Postopek : 2014/2225(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0079/2014

Predložena besedila :

A8-0079/2014

Razprave :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.11

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0096

POROČILO     
PDF 136kWORD 67k
15.12.2014
PE 544.307v03-00 A8-0079/2014

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 8/2014 za proračunsko leto 2014, oddelek III – Komisija

(16745/2014 – C8-0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Gérard Deprez

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 8/2014 za proračunsko leto 2014, oddelek III – Komisija

(16745/2014 – C8-0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe Euratom,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 41,

–       ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, ki je bil dokončno sprejet dne 20. novembra 2013(2),

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3),

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4) (v nadaljnjem besedilu: medinstitucionalni sporazum),

–       ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(5),

–       ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 2/2014, ki ga je Komisija sprejela dne 15. aprila 2014 (COM(2014)0234),

–       ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 8/2014, ki ga je Komisija sprejela 27. novembra 2014 (COM(2014)0722),

–       ob upoštevanju skupnih sklepov, o katerih sta se Parlament in Svet dogovorila 8. decembra 2014,

–       ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 8/2014, ki ga je Komisija sprejela 27. novembra 2014 (COM(2014)0722),

–       ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 8/2014, ki ga je Svet sprejel 12. decembra 2014 in ga istega dne posredoval Evropskemu parlamentu (16745/2014 – C8-0293/2014),

–       ob upoštevanju členov 88 in 91 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0079/2014),

A.     ker je Komisija predlog spremembe proračuna št. 8/2014 predstavila zato, ker spravnemu odboru ni uspelo doseči sporazuma o predlogu spremembe proračuna št. 2/2014, ki je imel popolnoma enak namen in vsebino kot predlog spremembe proračuna št. 8/2014;

B.     ker je namen predloga spremembe proračuna št. 8/2014, da se v proračun za leto 2014 vključi presežek iz proračunskega leta 2013, ki znaša 1.005 milijonov EUR;

C.     ker ta presežek v glavnem sestavljajo pozitiven rezultat pri prihodkih v višini 771 milijonov EUR, neporabljena sredstva za odhodke v višini 276 milijonov EUR in negativni saldo tečajnih razlik v znesku 42 milijonov EUR;

D.     ker povišanje na strani prihodkov izhaja predvsem iz glob in zamudnih obresti (1.331 milijonov EUR), pri čemer se vsota dejansko zbranih lastnih sredstev v primerjavi s tistimi, ki so bila v proračunu predvidena, zmanjšuje (–26 milijonov EUR), prav tako pa se zmanjšujejo prihodki iz presežkov, neporabljenih sredstev in popravkov (–360 milijonov EUR);

E.     ker na strani odhodkov nezadostno izvrševanje sredstev za leto 2013 (107 milijonov EUR) in za leto 2012 (54 milijonov EUR) ni posledica zmanjšane absorpcijske sposobnosti, ampak dejansko vsi razpoložljivi pokazatelji kažejo na to, da je v proračunih za leto 2012 in 2013 primanjkovalo odobritev plačil;

F.     ker člen 18 finančne uredbe določa, da je ta sprememba proračuna namenjena samo morebitnim odstopanjem med začasnim zaključnim računom in ocenami ter da se vsako tako odstopanje vključi v proračun Unije s to spremembo proračuna;

1.      je seznanjen s tem, da je predlog spremembe proračuna št. 8/2014, kot ga je predložila Komisija, namenjen izključno temu, da se presežek iz leta 2013, ki znaša 1.005 milijonov EUR, vključi v proračun v skladu s členom 18 finančne uredbe in stališčem Sveta v zvezi s tem;

2.      je seznanjen s tem, da je Komisija predlog spremembe proračuna št. 8/2014 predstavila zato, ker spravnemu odboru ni uspelo doseči sporazuma o predlogu spremembe proračuna št. 2/2014, ki je imel popolnoma enak namen in vsebino in ga je Svet potrdil na svoji obravnavi 17. julija 2014, medtem ko je Parlament v svojem stališču o tem predlogu, ki je bilo sprejeto 22. oktobra 2014, vložil predlog spremembe k temu predlogu, da bi ohranil njegovo politično in postopkovno povezavo s predlogi spremembe proračuna št. 3, 4, 5, 6 in 7/2014;

3.      poudarja, da spravnemu odboru ni uspelo doseči sporazuma o predlogu spremembe proračuna št. 2/2014 zaradi razlik v stališčih Parlamenta in Sveta o neporavnanih plačilih za leto 2014 in o svežnju predlogov spremembe proračuna št. 2–7/2014, ne pa zaradi same vsebine predloga spremembe proračuna št. 2/2014;

4.      opozarja, da se bo s sprejetjem predloga spremembe proračuna št. 8/2014 za 1.005 milijonov EUR zmanjšal delež prispevka na osnovi BND, ki ga države članice vplačajo v proračun Unije, s čimer se bo delno izravnal njihov prispevek k financiranju predlogov spremembe proračuna št. 3, 5 in 7/2014;

5.      odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 8/2014;

6.      naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 7/2014 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

7.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(2)

UL L 51, 20.2.2014, str. 1.

(3)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(4)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(5)

UL L 163, 23.6.2007, str. 17.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

15.12.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Kristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Elefterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Nils Torvalds

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov