezultatul reducerii capacităților de absorbție, ci, de fapt, toți indicatorii disponibili arată că a existat o insuficiență a creditelor de plată atât pentru bugetul 2012, cât și pentru bugetul 2013;

F.     întrucât, potrivit articolului 18 din Regulamentul financiar, bugetul rectificativ este consacrat exclusiv diferențelor dintre conturile provizorii și estimări, acestea fiind înregistrate în bugetul Uniunii cu ajutorul unui buget rectificativ,

1.      ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 8/2014, consacrat exclusiv înscrierii în buget a excedentului din 2013, cu suma de 1 005 milioane EUR, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul financiar, astfel cum a fost prezentat de Comisie și în conformitate cu poziția Consiliului în acest sens;

2.      ia act de faptul că Comisia a prezentat proiectul de buget rectificativ nr. 8/2014 deoarece comitetul de conciliere nu a putut ajunge la un acord cu privire la proiectul de buget rectificativ nr. 2/2014, care avea același obiectiv și un conținut identic și care fusese aprobat de Consiliu în cadrul lecturii din 17 iulie 2014, însă Parlamentul a introdus o modificare la acesta în poziția sa adoptată la 22 octombrie 2014 pentru a menține legătura politică și procedurală cu proiectele de buget rectificativ nr. 3, 4, 5, 6 și 7/2014;

3.      subliniază că comitetul de conciliere nu a putut ajunge la un acord cu privire la adoptarea PBR nr. 2/2014 ca urmare a diferențelor între pozițiile adoptate de Parlament și de Consiliu privind nevoile de plată restante pentru 2014 și pachetul de proiecte de bugete rectificative nr. 2-7/2014 și nu din cauza conținutului PBR nr. 2/2014 per se;

4.      reamintește faptul că adoptarea PBR nr. 8/2014 va reduce cota din VNB reprezentând contribuția statelor membre la bugetul Uniunii cu 1 005 milioane EUR și, prin urmare, va compensa parțial contribuția statelor membre la finanțarea PBR nr. 3, 5 și 7/2014;

5.      aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 8/2014;

6.      încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 7/2014 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

7.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale.

(1)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)

JO L 51, 20.2.2014, p. 1.

(3)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(4)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(5)

JO L 163, 23.6.2007, p. 17.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

15.12.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Aviz juridic - Politica de confidențialitate