Procedūra : 2014/0218(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0001/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0001/2015

Debates :

PV 10/02/2015 - 7
CRE 10/02/2015 - 7

Balsojumi :

PV 11/02/2015 - 9.15
CRE 11/02/2015 - 9.15
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0029

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 659kWORD 265k
7.1.2015
PE 539.855v02-00 A8-0001/2015

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko veicina pārrobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem

(COM(2014)0476 – C8‑0113/2014 – 2014/0218(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referente: Inés Ayala Sender

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko veicina pārrobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem

(COM(2014)0476 – C8‑0113/2014 – 2014/0218(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0476),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 91. panta 1. punkta c) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0113/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 15. oktobra atzinumu(1),

–       pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–       ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–       ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A8-0001/2015),

1.      pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.      prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21a) Atbilstīgi Prīmes lēmumiem uz tādu TRD apstrādi, kas satur personas datus, attiecas Padomes Lēmuma 2008/615/IT VI nodaļā izklāstītie īpašie noteikumi par datu aizsardzību. Šajā sakarā dalībvalstīm vajadzētu būt arī iespējai piemērot minētos īpašos noteikumus citiem personas datiem, kuri tiek apstrādāti atbilstīgi šai direktīvai ar noteikumu, ka tās nodrošina, ka to datu apstrāde, kuri ir saistīti ar visiem šīs direktīvas 2. pantā uzskaitītajiem pārkāpumiem, atbilst valstu noteikumiem, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK.

Pamatojums

Šis grozījums, kurā pārņemts Padomes teksts un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ierosinājums, paredzēts, lai nodrošinātu lielāku skaidrību par jauno datu aizsardzības kārtību, kas jāpiemēro šajā direktīvā minētajiem pārkāpumiem.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, Dānijas Karaliste, Īrija un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste var šā punkta pirmajā daļā minēto termiņu pagarināt līdz …*.

 

_____________

 

* OV, ievietot datumu — viens gads pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Šis grozījums dod trīs dalībvalstīm, kuras izvēlējās direktīvai nepievienoties, saprātīgu termiņu, lai tās to varētu transponēt valsts tiesību aktos, ņemot vērā visus vajadzīgos īstenošanas tiesību aktus, administratīvos vai tehnoloģiskos pasākumus, kā arī nodrošina pietiekamu laiku Komisijai, lai līdz 2016. gada novembrim iesniegtu paredzēto ziņojumu un izvairītos no iespējamas kavēšanās ar nākamajiem priekšlikumiem, ar kuriem stiprina sodu noteikšanu par pārrobežu satiksmes noteikumu pārkāpumiem un uzlabo satiksmes drošību visās dalībvalstīs.

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

Šajā priekšlikumā ir ietverts tas pats teksts, kas Direktīvā 2011/82/ES, ar kuru veicina pārrobežu informācijas apmaiņu par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem, un kura 2011. gadā Parlamentā saņēma pārliecinošu balsu vairākumu un Padomē tika apstiprināta vienbalsīgi, izņemot divas izmaiņas, kam ir kvalitatīvi nozīmīgs raksturs. No vienas puses, izmaiņas juridiskajā pamatā un turpmākas tehniskas modifikācijas, un, no otras puses, šī transporta jaunā juridiskā pamata rezultātā ─ piemērošanas jomas paplašināšana, ietverot tās trīs dalībvalstis, kuras netika iekļautas iepriekšējā direktīvā.

Šīs izmaiņas bija jāveic, lai ņemtu vērā šā gada 6. maija Eiropas Savienības Tiesas spriedumu, ar kuru tika nolemts, ka Direktīva 2011/82 tika pieņemta ar kļūdainu juridisko pamatu, proti, policijas sadarbību krimināllietās (Līguma par Eiropas Savienības darbību 87. panta 2. punkts). Tiesa atzina, ka piemērots juridiskais pamats ir transporta drošība: izpētot direktīvas noteikumu saturu kļuva skaidrs, ka dalībvalstu kompetento iestāžu informācijas apmaiņas sistēma, uz kuru balstījās šī direktīva, ir līdzeklis, nevis tās mērķis, kas nebija nekas cits, kā ceļu satiksmes drošības uzlabošana. Kopš paša sākuma Eiropas Parlaments atbalstīja transporta juridisko pamatu, kuru tas uzskatīja par piemērotu.

Neskatoties uz direktīvas pasludināšanu par spēkā neesošu, Tiesa atzīst tās atbilstību un nosaka, ka juridisko noteikumu vakuuma nepieļaušanai, tā jāatstāj spēkā 12 mēnešus, ļaujot likumdevējam izlabot un pieņemt jaunu tekstu saskaņā ar transporta drošības juridisko pamatu.

Tādēļ Komisija, neskatoties uz pašas ierosināto pārskatīšanu, ir izstrādājusi jaunu direktīvas priekšlikumu, izrādot lielu ieinteresētību iespējami drīz vērsties pie Parlamenta ar jaunu tekstu, lai aizstātu direktīvu tieši tajos punktos, kas attiecas uz juridisko pamatu un teritoriālo piemērošanas jomu.

Direktīvas 2011/82 izstrāde

Lai iepazītos ar priekšlikuma rašanos, ir jāatgriežas pie Komisijas pētījumiem, kas tika veikti 2007. gadā. Pētot datus par ceļu satiksmes drošības pārkāpumiem Eiropas Savienībā atklājās, ka nerezidentu procentuālais īpatsvars pārkāpumu skaita ziņā pārsniedza vietējo satiksmes dalībnieku īpatsvaru, jo īpaši saistībā ar ātruma pārsniegšanu. Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ pastāv tik liels skaits ārvalstu transportlīdzekļu pārkāpumu ir tas, ka iestādēm nav pieejama transportlīdzekļa īpašnieka adrese un nav iespējams paziņot par sodu, jo īpaši attiecībā uz automātisko radaru sistēmas reģistrētajiem pārkāpumiem. Kaut gan tika mēģināts šo problēmu risināt ar divpusējiem līgumiem, laika gaitā pieauga konflikti un neapmierinātība satiksmes iestāžu vidū. Šī relatīvā ārvalstu autovadītāju nesodāmība vājināja ceļu drošības mērķus un šādas kontroles leģitimitāti Eiropas iedzīvotāju acīs, jo autovadītājs ar vietēji reģistrēto transportlīdzekli uzskata, ka pret visiem pārkāpējiem ir jābūt vienādai attieksmei. Priekšlikuma galvenais mērķis ir pārtraukt tieši ārvalstu transportlīdzekļu vadītāju nesodāmību uz Savienības ceļiem.

Direktīvas priekšlikums ļāva aizpildīt šo plaisu un nodrošināja, ka dalībvalstu ceļu satiksmes drošības iestādes var pieprasīt datus par ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa īpašnieku, kas ir izdarījis kādu no pārkāpumiem, kuri rada ievērojamu ceļu satiksmes drošības apdraudējumu, lai minētās valsts valodā par to varētu paziņot īpašniekam.

Komisijas 2008. gada sākotnējā priekšlikuma parlamentārās izskatīšanas laikā Eiropas Parlaments ierosināja pastiprināt šo mehānismu, lai ne tikai varētu paziņot par pārkāpumiem, bet arī noteikt sodus, kā tas tiek darīts rezidentu pārkāpumu gadījumā. Parlaments pirmajā lasījumā ne tikai atbalstīja transporta noteikšanu par juridisko pamatu, bet arī saskaņā ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ierosinājumiem pastiprināja datu aizsardzības elementus, uzlaboja noteikumus attiecībā uz iedzīvotāju informēšanu un iekļāva nepieciešamību padziļināt normas par radaru automātisko aprīkojumu, kā arī iespēju saskaņot ceļu satiksmes noteikumus.

Parlamenta atbalsts šim priekšlikumam saskārās ar stingru Padomes noraidījumu, kas izvērtās neproduktīvās diskusijās par juridisko pamatu. Tikai trīs gadu vēlāk, 2010. gadā, Beļģijas prezidentūras laikā un pēc Parlamenta lūguma šo priekšlikumu bija iespējams izvest no strupceļa, kurā tas atradās, tikai saasinot nepieciešamību pēc instrumenta ceļu satiksmes pārrobežu pārkāpumu apkarošanai. Iespēja atsākt sarunas, piekrītot mainīt juridisko pamatu no policijas sadarbības, savukārt radīja divas nozīmīgas izmaiņas. No vienas puses, tika ierobežota transportlīdzekļu īpašnieku datu apmaiņas procedūra, un, no otras puses, –– tika samazināta teritoriālās piemērošanas joma, neiekļaujot Apvienoto Karalisti, Dāniju un Īriju, ņemot vērā Līgumos noteiktās šo valstu prerogatīvas.

Parlaments, kas nekad nebija noraidījis transportu kā 11. pantā noteikto juridisko pamatu, izmantoja iespēju turpināt virzību un konstruktīvi izvēlējās izpētīt juridiskā pamata maiņas iespējas, lai varētu spert pirmo soli un izveidot sākotnēju instrumentu pārrobežu sodu problēmas risināšanai. Tādējādi Parlaments spēja piemērot stingru pārskatīšanas klauzulu, ar kuru Komisijai tiek uzlikts pienākums jau 2016. gada novembrī iesniegt ziņojumu, kurā novērtēta piemērošana. Pamatojoties uz šo ziņojumu, Komisija vajadzības gadījumā iesniegs likumdošanas priekšlikumus, lai panāktu, ka vadītājus iespējams sodīt neatkarīgi no viņu reģistrācijas valsts, tādā veidā pabeidzot iepriekš saskaņotā informācijas apmaiņas mehānisma izveidi.

Tā kā ir panākti tehniski uzlabojumi, kas ļauj atklāt konkrētus pārkāpumus, piemēram, transportlīdzekļa vadīšanu narkotisko vielu ietekmē, Parlaments un Padome otrajā lasījumā piekrita iekļaut direktīvas darbības jomā četrus jaunus pārkāpumus, kas tobrīd jau bija ieguvuši pietiekamu nozīmību un tika tādējādi uzskatīti par pārkāpumiem, kas apdraud vadītāja un citu ceļa satiksmes dalībnieku drošību (transportlīdzekļa vadīšana narkotisko vielu ietekmē, ķiveres nelietošana, vadot motociklu, mobilā tālruņa izmantošana transportlīdzekļa vadīšanas laikā un neatļautas ceļa braucamās joslas izmantošana).

Pēc šī sarežģītā likumdošanas procesa 2013. gada 11. novembrī visbeidzot Direktīva 2011/82/ES stājās spēkā, no paša sākuma pierādot savu potenciālu un spēju samazināt ārvalstu vadītāju radīto pārkāpumu skaitu. Ar to ieviesa spēcīgu līdzekli, lai ārvalstu transportlīdzekļu vadītājus atturētu no pārkāpumiem, –– viņi tagad apzinās, ka ar šo jauno mehānismu iespējams paziņot par jebkuru ārvalstīs veiktu pārkāpumu. Šā pēdējā gada laikā direktīva ir palīdzējusi virzīties uz ES mērķi –– līdz 2020. gadam uz pusi samazināt ceļa satiksmes negadījumos cietušo personu skaitu un par 40 % samazināt traumas guvušo skaitu.

Referentes nostāja

Pirmkārt, referente vēlas pateikties par Komisijas laikus iesniegto jauno priekšlikumu, ar kuru tiek ņemts vērā spriedums un īstenotas nepieciešamās izmaiņas, tiek ieviests transporta juridiskais pamats, teritoriālās piemērošanas jomā tiek iekļauta Dānija, Apvienotā Karaliste un Īrija, kā arī atbilstīgi jaunajam juridiskajam pamatam realizēti vairāki pielāgojumi attiecībā uz piemērojamiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā.

Padomē ir panākts progress priekšlikuma analīzē, un dalībvalstis vienprātīgi piekrīt, ka vajadzētu pēc iespējas drīz jauno direktīvu pieņemt. Šobrīd 20 no 25 dalībvalstīm, kurās piemēro direktīvu, to ir transponējušas savas valsts tiesību aktos, un pirmie rādītāji ļauj konstatēt, ka izveidotā sistēma jau nes pirmos augļus. Dānija, Apvienotā Karaliste un Īrija, kas savulaik nolēma neiesaistīties, šobrīd bez ierunām ir pievienojušās un lūdz tikai pārejas periodu, kas būtu samērīgs ar tiem, kuri tika piešķirti citām valstīm, un jau apsver, kā nākamajā sistēmas pārskatīšanā to uzlabot.

Tādēļ šis Parlamenta sasaukums ir atbildīgs par jaunas direktīvas pieņemšanu līdz 2015. gada 6. maijam, lai nepieļautu juridisko vakuumu, kas praktiski varētu izveidoties visās dalībvalstīs, kuras jau ir iekļāvušas anulētās direktīvas noteikumus savas valsts tiesībās. Parlamentam kā likumdevējam ir jāveic šis nepieciešamais, saprātīgais un steidzamais uzdevums jomā, kuru tas vienmēr ir uzskatījis par politisko prioritāti –– maksimāli nodrošināt ceļu satiksmes drošību.

No otras puses, ceļu satiksmes negadījumos cietušo asociācijas, ceļu satiksmes iestādes, ceļu satiksmes drošības darbinieki un asociācijas, kuras nodarbojas ar ceļu satiksmes drošību un savulaik pauda atzinību par direktīvas pieņemšanu, būs neizpratnē, ja Parlaments šajā sasaukumā nepieliks vajadzīgās pūles juridiskā vakuuma novēršanai. Arī iedzīvotāji, kuri parasti neizjūt prieku par paziņojumu, kurā norādīts ceļu satiksmes pārkāpums, atzinīgi vērtē vienlīdzīgu attieksmi pret visiem eiropiešiem, neatkarīgi no transportlīdzekļa reģistrācijas valsts.

Šī direktīva, turklāt, tiek izskatīta izšķirošā brīdī. Neraugoties uz to, ka ES no jauna ir apņēmusies līdz 2020. gadam par 50 % samazināt ceļa satiksmes negadījumos mirušo personu skaitu, dažādu iemeslu dēļ ir vērojams ceļu satiksmes negadījumos cietušo pieaugums: transportlīdzekļu novecošanās, ekonomiskās krīzes izsaukta infrastruktūru uzturēšanas izdevumu ievērojama samazināšanās, finansējuma trūkums infrastruktūrām un inovācijām, kas uzlabotu ceļu satiksmes drošību u.c. Tādēļ referente uzskata, ka būtu vēlams pieņemt šo direktīvu pirms Tiesas noteiktā termiņa, lai izvairītos no juridiskā vakuuma, kas veicinātu šīs satraucošās tendences pastiprināšanos. Referente uzskata, ka direktīva par pārrobežu satiksmes sodiem, ļāva ieviest atturošu un diskrimināciju nepieļaujošu elementu, ar ko apkarot nesodāmību uz ES ceļiem, no kura būtu nepareizi atteikties.

Referente tāpat vēlas nodrošināt, ka saistībā ar Direktīvu 95/46 ieviestās izmaiņas neapdraud personas datu augsta līmeņa aizsardzību, kas ir bijis pamatā visam parlamentārās izskatīšanas procesam kopš 2008. gada. Tādēļ referente, tāpat kā savulaik saistībā ar sākotnējo Komisijas priekšlikumu, rūpīgi ņēma vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumu. Triju iestāžu juridiskie dienesti un uzraudzītājs ir vienisprātis, ka Komisijas priekšlikumā ieviestās tehniskās izmaiņas ir atbilstošas, tādēļ referente nevēlas veikt būtiskus grozījumus.

Referente šajā ziņojuma projektā vēlas sniegt tikai paskaidrojumus, lai varētu sākt sarunas ar Padomi. Tādēļ ir jāpieņem jauns apsvērums, kurā tiek iekļauti Padomes īstenotie skaidrojumi un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ierosinājums.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Pārrobežu apmaiņa ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem

Atsauces

COM(2014)0476 – C8-0113/2014 – 2014/0218(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

18.7.2014

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

15.9.2014

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

15.9.2014

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

LIBE

6.10.2014

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Inés Ayala Sender

3.9.2014

 

 

 

Izskatīšana komitejā

3.11.2014

1.12.2014

 

 

Pieņemšanas datums

2.12.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

36

5

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Tapardel, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Matthijs van Miltenburg, Elissavet Vozemberg, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Francisco Assis, Ivo Belet, Markus Ferber, Theresa Griffin, Massimo Paolucci

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georgios Katrougkalos

Iesniegšanas datums

7.1.2015

Juridisks paziņojums - Privātuma politika