ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o prohlášení členských států, že v zájmu Evropské unie souhlasí s přistoupením Albánie k Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980

  22.1.2015 - (COM(2011)0912 – C8‑0262/2014 – 2011/0448(NLE)) - *

  Výbor pro právní záležitosti
  Zpravodajka: Heidi Hautala

  Postup : 2011/0448(NLE)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0002/2015
  Předložené texty :
  A8-0002/2015
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutí Rady o prohlášení členských států, že v zájmu Evropské unie souhlasí s přistoupením Albánie k Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980

  (COM(2011)0912 – C8‑0262/2014 – 2011/0448(NLE))

  (Konzultace)

  Evropský parlament,

  –       s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (COM(2011)0912),

  –       s ohledem na čl. 38 odst. 4 Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980,

  –       s ohledem na čl. 81 odst. 3 a čl. 218 odst. 6 druhý pododstavec písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8‑0262/2014),

  –       s ohledem na posudek Soudního dvora ze dne 14. října 2014,

  –       s ohledem na článek 59 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

  –       s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0002/2015),

  1.      schvaluje návrh rozhodnutí Rady a schvaluje souhlas s přistoupením;

  2.      pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Albánie.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Haagská úmluva ze dne 25. října 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí je nástrojem zásadního významu, který ratifikovaly všechny členské státy Evropské unie.

  Tato úmluva zavádí systém spolupráce mezi smluvními státy, jehož cílem je nalézt řešení v případech mezinárodních únosů dětí.

  K těmto problémům dochází často při rozluce párů. Pocházejí-li matka a otec z různých států, mohou být lákáni myšlenkou využít toho, že dané státy nespolupracují, a získat tak dítě do své péče. Ve sdělovacích prostředcích se často objevují zprávy o mezinárodních únosech dětí v souvislosti s rozlukou nebo rozvodem rodičů.

  V těchto případech je hlavním problémem národnostně motivovaná podjatost právních systémů jednotlivých států. Často se totiž stává, že se soudy obou zemí prohlásí v této věci za pravomocné a dítě svěří do péče toho rodiče, který je státním příslušníkem daného státu.

  Dotyčná úmluva by měla tyto situace řešit na mezinárodní úrovni tím, že jako pravomocné soudy a platné právní předpisy stanoví soudy a právní předpisy státu, v němž má dítě bydliště. Úmluva rovněž zavádí systém, který zaručí okamžitý návrat uneseného dítěte.

  EU má nyní v této oblasti výlučnou vnější pravomoc, jak potvrdil posudek Soudního dvora 1/13. Členské státy tedy již nejednají každý sám za sebe. Problém spočívá v tom, že úmluva nezahrnuje ustanovení o samostatné činnosti mezinárodních organizací.

  Proto je zapotřebí rozhodnutí Rady, které po členských státech požaduje, aby v rámci svého území schválily přistoupení Albánie k úmluvě, a tudíž i vstup úmluvy mezi Evropskou unií a touto zemí v platnost.

  Přistoupení Albánie k této úmluvě je vítané. Zpravodajka ho plně podporuje, a to zvláště vzhledem k tomu, že mnoho občanů EU je albánského původu. Děti s vazbami k albánskému společenství tak budou ochraňovány před únosy.

  Zpravodajka tudíž Parlamentu navrhuje, aby přijal návrh beze změn, a zajistil tak, aby těmto dětem byla poskytována ochrana na celém území Unie.

  VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

  Datum přijetí

  20.1.2015

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  21

  2

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Cecilia Wikström