Procedūra : 2014/0218(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0001/2015

Pateikti tekstai :

A8-0001/2015

Debatai :

PV 10/02/2015 - 7
CRE 10/02/2015 - 7

Balsavimas :

PV 11/02/2015 - 9.15
CRE 11/02/2015 - 9.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0029

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 661kWORD 271k
7.1.2015
PE 539.855v02-00 A8-0001/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl palankesnių sąlygų keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus sudarymo

(COM(2014) 0476 – C8‑0113/2014 – 2014/0218(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėja: Inés Ayala Sender

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl palankesnių sąlygų keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus sudarymo

(COM(2014) 0476 – C8‑0113/2014 – 2014/0218(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0476),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnio 1 dalies c punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8‑0113/2014),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2014 m. spalio 15 d. nuomonę(1),

–       pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A8-0001/2015),

1.      priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.      ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a) vadovaujantis Priumo sprendimais, tvarkant asmens duomenis, apimančius TRD, taikomos konkrečios Tarybos sprendimo 2008/615/TVR VI skyriuje išdėstytos nuostatos dėl duomenų apsaugos. Šiuo požiūriu valstybės narės taip pat turėtų turėti galimybę tas konkrečias nuostatas taikyti kitiems šios direktyvos tikslais tvarkomiems asmens duomenims, jei užtikrina, kad duomenų, susijusių su visais šios direktyvos 2 straipsnyje išvardytais pažeidimais, tvarkymas atitinka nacionalines nuostatas, kuriomis vadovaujantis įgyvendinama Direktyva 95/46/EB;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu perimamas Tarybos tekstas ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pateiktas pasiūlymas. Juo siekiama paaiškinti naujas duomenų apsaugos procedūras, taikytinas pažeidimų, kuriuos apima ši direktyva, atvejais.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, Danijos Karalystė, Airija ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė gali pratęsti šioje pastraipoje nurodytą terminą iki ...*.

 

_____________

 

* OL prašom įrašyti datą: vieneri metai po šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu trims valstybėms narėms, nusprendusioms direktyvos netaikyti, suteikiama pakankamai laiko, kad jos galėtų perkelti nuostatas į nacionalinę teisę atsižvelgdamos į visus reikiamus įgyvendinimo teisės aktus, administracines ar technines procedūras. Kartu suteikiama pakankamai laiko Komisijai numatytai ataskaitai iki 2016 m. lapkričio mėn. pateikti ir išvengti bet kokio potencialaus vėlavimo ateityje teikiant pasiūlymus dėl tarpvalstybinio lygmens kelių eismo taisyklių pažeidimų kontrolės stiprinimo ir geresnio kelių eismo saugumo visose valstybėse narėse.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Šiuo pasiūlymu perimamas Direktyvos 2011/82/ES, kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus, 2011 m. Parlamente priimtos didžiąja balsų dauguma, o Taryboje – vienbalsiai, tekstas, išskyrus du kokybiškai reikšmingus pakeitimus. Pirma, keičiamas teisinis pagrindas ir dėl to atliekami atitinkami techniniai pakeitimai ir, antra, dėl šio naujo su transportu susijusio teisinio pagrindo taikymo sritis išplečiama: ši direktyva taikoma trims valstybėms, kurioms ankstesnė direktyva buvo netaikoma.

Šie pakeitimai atitinka ES Teisingumo Teismo 2014 m. gegužės 6 d. sprendimą, pagal kurį Direktyva 2011/82/ES buvo priimta remiantis klaidingu su policijos bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose susijusiu teisiniu pagrindu (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 87 straipsnio 2 dalis). Teismas nurodė, jog tinkamas teisinis pagrindas susijęs su transporto sauga, nes išnagrinėjus direktyvos nuostatų turinį tapo akivaizdu, kad valstybių narių kompetentingų institucijų keitimosi informacija sistema, kuria direktyvoje remiamasi, yra direktyvos priemonė, bet ne tikslas, o tikslas tėra vienas – pagerinti kelių eismo saugumą. Europos Parlamentas nuo pat pradžių pritarė su transportu susijusiam teisiniam pagrindui, kuris, jo manymu, yra teisingas.

Nors Teismas direktyvą panaikino, jis pripažino jos svarbą ir nurodė, jog, siekiant išvengti teisinės spragos, panaikintos direktyvos poveikis bus išlaikytas 12 mėnesių, kad teisės aktų leidėjas galėtų pataisyti tekstą ir priimti naują, kuris atitiktų transporto saugos teisinį pagrindą.

Taigi svarstome naują Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos ir, nors būtent Komisija iniciavo direktyvos panaikinimą, ji pati ir buvo labiausiai suinteresuota kuo greičiau pateikti Parlamentui naująjį tekstą, kuriame būtų pakeistos tik su teisiniu pagrindu ir taikymo teritorija susijusios direktyvos vietos.

Direktyvos 2011/82/ES ištakos

Norint suprasti, kas davė pradžią šiam pasiūlymui, reikia prisiminti dar 2007 m. Komisijos atliktus tyrimus. Kelių eismo taisyklių pažeidimų ES tyrimas parodė, kad daugumą pažeidimų, ypač greičio viršijimo, įvykdė užsieniečiai, o ne šalių, kuriose jie buvo įvykdyti, gyventojai. Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl dauguma pažeidimų įvykdoma užsienyje registruotomis transporto priemonėmis, yra ta, kad valdžios institucijos, nežinančios transporto priemonės savininko gyvenamosios vietos, negali jam pranešti apie baudą, ypač tais atvejais, kai pažeidimus užfiksuoja automatinės radarų sistemos. Nepaisant to, kad šią problemą bandyta spręsti dvišaliais susitarimais, patirtis parodė, jog dėl jų kilo daugiau konfliktų ir padidėjo kelių eismo tarnybų nepasitenkinimas. Šis santykinis vairuotojų iš užsienio nebaudžiamumas trukdė siekti kelių eismo saugumo tikslų ir ES piliečių akyse kompromitavo patį šių tikrinimų teisėtumą, nes asmuo, vairuojantis šalyje registruotą transporto priemonę, mano, kad visi pažeidėjai turėtų būti traktuojami vienodai. Galutinis pasiūlymo tikslas yra būtent padėti tašką užsienio vairuotojų nebaudžiamumui Sąjungos keliuose.

Pasiūlymu dėl direktyvos sudarytos sąlygos užpildyti šią spragą ir numatyta, jog už eismą ir kelių saugumą atsakingos valstybių narių institucijos galėtų reikalauti duomenų apie užsienyje registruotos transporto priemonės savininką, jei jis įvykdė pažeidimą, sukėlusį didelį pavojų kelių eismo saugumui, kad galėtų atitinkamos šalies kalba pranešti jam apie įvykdytą pažeidimą.

Apsvarstęs pradinį 2008 m. Komisijos pasiūlymą, Europos Parlamentas pasiūlė sustiprinti šią sistemą taip, kad apie pažeidimus būtų galima ne tik pranešti, bet ir už juos praktiškai taikyti nuobaudas – taip, kaip jos taikomos pažeidimą įvykdžiusiems šalies gyventojams. Per pirmąjį svarstymą Parlamentas ne tik pritarė su transportu susijusiam teisiniam pagrindui, bet ir įtvirtino Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pasiūlytus su duomenų apsauga susijusius elementus, patobulino su piliečių informavimu susijusias nuostatas ir įtraukė nuostatas dėl būtinybės tobulinti standartus, susijusius su automatinėmis radarų stebėjimo sistemomis, ir dėl galimybės suderinti kelių eismo taisykles.

Parlamentas šį pasiūlymą palaikė, tačiau susidūrė su blokuojama pozicija Taryboje, kurioje vyko bergždžios diskusijos dėl teisinio pagrindo. Tik po trejų metų – 2010 m. pirmininkaujant Belgijai – Parlamento prašymu pavyko rasti išeitį iš aklavietės, kurioje šis pasiūlymas buvo atsidūręs ir dėl kurios buvo delsiama imtis neatidėliotinų kovos su tarpvalstybiniais kelių eismo taisyklių pažeidimais priemonių. Galimybė panaikinti šį blokavimą sutinkant, kad teisinis pagrindas būtų pakeistas į policijos bendradarbiavimą, savo ruožtu, atvėrė kelią dviem svarbiems pakeitimams: pirma, procesas buvo apribotas tik keitimusi duomenimis apie transporto priemonių savininkus ir, antra, buvo susiaurinta taikymo teritorija – dėl Sutartyse pripažintų prerogatyvų neįtrauktos Jungtinė Karalystė, Danija ir Airija.

Atsiradus progai tęsti projektą, Parlamentas, kuris niekada nebuvo atmetęs su transportu susijusio teisinio pagrindo, kaip matyti iš 11 straipsnio, pragmatiškai nusprendė apsvarstyti galimybę pakeisti teisinį pagrindą, kad būtų galima žengti pirmąjį žingsnį ir sukurti užuomazginę priemonę tarpvalstybinių baudų problemai spręsti. Mainais Parlamentui pavyko pasiekti, kad būtų įtraukta griežta peržiūros sąlyga, kuria remiantis Komisija įpareigota jau 2016 m. lapkričio mėn. pateikti taikymo vertinimo ataskaitą. Remdamasi šia ataskaita, jei būtina, Komisija pateikia pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų siekiant, kad vairuotojus būtų galima patraukti atsakomybėn nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje registruoti jų automobiliai, taip papildant jau sukurtą keitimosi informacija mechanizmą.

Atsižvelgdami į techninę pažangą tam tikrų pažeidimų, pvz., vairavimo apsvaigus nuo narkotikų, nustatymo srityje, Parlamentas ir Taryba per antrąjį svarstymą sutarė į direktyvos taikymo sritį įtraukti keturis naujus atvejus, kurie iki to laiko tapo lengvai patikrinami ir kurie susiję su pažeidimais, keliančiais pavojų vairuotojo ir kitų kelių eismo dalyvių saugumui (vairavimas apsvaigus nuo narkotikų, motociklininko šalmo naudojimas, naudojimasis mobiliuoju telefonu vairuojant ir važiavimas draudžiama juosta).

Praėjusi sudėtingą teisėkūros procesą, 2013 m. lapkričio 11 d. Direktyva 2011/82/ES pagaliau įsigaliojo ir nuo pat pradžių davė rezultatų: vairuotojų iš užsienio padarytų pažeidimų skaičius sumažėjo. Direktyvoje buvo nustatyta vairuotojus iš užsienio atgrasanti nuostata: dabar jie žino, kad naudojantis šiuo naujovišku mechanizmu jiems gali būti pranešta apie bet kokį užsienyje jų įvykdytą pažeidimą. Paskutiniais metais direktyva prisidėjo siekiant ES tikslo iki 2020 m. perpus sumažinti kelių eismo įvykių aukų skaičių ir 40 proc. sumažinti sužeistųjų skaičių.

Pranešėjos pozicija

Pranešėja visų pirma nori padėkoti Komisijai už greitą naujo pasiūlymo pateikimą: jame atsižvelgta į Teismo sprendimą ir tik atlikti būtini pakeitimai, nustatytas su transporto sauga susijęs teisinis pagrindas, į taikymo sritį įtrauktos Danija, Jungtinė Karalystė ir Airija ir, atsižvelgiant į naująjį teisinį pagrindą, atlikta įvairių taikytinų duomenų apsaugos srities teisės aktų pataisymų.

Taryba jau išnagrinėjo dalį pasiūlymo, o valstybės narės bendrai sutaria, kad reikia kuo greičiau priimti naująją direktyvą. Šiuo metu 20 iš 25 valstybių narių, kurioms direktyva taikoma, yra perkėlusios ją į savo nacionalinę teisę ir pirmieji ženklai rodo, kad sukurta sistema jau duoda rezultatų. Danija, Jungtinė Karalystė ir Airija, kurios iš pradžių buvo nusprendusios prie šios iniciatyvos neprisijungti, dabar priima direktyvą be jokių išlygų ir prašo tik vieno – kad joms, panašiai kaip anksčiau kitoms valstybėms, būtų nustatytas pereinamasis laikotarpis ir jau svarsto, kaip galėtų prisidėti prie sistemos pagerinimo, kai bus atliekama kita direktyvos peržiūra.

Todėl šiam Parlamentui tenka atsakomybė iki 2015 m. gegužės 6 d. priimti naują direktyvą, kad būtų išvengta teisinio neapibrėžtumo padėties beveik visose valstybėse narėse, kurios jau įtraukė į savo nacionalinę teisę panaikintos direktyvos nuostatas. Taigi Parlamento, kaip teisės aktų leidėjo, laukia būtina, kebli ir skubi užduotis srityje, kurią Parlamentas visada laikė politiniu prioritetu – užtikrinti kuo didesnį kelių eismo saugumą.

Be to, kelių eismo įvykių aukų asociacijos, kelių eismo tarnybos, už kelių eismo saugumą atsakingos finansų institucijos ir apskritai organizacijos, siekiančios kelių eismo saugumo, kurios džiaugėsi, kai direktyva buvo priimta, liktų nusivylusios, jei šis Parlamentas nesiimtų visų reikiamų priemonių, kad būtų išvengta teisinės spragos. Piliečiai, kuriems paprastai nėra malonu gauti pranešimą dėl kelių eismo taisyklių pažeidimo, taip pat pritaria tam, kad visi europiečiai, nesvarbu, kur registruoti jų automobiliai, būtų traktuojami vienodai.

Be to, ši direktyva rengiama pačiu laiku. Nepaisant to, kad ES yra užsibrėžusi naują tikslą iki 2020 m. žuvusiųjų keliuose skaičių sumažinti 50 proc., dėl įvairių priežasčių – pasenusio transporto priemonių parko, prasidėjus ekonomikos krizei drastiškai sumažintų infrastruktūrų priežiūros išlaidų, nepakankamo finansavimo infrastruktūroms ir inovacijoms, kuriomis būtų padidintas kelių eismo saugumą – kelių eismo įvykių aukų skaičius padidėjo. Todėl pranešėja norėtų, jog ši direktyva būtų priimta iki Teismo nustatyto termino, kad nesusidarytų teisinė spraga, kuri tik sustiprintų šią nerimą keliančią tendenciją. Pranešėjos manymu, direktyva dėl tarpvalstybinių baudų už kelių eismo taisyklių pažeidimus sudarytos sąlygos nustatyti atgrasomą, bet ne diskriminacinę nuostatą, kuri padeda kovoti su nebaudžiamumu ES keliuose ir kurios atsisakyti būtų klaidinga.

Be to, pranešėja nori garantijų, kad atlikti Direktyvos 95/46/ES pakeitimai nepakenks aukšto lygio asmens duomenų apsaugai, dėl kurios nuo 2008 m. vyko svarstymai Parlamente. Todėl pranešėja itin didelį dėmesį – kaip ir tada, kai Komisija pateikė savo pirminį pasiūlymą – skyrė Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonei. Trijų institucijų teisės tarnybos ir pats Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas laikosi nuomonės, kad Komisijos pasiūlymo techniniai pakeitimai yra tinkami, todėl pranešėja iš esmės nenori nieko keisti.

Pranešėja paprasčiausiai nori šiame pranešimo projekte pateikti paaiškinimus, kad būtų galima pradėti derybas su Taryba. Todėl ji siūlo pritarti naujai konstatuojamajai daliai, kurioje išdėstomi Tarybos pateikti paaiškinimai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pateiktas pasiūlymas.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Keitimasis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus

Nuorodos

COM(2014) 0476 – C8-0113/2014 – 2014/0218(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

18.7.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

15.9.2014

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

15.9.2014

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

LIBE

6.10.2014

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Inés Ayala Sender

3.9.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

3.11.2014

1.12.2014

 

 

Priėmimo data

2.12.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

5

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Tapardel, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Matthijs van Miltenburg, Elissavet Vozemberg, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Francisco Assis, Ivo Belet, Markus Ferber, Theresa Griffin, Massimo Paolucci

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Georgios Katrougkalos

Pateikimo data

7.1.2015

Teisinė informacija - Privatumo politika