Pranešimas - A8-0002/2015Pranešimas
A8-0002/2015

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pareiškimo siekiant Europos Sąjungos interesų dėl Albanijos prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų priėmimo

22.1.2015 - (COM(2011)0912 – C8-0262/2014 – 2011/0448(NLE)) - *

Teisės reikalų komitetas
Pranešėja: Heidi Hautala

Procedūra : 2011/0448(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0002/2015
Pateikti tekstai :
A8-0002/2015
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pareiškimo siekiant Europos Sąjungos interesų dėl Albanijos prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų priėmimo

(COM(2011)0912 – C8-0262/2014 – 2011/0448(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2011)0912),

–       atsižvelgdamas į 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų 38 straipsnio ketvirtą dalį,

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 3 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos b punktą , pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0262/2014),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo nuomonę,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį ir 108 straipsnio 7 dalį,

–       atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0002/2015),

1.      pritaria pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo ir pritaria jos prisijungimui;

2.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Albanijos vyriausybėms ir parlamentams.

AIŠKINAMOJI DALIS

1980 m. spalio 25 d. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų yra labai svarbus dokumentas. Ją ratifikavo visos ES valstybės narės.

Konvencijoje numatoma susitariančiųjų šalių bendradarbiavimo sistema, skirta tarptautinio vaikų grobimo byloms nagrinėti.

Daugeliu atvejų šios problemos atsiranda porai išsiskyrus. Jeigu motina ir tėvas yra iš skirtingų valstybių, siekiant užsitikrinti vaiko globą kyla noras pasinaudoti šių valstybių bendradarbiavimo trūkumu. Žiniasklaidoje pilna pranešimų apie tarptautinį vaikų grobimą apsigyvenus skyrium arba po ištuokos.

Šiais atvejais didžiausia problema – atskirų valstybių teisinių sistemų nacionalinis šališkumas. Dažnai abiejų valstybių teismai pripažįsta save kompetentingais nagrinėti bylą ir kiekvienas vaiko globą skiria tam iš tėvų, kuris yra jų valstybės pilietis.

Šios Konvencijos tikslas – tarptautiniu lygiu spręsti šias problemas nustačius, kad kompetentingi teismai ir taikomi įstatymai yra tos valstybės, kurioje gyvena vaikas. Konvencijoje taip pat numatoma sistema, pagal kurią užtikrinama, kad pagrobtas vaikas būtų nedelsiant grąžintas.

Dabar, kaip patvirtinta Teisingumo Teismo nuomonėje 1/13, ši sritis patenka į išimtinės ES išorės kompetencijos sritį. Taigi valstybės narės nebeturi teisės veikti savo iniciatyva. Didžiausia problema yra tai, kad Konvencijoje nenumatyta galimybė savarankiškai veikti tarptautinėms organizacijoms.

Todėl reikia Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės (kiekviena savo teritorijoje) būtų raginamos pritarti Albanijos prisijungimui prie Konvencijos, taip siekiant, kad su ES ir šia šalimi susijusiais atvejais Konvencija pradėtų galioti.

Albanijos prisijungimas prie Konvencijos yra gera naujiena. Pranešėja visiškai remia šį prisijungimą, ypač todėl, kad nemažai ES piliečių kilę iš Albanijos. Taigi vaikai, turintys ryšių su Albanijos bendruomene, bus apsaugoti nuo grobimo.

Todėl pranešėja siūlo Parlamentui pritarti pasiūlymui be pakeitimų siekiant užtikrinti, kad minėtiesiems vaikams būtų suteikta apsauga visoje ES.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

20.1.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Cecilia Wikström